jobin4.com พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

เลขที่ประกาศ : 024345

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สินเชื่อและการตลาด-สาขานครราชสีมา

สินเชื่อและการตลาด-สาขานครราชสีมา

-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 024274

งานประจำ ตามโคร้าสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สำนักงานใหญ่

-พิจารณาสินเชื่อสำหรับลูกค้าแต่ละราย
-ติดต่อกับลูกค้าและรับคำขอสินเชื่อ
-ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ข้อมูลต่างๆ
-ออกตลาดเพื่อหาลูกค้าาใหม่ , อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเก่า ,เจรจาต่อรองเงื่อนไขสินเชื่อ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023796

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เร่งรัดหนี้สินนอก-สาขากำแพงเพชร

เร่งรัดหนี้สินนอก-สาขากำแพงเพชร

-ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นในการจัดสินเชื่อ
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023330

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เร่งรัดหนี้สินนอก-ลำปาง ***ด่วน***

เร่งรัดหนี้สินนอก-ลำปาง ***ด่วน***

-ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นในการจัดสินเชื่อ
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023115

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน-สาขาหล่มสัก เพชรบูรณ์

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน-สาขาหล่มสัก เพชรบูรณ์

-ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นในการจัดสินเชื่อ
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022985

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สินเชื่อและการตลาด-สาขาเลย ***ด่วน***

สินเชื่อและการตลาด-สาขาเลย ***ด่วน***

-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-บริหารยอดสินเชื่อของสาขา
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022414

งานประจำ 11,000+com

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-สาขาเชียงใหม่ ***ด่วน***

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-สาขาเชียงใหม่ ***ด่วน***

-บริการลูกค้าที่มาติดต่อขอสินเชื่อ
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาดประชาสัมพันธ์
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022136

งานราชการ 9,000 - 9,500

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

เจ้าหน้าที่บัญชีประสานงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีประสานงาน

1. ทำบัญชีจ่ายของเข้าหน้างาน
2. คำนวนค่าใช้จ่ายในหน้างานต่างๆ
3. ทำบัญชีของงานต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022133

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์

1. วางแผนงานการดำเนินการด้านงานมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน เพื่อลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงาน
2. กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินการตามนโยบายของบริษัทในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และตามที่รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลและปฏิบัติการ ติดต่อประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับชุมชน
6. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
7. กำหนดแผนงานประจำปี และจัดทำงบประมาณโครงการประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
8. ปฏิบัติงา

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022134

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

IT Support (ด่วน)

IT Support (ด่วน)

1) ควบคุมดูแล Server ,Network update Program
2) งาน PM ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกียวข้อง
3) งานออกแบบ Graphic Design
4) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022135

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

สามารถอ่านแบบ , เขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ , ถอดสเปคและประเมินราคาได้ , ประสานงานเบื้องต้นกับซัพพลายเออร์
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022131

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

พนักงานขายปุ๋ย

พนักงานขายปุ๋ย

1. แนะนำและเสนอขายปุ๋ยแก่ลูกค้า
2. ออกพบลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่อยู่เสมอ
3. ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022132

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

ผู้ช่วยประสานงาน ด่วน

ผู้ช่วยประสานงาน ด่วน

จดบันทึก ทำรายการ ปฏิบัติการด้านธุรการ และจัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022129

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

พนักงานเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด่วน

พนักงานเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด่วน

เขียนแบบ 2 มิติและ 3มิติ ตามแบบ

ตัดต่อ รูปภาพ วิดีโอ

งานทำเอกสารรายงานทั่วไป

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022130

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

ผู้จัดการโรงงานปุ๋ย

ผู้จัดการโรงงานปุ๋ย

ดูแล ควบคุมการผลิตปุ๋ยในโรงงาน
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022127

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

ผู้ช่วยประสานงาน (ประจำกรุงเทพฯ) ด่วน

ผู้ช่วยประสานงาน (ประจำกรุงเทพฯ) ด่วน

จดบันทึก ทำรายงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ และจัดการเอกสาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022128

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้ควบคุม ดูแล และประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022126

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

Graphic Design ด่วน

Graphic Design ด่วน

ทำงานด้านกราฟฟิค เขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ ตัดต่อภาพ ตัดต่อวิดีโอ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022067

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

ทำงานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท และภายนอกบริษัท ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020663

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขาจ.เชียงราย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขาจ.เชียงราย

-บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
-วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
-ทำการตลาดประชาสัมพันธ์
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก