jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 024802

งานประจำ ตามตกลง

เขตพระโขนง

แม่บ้านประจำสำนักงาน

แม่บ้านประจำสำนักงาน

ดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักงาน
รักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในองค์กร
ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องประชุม
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005620

งานประจำ ตามประสบการณ์

เขตพระโขนง

IT Supervisor

IT Supervisor

-

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005621

งานประจำ ตามตกลง

เขตพระโขนง

นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)

นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)

1. บริหารกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท
2. จัดหาเงินทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับการใช้เงินทุน โดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสม
3. จัดหาเงินทุนจากตลาดเงิน (การกู้ยืมในรูปแบบต่าง ๆ)
4. จัดหาเงินทุนจากตลาดทุน (การออกและเสนอขายตราสารทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึงการขายทรัพย์สินให้ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ REIT ( Real Estate Investment Trust)
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005618
เลขที่ประกาศ : 005619

งานประจำ ตามประสบการณ์

เขตพระโขนง

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Officer)

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Officer)

พนักงานต้อนรับส่วนหน้าประจำ Service Apartment
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005616

งานประจำ ตามตกลง

เขตพระโขนง

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

1.รับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัย ทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี
2. มีระเบียบวินัยในการทำงานและพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ รักษารถให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยต่อการใช้งาน

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005617

งานประจำ ตามตกลง

เขตพระโขนง

คนสวน

คนสวน

ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005608

งานประจำ ตามตกลง

เขตพระโขนง

หัวหน้าแม่บ้าน

หัวหน้าแม่บ้าน

1.. รับผิดชอบ ระเบียบวินัย มีทักษะในการสื่อสาร สามารถ ให้คำแนะนำและสอนงานทีมงานได้ดี
2.สามารถใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดได้อย่างถูกวิธี และสอนงานได้
3.ดูแลพนักงานแม่บ้านทั้งหมด และติดตามการดำเนินงานของพนักงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. จัดการดูแลเรื่องการจัดการเช็คผ้า และส่งผ้าออกไปซักรีด โดยคำนึงถึงการรักษามาตรฐาน
5. จัดการเรื่องการปฎิบัติงานของงานแม่บ้านที่เกี่ยวกับห้องพักทั้งหมด และรักษามาตรฐานด้านความสะอาด และมาตรฐานการจัดการที่ได้ตั้งไว้

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005609

งานประจำ ตามตกลง

เขตพระโขนง

แม่บ้าน

แม่บ้าน

•ดูแล ทำความสะอาด ห้องน้ำ
•ดูแล ทำความสะอาด ทั่วไปในพื้นที่ของโครงการบ้านมนธิดา
•ทำความสะอาดห้องนอน เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005610

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตพระโขนง

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานราชการ

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานราชการ

1.ประสานงานงานเอกสารกฎหมาย,งานสัญญาเช่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
2.ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการภายนอก ,รัฐวิสาหกิจ,สถาบันการเงิน
3.จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับด้านกฎหมายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.มีประสบการณ์ด้านจัดทำสัญญา,เอกสารของรัฐวิสาหกิจ
6.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005611

งานประจำ ตามตกลง

เขตพระโขนง

พนักงานร้านกาแฟ

พนักงานร้านกาแฟ

1. ต้อนรับ ทักทาย และรับทราบความต้องการของลูกค้า ดำเนินการจัดเตรียม ส่งมอบกาแฟ เครื่องดื่มให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน
2. แนะนำและเสนอขายสินค้าภายในร้านให้ลูกค้าอย่างสุภาพ
3. รับฟังปัญหาและคำติชมของลูกค้า และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง
4. รักษาและตรวจเช็คทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณร้านให้เรียบร้อย สะอาด น่านั่งอยู่เสมอ

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005612

งานประจำ ตามตกลง

เขตพระโขนง

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เช่น บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง / บริษัทออกแบบ และตกแต่ง เป็นต้น
- ติดต่อ Agent สายการบินเพื่อจองตั๋วเครื่องบิน
- ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอลงนาม
- นัดหมาย
- จัดทำ และ Filing เอกสาร
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005613

งานประจำ ตามตกลง

เขตพระโขนง

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

1. บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. รับเรื่องปัญหาอุปกรณ์ชำรุด และ ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ รวมทั้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร
3. วางแผนการทำงาน ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและอยู่ในสภาพที่ดี
4. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร และ/ หรือ หัวหน้าช่าง
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005614

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตพระโขนง

แม่บ้าน

แม่บ้าน

-ดูแลทำความสะอาดภายในห้องพัก
-สามารถใช้น้ำยาต่างๆได้อย่างถูกต้อง
-สามารถทำงานเอกสารได้
-งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005615

งานประจำ ตามตกลง

เขตพระโขนง

Resident Manager

Resident Manager

1. ควบคุมดูแลการให้บริการแก่ผู้เช่าพักอาศัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆต่อผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อ
2. วางแผนการบริหารอาคารและแผนการทำงานของพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาอาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร
3. ควบคุมบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นทั้งระบบ
4.และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009828

งานประจำ ตามตกลง

เขตพระโขนง

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

1.กำกับดูแล วิเคราะห์ จัดทำและนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ได้อย่างเป็นระบบโดยประสานงาน
กับฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์ และวางแผนทางการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ให้กิจการ
ใช้เงินทุนระยะสั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสภาพคล่องของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริหารกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท
3. จัดหาเงินทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับการใช้เงินทุน โดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสม
4. จัดหาเงินทุนจากตลาดเง

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000638
เลขที่ประกาศ : 000609

งานประจำ N/A

เขตพระโขนง บางจาก

ด่วน!!! รับสมัคร PC พนักงานขายยืนเสริม/หน่วยแทน เทอมินอลโคราช

ด่วน!!! รับสมัคร PC พนักงานขายยืนเสริม/หน่วยแทน เทอมินอลโคราช

ขายสินค้ากีฬา / เครื่องออกกำลังกาย
หน่วยเสริม / หน่วยแทน วิ่งแทน ห้าง เทอมินอล โคราช , เดอะมอลล์ , บิ๊กซี , โฮมโปร, เมกาโฮม เป็นต้น
อยู่ในเขตเมืองโคราช

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024130

งานประจำ 25,000-35,000

เขตพระโขนง บางจาก

พนักงานรับออเดอร์ (ต้องมีมอเตอร์ไซต์เป็นของตนเอง) ประจำจังหวัดนนทบุรี รายได้ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

พนักงานรับออเดอร์ (ต้องมีมอเตอร์ไซต์เป็นของตนเอง) ประจำจังหวัดนนทบุรี รายได้ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

- รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัทให้กับร้านค้าปลีก
- วางแผนและนำเสนอรายการขาย
- ดูแลการจัดเรียงสินค้าของบริษัทฯ ในชั้นวางในลูกค้า
- แก้ปัญหาของลูกค้า
- จัดทำรายงานการขาย

**ประจำจังหวัดนนทบุรีหางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 024128

งานประจำ 9,800+ เบี้ยเลี้ยง + คอมมิชชั่น

เขตพระโขนง บางจาก

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ภาคอีสาน (ศูนย์ขอนเเก่น, ศูนย์อุบลราชธานี)

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ภาคอีสาน (ศูนย์ขอนเเก่น, ศูนย์อุบลราชธานี)

1.ทำงานเป็นทริป 20-24 วัน ปิดทริป 1-2 วัน และหยุดยาว (4-5วัน) รอเปิดทริปรอบใหม่
2.รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัท ให้กับร้านค้าปลีก
(รับ Order และเก็บเงินสด พร้อมเอาสินค้าไปส่งตามฐานลูกค้า)
3.ดูแลการจัดเรียงสินค้าของบริษัทฯ ในชั้นวางในลูกค้า
3.วางแผนและนำเสนอรายการขาย
4.ไม่ต้องขับรถเอง (นั่งคู่ไปกับพนักงานขับรถ)
5.มีฐานลูกค้าเดิมให้ (หากหาฐานใหม่หรือเสนอขายสินค้าเพิ่ม ค่าคอมก็จะเพิ่มขึ้น)

*ที่พักมีการดิวไว้ให้ หรืออาจจะให้เป็นค่าที่พัก

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ เพื่อนัดวั

หางาน สมัครงาน : วันนี้

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา