jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 002288

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

Supervisor ฝ่ายขายโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

Supervisor ฝ่ายขายโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

-ติดต่อและประสานงานขายกับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ทำแผนการขายประจำปี
-ติดตามผลการทำงานแต่ละไตรมาศ
-ขยายกลุ่มลูกค้ารายใหม่

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002289

งานประจำ ตามประสบการณ์

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงาน

-ทำหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องจักร
-ทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิตให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-รับผิดชอบงานการดูแลเครื่องจักรให้พร้อมการผลิต
-ทำรายงานการซ่อมบำรุงในแบบฟอร์มที่กำหนด
-รับผิดชอบงานสร้าง,ซ่อม ในฝ่ายซ่อมบำรุงและฝ่ายต่าง ๆ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
-รับผิดชอบดูแลและรักษาความสะอาด เครื่องมือช่างและสถานที่ทำงานให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-รับผิดชอบงานซ่อม,สร้าง ในฝ่ายซ่อมบำรุง

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002290

งานประจำ ตามประสบการณ์/ตามตกลง

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

QC Supervisor

QC Supervisor

- การจัดการควบคุมและติดตามการตรวจสอบสินค้า
- การจัดการการตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย์และเคมี
- จัดทำเอกสารห้องปฎิบัติการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ
- ควบคุมดูแลงานทดสอบทางจุลชีววิทยา/ เคมี เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
- ติดตามตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของวิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002283

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

Web Content Adminstrator

Web Content Adminstrator

1. ร่วมคิด Content กิจกรรมออนไลน์ในโลกโชเชียลมีเดีย
2.โพสต์และอัพเดทเว็ปไซค์ , เฟชบุ๊ค , อินตราแกรม ,ไลน์ ฯลฯ
3.จัดทำและส่ง EDM และ Email Marketing
4.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002284

งานประจำ PC 310/วัน+OT+ค่าคอมมิชชั่น สำหรับหน่วยแทน ค่าแรง

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

พนักงานขายประจำห้าง (PC) ด่วนมากที่สุด*****

พนักงานขายประจำห้าง (PC) ด่วนมากที่สุด*****

แนะนำสินค้า และโปรโมชั่น จัดเรียบ และเติมสินค้าตามรูปแบบที่กำหนด ดูแลสต๊อคสินค้า การสั่งสินค้า ทำยอดขาย รายงานยอดขาย ดูแลความเรียบร้อยในบูธ ปรุงอาหาร ในห้างสรรพสินค้า
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002285

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

Production supervisor

Production supervisor

ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตทั้งระบบ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินงานตามคู่มือการทำงานฯ จัดทำแผนงานการผลิตผลิตภัณฑ์,วัตถุดิบ,ของเสีย ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดูแลควบคุมอัตรากำลังคนในกระบวนการผลิต จัดทำมาตรฐานการทำงานตามหลักสากล ฯลฯ
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002286

งานประจำ พนักงานรายวัน

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

Operator/คุมเครื่อง/ระบบฝ่ายผลิต

Operator/คุมเครื่อง/ระบบฝ่ายผลิต

-จัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับแผนการผลิต
-ปฏิตามขั้นตอนการผลิตอย่างเคร่งครัด
-ดูแล และทำความสะอาด Line การผลิตให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ
-ดูแลรักษา และทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรในสายการผลิตให้สะอาดและพร้อมใช้งาน

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002287

งานประจำ ตามประสบการณ์

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - สายงานmodern trade

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - สายงานmodern trade

ติดต่อประสานงานกับลูกค้ากลุ่ม modern trade
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002274

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

*สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาทำงาน และสงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
*พัฒนา ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ตลาดจนหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน
*สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนักของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กร เพื่อให้พนักงานอุทิศเวลาและความสามารถในการทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
*วางแผน กำกับดูแล และประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร
*งานอื่น ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002275

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท และ มีความเที่ยวให้

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

พนักงานขับรถ 4 ล้อ, 6 ล้อ

พนักงานขับรถ 4 ล้อ, 6 ล้อ

ขับรถขนส่งสินค้า
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002276

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและSupplychain

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและSupplychain

ด้านงานคลังสินค้า
*วางแผนการใช้พื้นที่ และจัดเก็บสินค้า ให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ
*บริหาร และตรวจสอบการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า ให้มีความถูกต้อง ถูกวิธี ครบถ้วน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า
*บริหารจัดการเช็คสต๊อกประจำวัน ,ประจำเดือน, ไตรมาส,รายปี และบริการจัดการกับสินค้าใกล้หมดอายุที่ค้างอยู่ในคลังสินค้า
ด้านงานจัดส่งสินค้า
*กำกับดูแล คัดเลือก และบริหารงานจัดส่ง ทั้งการวางแผนและแก้ไขปัญหาการจัดส่ง ให้สินค้าถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย ถูกที่ ถูกต้อง ทันเวลา และ ควบคุมต้นทุนได้อย่า

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002277

งานประจำ ตามประสบการณ์/ตามตกลง

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

R&D Manager

R&D Manager

1. ประชุมร่วมกับฝ่ายการตลาดในการกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าตรงความต้องการของลูกค้า
2. ศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ , วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคด้านการตลาด
3. วิเคราะห์จุดอ่อน ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด
4. จัดทำต้นทุนวัตถุดิบและส่วนประกอบที่มีการพัฒนา ให้ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใหม่ (กระบวนการผลิต, ความปลอดภั

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002278

งานประจำ 18,000+

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

เจ้าหน้าที่ IT Technical

เจ้าหน้าที่ IT Technical

-ทำหน้าที่ดูแลระบบ IT ของบริษัทและ support ทางเทคนิค รู้เรื่องการ link server , แก้ไขงาน IT ที่ต้องใช้ใน ofiice ได้, รู้เรื่องการ set programe ที่จำเป็นในสำนักงาน, หากระบบมีปัญหาต้องอยู่แก้ไขจนกว่าจะเรียบร้อยได้ทุกเวลา
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002279

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - สายงานหัวหิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - สายงานหัวหิน

-รับผิดชอบในการขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ ตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท ที่ได้มีการจัดทำไว้แล้ว สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกประเภท และธุรกิจบริการอาหาร ที่มีมาตรฐานการจัดการ

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002281

งานประจำ ตามประสบการณ์

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

ดูแลเครื่องจักร
ทำ preventive manternance
ดูแลอะไหล่เครื่องจักร
ทำตารางการดูแลรักษาเครื่องรายวัน,เดือน,ปี
ซ่อมเครื่องจักรได้

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002204

งานประจำ ตามประสบการณ์/ตามตกลง

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

-วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผลการควบคุมระบบคุณภาพ รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานของระบบคุณภาพต่อผู้บริหาร
-ดำเนินการให้ระบบคุณภาพที่กำหนดขึ้นถูกนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ
-ตรวจสอบและตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า และพร้อมปฏิบัติการแก้ไขให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
-วางแผน ประสานงาน และพัฒนางานคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ของบริษัทฯ
-เป็นตัวแทน ในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในเรื่องเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
- ควบคุมงบประมาณของฝ่ายคุณภาพ

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002205

งานประจำ ตามประสบการณ์/ตามตกลง

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

- จัดทำ แจกจ่าย ขึ้นทะเบียน ยกเลิก ทบทวน ทำลายเอกสารและบันทึก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุมเอกสารคุณภาพของบริษัทตามข้อกำหนด
- จัดทำแผนการตรวจติดตามระบบคุณภาพประจำปี
- ทำหน้าที่ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน พร้อมสรุปผลการตรวจ
- วิเคราะห์ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางป้องกัน
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานตามระบบคุณภาพของบริษัทฯ
- งานอื่นๆ ด้านการจัดการระบบคุณภาพ

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002256

งานประจำ ตามประสบการณ์/ตามตกลง

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

- จัดทำ แจกจ่าย ขึ้นทะเบียน ยกเลิก ทบทวน ทำลายเอกสารและบันทึก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุมเอกสารคุณภาพของบริษัทตามข้อกำหนด
- จัดทำแผนการตรวจติดตามระบบคุณภาพประจำปี
- ทำหน้าที่ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน พร้อมสรุปผลการตรวจ
- วิเคราะห์ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางป้องกัน
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานตามระบบคุณภาพของบริษัทฯ
- งานอื่นๆ ด้านการจัดการระบบคุณภาพ

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002272

งานประจำ ตามประสบการณ์/ตามตกลง

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

- จัดทำ แจกจ่าย ขึ้นทะเบียน ยกเลิก ทบทวน ทำลายเอกสารและบันทึก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุมเอกสารคุณภาพของบริษัทตามข้อกำหนด
- จัดทำแผนการตรวจติดตามระบบคุณภาพประจำปี
- ทำหน้าที่ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน พร้อมสรุปผลการตรวจ
- วิเคราะห์ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางป้องกัน
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานตามระบบคุณภาพของบริษัทฯ
- งานอื่นๆ ด้านการจัดการระบบคุณภาพ

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002273

งานประจำ 9,090 + หรือตามประสบการณ์

เขตบางเขน อนุสาวรีย์

Admin ฝ่ายช่าง

Admin ฝ่ายช่าง

จัดทำ stock อะไหล่เครื่องจักร, ลงรายงานการทำ PM ช่าง, ทำรายงาน daily, report ต่างๆฝ่ายช่าง
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา