เลขที่ประกาศ : 160079

ตำแหน่งงานว่างการตลาดการขายออนไลน์ Work From Home 10วัน/1,000บาท งานประจำ 10วัน/1,000บาท

ตำแหน่งงานว่างการตลาดการขายออนไลน์ Work From Home 10วัน/1,000บาท งานประจำ 10วัน/1,000บาท

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 10วัน/1,000บาท
สถานที่ : เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน

อัตรา : 3

เงินเดือน : 10วัน/1,000บาท

สวัสดิการ :
เงินเดือน/ผลตอบแทน ตามแจ้ง มีความหมายดังนี้
ก. “เงินเดือนหรือผลตอบแทน”ที่ผู้สมัครจะได้รับ๑๐๐% แบ่งเป็นรายได้ดังนี้

๑ก. ค่าตอบแทนวิชาชีพ(ค่าชำนาญการ)ในตำแหน่งที่สมัคร (เพิ่มขึ้นให้ทุกๆปี)
๒ก. ค่าแรงงาน (ตามความเหมาะสมและไม่เกิน๓๐๘บาท/วัน)

ข.ประกันสังคม
๑ข. ปฏิบัติหน้าที่๑๒ เดือนขึ้นไป
๒ข. คุณสมบัติไม่ครบตามข้อ ๑ข. ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รายวัน และ/หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

ค.คอมมิชชั่น
๑ค. ตามประกาศของบริษัทฯ โดยมติจากฝ่ายการตลาดและการขาย
๒ค. ได้รับความเห็นชอบโดยการลงมติเป็นเอกฉันท์กับทุกฝ่ายมีหลักฐานเป็นการลงนาม
๓ค. คำนวนและรับผลตอบแทนทุกเดือน

ง.)โบนัส
๑ง. ขึ้นอยู่กับประกาศของบริษัทฯ โดยมติจากฝ่ายบัญชีการเงินการธนาคาร
๒ง. ได้รับความเห็นชอบโดยการลงมติเป็นเอกฉันท์กับทุกฝ่ายมีหลักฐานเป็นการลงนาม
๓ง. ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดบริหาร โดยพิจารณาผลประกอบการเป็นสำคัญ

จ.เสื้อหรือแบบฟอร์มของผู้ปฏิบัติหน้าที่
๑จ. (หน่วยงานสำรองให้ก่อน) โดยหักจากผลตอบแทนในแต่ละงวด
๒จ. คำนึงถึงความสวยงามและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก
๓จ. เสื้อยูนิฟอร์มเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้สวมใส่ดังนี้
-แบบฟอร์มA (ชุดทางการสำหรับระดับผู้จัดการ)ให้ใส่ประจำตามบริษัทฯกำหนด
-แบบฟอร์มB ให้ใส่ประจำตามบริษัทฯกำหนด
-แบบฟอร์มC ให้ใส่ประจำตามบริษัทฯกำหนด

หมายเหตุ 
ก. ผลตอบแทนแต่ละทาง กำหนดเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงาน ตระหนักยิ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ หาใช่รับผลตอบแทน เพียงแค่คำว่า “เงินเดือน” ทั่วไป บริษัทฯเห็นคุณค่าการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้บริหารในอนาคต ทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต

จุดเด่นพิเศษ
ข. บริษัทฯประสงค์ให้ผู้ปฎิบัติงาน "รู้ลึกรู้จริง" ผู้สมัครที่อาวุโสน้อย หรือยังมิมีประสบการณ์ บริษัทฯมีงานสอนงานเทรนงานให้บางช่วงของวันเสาร์
ค. เมื่อทำงานครบ๑๒เดือน จะได้บรรจุเป็น “ผู้จัดการบริหารฝ่าย”
มีคุณภาพ "รู้ลึกรู้จริง" ในหน้าที่ที่ปฏิบัติ รองรับการเจริญขององค์กร

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน65ปี 3. ทำงานออนไลน์ได้ชำนาญ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
เชียงใหม่สยามประเทศ๑๙๗๘  ๓๓๒ อาคาร๙๘๒๔๕ หมู่๓ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

จังหวัด : เชียงใหม่ (หางดง)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 20/04/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 20/05/2564
เข้าชม : 6 - 91 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ เชียงใหม่สยามประเทศ 1978

1 ตำแหน่งงานว่างWeb Design Work From Home 10วัน/1,000บาท
2 ตำแหน่งงานว่างการตลาดการขายออนไลน์ Work From Home 10วัน/1,000บาท
3 ตำแหน่งงานว่างwebออนไลน์ Work From Home 10วัน/1,000บาท


หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่