jobin4.com เพชรบูรณ์ หางานเพชรบูรณ์ สมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เพชรบูรณ์ หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com เพชรบูรณ์ หางานเพชรบูรณ์ สมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เพชรบูรณ์ หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด เพชรบูรณ์ Ø
หางานเพชรบูรณ์ สมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานเพชรบูรณ์

เลขที่ประกาศ : 032262

งานราชการ ตามตกลง

วิศวกรไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรไฟฟ้าและสื่อสาร

ดูแลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารของการก่อสร้างอาคารทั้งหมด
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 032263

งานราชการ ตามตกลง

วิศวกรสนาม

วิศวกรสนาม

-วางแผนงานก่อสร้าง
-ควบคุมการก่อสร้าง
-ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานก่อสร้าง

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 023012

งานราชการ ตามตกลง

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (PD ) ด่วนที่สุด !!!!!

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (PD ) ด่วนที่สุด !!!!!

บริหารงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการขึ้นไป ให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานและมีต้นทุนที่เหมาะสม
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 024433

งานราชการ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ด่วนที่สุด)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ด่วนที่สุด)

ดูแล ควบคุมงาน คลังสินค้า ภายในโครงการก่อสร้าง
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 026566

งานราชการ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วน !!!!!)

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วน !!!!!)

1.ทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร
2.ทำเช็คจ่าย-ทำตั๋ว
3.คิดค่าธรรมเนียมธนาคาร-ดอกเบี้ยธนาคาร
4.ส่งอีเมล์แจ้ง Supplier
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025733

งานราชการ ตามตกลง

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ด่วน)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ด่วน)

บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล และธุรการ
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023025

งานราชการ ตามตกลง

พนักงานขับรถทาวเวอร์เครน

พนักงานขับรถทาวเวอร์เครน

1.ขับทาวเวอร์เครนประจำโครงการก่อสร้างต่างจังหวัด
2.สามารถโยกย้ายไปตามโครงการก่อสร้างตามจังหวัดอื่นๆได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.ตรวจสอบระบบมอเตอร์-สายไฟ อัดจารบีจุดต่างๆได้
4.มีความอดทน ขยัน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023024

งานราชการ ตามตกลง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

1.ประสานงานในเรื่องงบประมาณ,ราคาวัสดุและเสนอจัดจ้างผู้รับเหมา
2.ควบคุมงานรวมทั้งจัดทำแบบ Shop drawing
3.ประสานงานกับผู้ควบคุมของผู้ว่าจ้างให้งานลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้
4.จัดทำแผนงานและแผนวัสดุสำหรับการทำงานของแรงงานและผู้รับเหมา
5.ควบคุมงานให้ได้ตามแผนงานและ Budget ที่วางไว้
6.มีความรู้ความเข้าใจในระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023022

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท

ผู้จัดการโครงการ (PM)

ผู้จัดการโครงการ (PM)

1.วางแผนงาน/ตรวจสอบ/ควบคุมงานตามงวดงานของโครงการ
2.วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนงาน New Project
3.วิเคราะห์ควบคุมการทำงาน และระบบคุณภาพของงาน
4.วิเคาระห์ต้นทุนและ Budget ของโครงการ
5.จัดทำงบประมาณโครงการ

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023023

งานราชการ ตามตกลง

ผู้จัดการแผนกบัญชี (จ.เพชรบูรณ์) !!!!! ด่วนที่สุด

ผู้จัดการแผนกบัญชี (จ.เพชรบูรณ์) !!!!! ด่วนที่สุด

1.จัดทำและควบคุมตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์
2.ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในคลังและโครงการก่อสร้าง
3.จัดทำรายงานสรุปต้นทุนโครงการก่อสร้าง
4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023020

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
4.ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำดคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
5.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023021

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท

วิศวกรโครงการ ( จ.นครนายก / จ.ปทุมธานี)

วิศวกรโครงการ ( จ.นครนายก / จ.ปทุมธานี)

1. วางแผนงาน/ตรวจสอบ/ควบคุมงานและการส่งมอบงานของโครงการ ,ประจำสัปดาห์,ประจำเดือนและงวดงาน
2.ประสานงานกับหน่วยงานที่สำนักใหญ่ เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด
3.ตรวจ/ควบคุมการทำงานของพนักงาน/ผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
4.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
5.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023017

งานราชการ ตามตกลง

เขียนแบบงานระบบเครื่องกล !!!!! ด่วน

เขียนแบบงานระบบเครื่องกล !!!!! ด่วน

เขียนแบบงานระบบ
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023018

งานราชการ ตามตกลง

เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด่วนที่สุด !!!!!

เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด่วนที่สุด !!!!!

เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023019
เลขที่ประกาศ : 023015
เลขที่ประกาศ : 023016

งานราชการ ตามตกลง

เขียนแบบงานสถาปัตย์ ด่วนที่สุด !!!!!

เขียนแบบงานสถาปัตย์ ด่วนที่สุด !!!!!

เขียนแบบงานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023014

งานราชการ ตามตกลง

เขียนแบบโครงสร้างสถาปัตย์ ด่วนที่สุด !!!!!

เขียนแบบโครงสร้างสถาปัตย์ ด่วนที่สุด !!!!!

เขียนแบบงานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023013
เลขที่ประกาศ : 023011

งานราชการ ตามตกลง

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโครงการ จังหวัดลำปาง ) ด่วนที่สุด !!!!!

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโครงการ จังหวัดลำปาง ) ด่วนที่สุด !!!!!

ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โครงการก่อสร้าง ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานเพชรบูรณ์ สมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ ฝึกงานเพชรบูรณ์ งานชั่วคราวเพชรบูรณ์ งานนอกเวลาเพชรบูรณ์ งานประจำเพชรบูรณ์ งานราชการเพชรบูรณ์ งานต่างประเทศเพชรบูรณ์ งานอื่นๆเพชรบูรณ์
หางานเพชรบูรณ์ สมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ ฝึกงานเพชรบูรณ์ งานชั่วคราวเพชรบูรณ์ งานนอกเวลาเพชรบูรณ์ งานประจำเพชรบูรณ์ งานราชการเพชรบูรณ์ งานต่างประเทศเพชรบูรณ์ งานอื่นๆเพชรบูรณ์