jobin4.com เพชรบุรี หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เพชรบุรี หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com เพชรบุรี หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เพชรบุรี หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด เพชรบุรี Ø
หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงานเพชรบุรี

เลขที่ประกาศ : 006692

งานประจำ ตามตกลง

เขาย้อย หนองชุมพล

เจ้าหน้าที่ฝ่าย CSR และประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ฝ่าย CSR และประชาสัมพันธ์

1.ดูแลบริหารจัดการด้านการบริการลูกค้า
2. จัดทำ CSR ให้กับบริษัทฯได้
3. จัดทำงานแสดงสินค้า , ออกบูธ , อีเว้นท์ ได้
4.ดูแลความสัมพันธ์ของลูกค้าและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
5.ทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น ตัดแต่งภาพ ตัดต่อวิดิโอ ดูแลเพจเฟชบุ๊ค ดูแลเว็บไซค์บริษัท

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014445

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขาย้อย หนองชุมพล

นักวิชาการ

นักวิชาการ

1.เก็บตัวอย่างน้ำ และตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกวัน พร้อมลงในแบบฟอร์มของบริษัท
2.มีการจัดการวางแผนการทำงานในระบบการเลี้ยงให้บรรลุตามเป้าหมาย
3.เขียนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4.มีการจดบันทึกการเลี้ยงและแบบฟอร์มต่าง ๆ ตามบริษัทกำหนดไว้
5.ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
6.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความคิดสร้างสรรค์
7.สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
8.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเอาใจใส่ในการทำงาน ขยันและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
9.สรุปผลการเลี้ยงพร้อมทั้

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034978

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เขาย้อย หนองชุมพล

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ต่างประเทศ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ต่างประเทศ

-จัดการธุรกรรมการลงทุนที่ได้รับมอบหมายเพื่อระดมทุนในตลาดทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน ได้แก่ หุ้นกู้การปรับโครงสร้างทุนการรวมกิจการการควบรวมและการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ
-ประเมินให้คำแนะนำและมีส่วนร่วมในการประเมินผลการประดิษฐ์การดำเนินการและการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์การลงทุน
-จัดทำรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับธุรกรรมการลงทุนและการนำเสนอ ROAD SHOW สำหรับ บริษัท ลูกค้าองค์กร

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036594

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขาย้อย หนองชุมพล

หัวหน้าแผนกพัฒนางานบุคคล

หัวหน้าแผนกพัฒนางานบุคคล

-ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนรับสมัครงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น ติดประกาศ ประกาศทาง internet การออก job fair
-ทำการคัดเลือกผู้สมัครงาน และสัมภาษณ์งานร่วมกับหน่วยงานที่ีเกี่ยวข้อง,ดำเนินการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่และส่งตัวบุคลากรไปปฏิบัติงานยังหน่วยงาน
-ประเมินผลการทดลองปฎิบัติงานและการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
-จัดทำฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่บุคลากรของบริษัท พร้อมทั้งติดตาม และสรุปผลการประเมินการฝึกอบรม ร่วมดำเนินการจัดแผนพัฒนารายบุคคล และแผนการฝึกอบรมประจำปี
-ทำโครงสร้างองค์กร,โครงสร้างฝ่าย
-JD,K

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 011575

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขาย้อย หนองชุมพล

พนักงานควบคุมเครื่องอัดเม็ด

พนักงานควบคุมเครื่องอัดเม็ด

รับผิดชอบในการควบคุมเครื่องอัดเม็ด ในการผลิตอาหารสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด พร้อมบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมตรวจสอบกายภาพเบื้องต้น
หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014442

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขาย้อย หนองชุมพล

พนักงานขายอาหารปลา

พนักงานขายอาหารปลา

รับผิดชอบการขายสินค้า,พยากรณ์ยอดขาย,การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างรายได้,กำไรและขยายฐานการตลาดให้กับบริษัทฯ
หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014443

งานประจำ 9,150 บาท (ไม่รวมโอที)

เขาย้อย หนองชุมพล

พนักงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (คลองโคลน-แม่กลอง)

พนักงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (คลองโคลน-แม่กลอง)

1.เตรียมอุปกรณ์และความพร้อมในการเลี้ยง
2.ให้อาหารสัตว์น้ำที่รับผิดชอบ
3.ดูแลความสะอาดพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
4.ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
5.มีความขยัน เอาใจใส่
5.มีความสนใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่
6.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014446

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขาย้อย หนองชุมพล

เจ้าหน้าที่คอนโทรล

เจ้าหน้าที่คอนโทรล

1. เบิกเตรียมวัตถุ , เตรียมเครื่องจักร , ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องจักร
2. รับผิดชอบการเปิด-ปิดเครื่องจักร
3. ควบคุมการเดินเครื่อง แก้ไขปัญหาระว่างผลิต
4. ควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนผลิต

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036592

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขาย้อย หนองชุมพล

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (DCC)

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (DCC)

1.งานควบคุมเอกสาร
จัดทำและขึ้นทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพทุกแผนก
2.ตรวจสอบ ติดตามเอกสาร ที่ใช้งานอยู่ในแผนกต่างๆ ตรงกับเอกสารควบคุม
3.วางแผน พัฒนาและตรวจติดตาม ระบบการจัดการคุณภาพ,สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4.ประสานงานและดำเนินการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)

หางาน สมัครงาน : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036593

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท

เขาย้อย หนองชุมพล

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

-จัดฝึกอบรมภายในและภายนอก
- ดูแลงานด้านเอกสารฝึกอบรม
- ดำเนินงานด้านสรรหาว่าจ้าง และติดต่อหน่วยงานราชการ
- งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014436

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขาย้อย หนองชุมพล

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

1.ควบคุมบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้น
2.ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
3.ตรวจเช็คสต๊อคสินค้า

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036591

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขาย้อย หนองชุมพล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

1. ควบคุมและดูแลระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
2. วางแผนงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
3. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการทำงานของระบบ PLC (โดยเฉพาะ SIEMENS S7-300)
4. ติดตามงานซ่อมแซมระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
5. สามารถคิดคำนวณงานวิศวกรรมไฟฟ้าได้
6. สามารถติดตั้งอุปกรณ์สำหรับงานระบบวิศกรรมไฟฟ้าได้
7. รับผิดชอบงานอนุรักษ์พลังงาน


หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014447

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขาย้อย หนองชุมพล

ผู้จัดการ Pet Shop (ปฏิบัติงานอ่อนนุช กทม.)

ผู้จัดการ Pet Shop (ปฏิบัติงานอ่อนนุช กทม.)

รายละเอียดของงาน
- วางแผนการจัดการสินค้าและบริการในร้าน (Petshop/อาบน้ำ - ตัดขน/ฝากเลี้ยง)
- วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพงานขายและบริการ
- ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานในร้าน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033996

งานประจำ ตามโครงสร้าง

เขาย้อย หนองชุมพล

พนักงานรับ-ส่ง เอกสาร

พนักงานรับ-ส่ง เอกสาร

-รับ ส่งเอกสาร
-งานทั่วไป ในสำนักงาน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033993

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขาย้อย หนองชุมพล

พนักงานคลังสินค้า

พนักงานคลังสินค้า

1. เช็คสินค้า
2. นับสินค้า รับของ
3. ดูแลทำความสะอาดหน้างานที่รับผิดชอบ
4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022518

งานประจำ ตามตกลง

ชะอำ ชะอำ

พนักงานเสิร์ฟ

พนักงานเสิร์ฟ

บริการอาหารและเครื่องดื่ม
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026396

งานประจำ ตามข้อตกลง

ชะอำ ชะอำ

ธุรการประสานงานขาย (ชายเท่านั้น)

ธุรการประสานงานขาย (ชายเท่านั้น)

ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ประปา ปั้มน้ำ ทั่วไป
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022517

งานประจำ 9000.-หรือตามตกลง

ชะอำ ชะอำ

แม่บ้าน

แม่บ้าน

ทำความสะอาดห้องพักลูกค้าและดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ทั่วไปในโรงแรง
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022543

งานประจำ ตามข้อตกลง

ชะอำ ชะอำ

Manager Food & Bev

Manager Food & Bev

ดูแลพนักงาน สอนระบบงานบริการในห้องอาหารได้ ช่วยกระตุ้นยอดขาย
โดยจัดทำโปรโมชั่นต่างๆ

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014437

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขาย้อย หนองชุมพล

เจ้าหน้าที่บัญชีต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่บัญชีต่างประเทศ

- ดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
- รับผิดชอบโอนเงินตราระหว่างประเทศ
- สามารถจัดงบประมาณการซื้อสินค้า และประมาณการจ่ายเงินได้
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงานเพชรบุรี
เพชรบุรี ฝึกงานเพชรบุรี งานชั่วคราวเพชรบุรี งานนอกเวลาเพชรบุรี งานประจำเพชรบุรี งานราชการเพชรบุรี งานต่างประเทศเพชรบุรี งานอื่นๆเพชรบุรี
หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงานเพชรบุรี
เพชรบุรี ฝึกงานเพชรบุรี งานชั่วคราวเพชรบุรี งานนอกเวลาเพชรบุรี งานประจำเพชรบุรี งานราชการเพชรบุรี งานต่างประเทศเพชรบุรี งานอื่นๆเพชรบุรี