jobin4.com อยุธยา หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อยุธยา หางานอยุธยา รับสมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com อยุธยา หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อยุธยา หางานอยุธยา รับสมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด อยุธยา Ø
หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงานอยุธยา

เลขที่ประกาศ : 026144

งานประจำ ตามตกลง

บางไทร ช้างใหญ่

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

1.กำหนดแผนและนโยบาย
2.ควบคุมการดำเนินงานของฝ่าย
3.ควบคุมงบประมาณฝ่าย
4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย
5.งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029714

งานประจำ ตามโครงสร้าง

บางไทร ช้างใหญ่

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต ด่วน!

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต ด่วน!

- ติดตามงานค้างประจำวัน
- สรุปและยืนยันเป้าหมาย, จัดทำค่าล่วงเวลา ของแผนกที่รับผิดชอบ
- จัดเก็บใบควบคุมคุณภาพ ทำการโหลดและปรับ Cap งาน ของแผนกที่รับผิดชอบ
- จัดเก็บและบันทึกตารางเครื่องจักร ของแผนกที่รับผิดชอบ
- จัดเก็บ และ Update เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026144

งานประจำ ตามตกลง

บางไทร ช้างใหญ่

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

1.กำหนดแผนและนโยบาย
2.ควบคุมการดำเนินงานของฝ่าย
3.ควบคุมงบประมาณฝ่าย
4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย
5.งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029714

งานประจำ ตามโครงสร้าง

บางไทร ช้างใหญ่

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต ด่วน!

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต ด่วน!

- ติดตามงานค้างประจำวัน
- สรุปและยืนยันเป้าหมาย, จัดทำค่าล่วงเวลา ของแผนกที่รับผิดชอบ
- จัดเก็บใบควบคุมคุณภาพ ทำการโหลดและปรับ Cap งาน ของแผนกที่รับผิดชอบ
- จัดเก็บและบันทึกตารางเครื่องจักร ของแผนกที่รับผิดชอบ
- จัดเก็บ และ Update เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004631

งานประจำ 22,500-30,000

บางไทร ช้างใหญ่

โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ด่วนมาก...!!

โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ด่วนมาก...!!

1.ดูแล และควบคุมโครงการก่อสร้าง
2.วางผัง และแปลนก่อสร้าง
3.ถอดปริมาณวัสดุ และสั่งซื้อ
4.Update แผนงาน
5.ทำงบประมาณการก่อสร้าง

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026146

งานประจำ รายได้รวมขั้นต่ำ 20000

บางไทร ช้างใหญ่

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร,ประสานงานทั่วไป และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร รวมถึงดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้เสมอ

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033100

งานประจำ ตามโครงสร้างและประสบการณ์

บางไทร ช้างใหญ่

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

เขียนแบบโครงสร้างเหล็ก
หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004631

งานประจำ 22,500-30,000

บางไทร ช้างใหญ่

โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ด่วนมาก...!!

โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ด่วนมาก...!!

1.ดูแล และควบคุมโครงการก่อสร้าง
2.วางผัง และแปลนก่อสร้าง
3.ถอดปริมาณวัสดุ และสั่งซื้อ
4.Update แผนงาน
5.ทำงบประมาณการก่อสร้าง

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026146

งานประจำ รายได้รวมขั้นต่ำ 20000

บางไทร ช้างใหญ่

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร,ประสานงานทั่วไป และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร รวมถึงดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้เสมอ

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033100

งานประจำ ตามโครงสร้างและประสบการณ์

บางไทร ช้างใหญ่

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

เขียนแบบโครงสร้างเหล็ก
หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004629

งานประจำ 15000-20000 หรือตามตกลง

บางไทร ช้างใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณราคาโครงสร้างเหล็ก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณราคาโครงสร้างเหล็ก

1.Estimate
2.Budet
3.Invoice
4.Planing
5.Stock
6.Local Project
7.Constroction
8.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9.ปฏิบัติตามระเบียบด้านอาชีวอานามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ZOHSAS 18001)

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004630

งานประจำ ตามตกลง

บางไทร ช้างใหญ่

ล่ามญี่ปุ่น (คนไทยและคนญี่ปุ่น)

ล่ามญี่ปุ่น (คนไทยและคนญี่ปุ่น)

1.แปลเอกสารจากภาษไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น
2.แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย
3.เป็นล่ามจากภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร
4.เป็นล่ามจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร
5.ดูแลงาน Inspection

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004633

งานประจำ 12,000+KPI+OT

บางไทร ช้างใหญ่

ล่ามพม่า

ล่ามพม่า

1.จัดเตรียมเอกสารการนำส่งเงินกลับบ้านของพนักงานพม่าประจำเดือน พร้อมทั้งนำเงินดังกล่าวไปฝากเข้าธนาคาร
2.จัดเตรียมการรายงานตัว 90 วันของพนักงานพม่า ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.งานแปล
-แปลเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานพม่า เช่น ใบเตือน, ระเบียบบริษัทฯ และระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน, ประกาศขงบริษัทฯ บางฉบับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานพม่า เป็นต้น
-เข้าแถวร่วมกับพนักงานพม่าทุกเช้า เพื่อแปลข้อความที่มีการแจ้งการประชุมประจำวันให้พนักงานพม่าเข้าใจ

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004634

งานประจำ 10000-50000

บางไทร ช้างใหญ่

พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเชื่อมช่างประกอบ

พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเชื่อมช่างประกอบ

1.ช่างเชื่อม
# เชื่อมงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนด
2.ช่างเประกอบโครงสร้างเหล็ก
# ประกอบงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนดส่งต่อให้ช่างเชื่อม
3.พนักงานประจำฝ่ายผลิต ได้แก่
3.1)พนักงานควบคุมเครื่องตัด (เครื่อง CNC , Plasma)
3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเจาะ
3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
3.4)พนักงานควบคุมเครื่องขัดผิวโลหะ
3.5)พนักงานเจียร์ตกแต่งผิวโลหะ

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025873

งานประจำ 17000 ขึ้นไป หรือตามตกลง

บางไทร ช้างใหญ่

วิศวกรรมส่วนกลางประจำฝ่ายผลิต

วิศวกรรมส่วนกลางประจำฝ่ายผลิต

1)รับผิดชอบคุณภาพสินค้าทุุกชิ้น
2)ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานในทุก Process ในงานเเชื่อม
3)ควบคุมการแจกจ่ายข้อมูลและเอกสารให้พนักงานเพื่อทำการแก้ไข
4)ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาตามรายการที่ปัญหาทีตรวจพบ
5)ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด
6)แจกจ่ายเอกสาร ผลการตรวจติดตามผลงาน ชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
7)ควบคุมดูแล NCR และ Clear ตัวเลข Dimension ที่แก้ไขแล้ว่งคืน QA ตามระยะเวลาของแผนงานที่กำหนด
8)ควบคุมดูแลการแก้ไขปํญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานต่างๆที่กำหนด
9)ควบค

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027620

งานประจำ 12,500 บ.

บางไทร ช้างใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

1) จัดทำแผนงานและงบประมาณการซ่อมบำรุง ระบบเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระะบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิงและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
3) จัดเก็บและควบคุมดูแลเครื่องมือและอุปกณ์ต่างๆ ให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4) ทำงานประจำโครงการคอนโดลุมพินีในกรุงเทพและปริมณฑล
5) ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ วันหยุดเป็น OT.

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004629

งานประจำ 15000-20000 หรือตามตกลง

บางไทร ช้างใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณราคาโครงสร้างเหล็ก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณราคาโครงสร้างเหล็ก

1.Estimate
2.Budet
3.Invoice
4.Planing
5.Stock
6.Local Project
7.Constroction
8.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9.ปฏิบัติตามระเบียบด้านอาชีวอานามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ZOHSAS 18001)

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004630

งานประจำ ตามตกลง

บางไทร ช้างใหญ่

ล่ามญี่ปุ่น (คนไทยและคนญี่ปุ่น)

ล่ามญี่ปุ่น (คนไทยและคนญี่ปุ่น)

1.แปลเอกสารจากภาษไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น
2.แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย
3.เป็นล่ามจากภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร
4.เป็นล่ามจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร
5.ดูแลงาน Inspection

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004633

งานประจำ 12,000+KPI+OT

บางไทร ช้างใหญ่

ล่ามพม่า

ล่ามพม่า

1.จัดเตรียมเอกสารการนำส่งเงินกลับบ้านของพนักงานพม่าประจำเดือน พร้อมทั้งนำเงินดังกล่าวไปฝากเข้าธนาคาร
2.จัดเตรียมการรายงานตัว 90 วันของพนักงานพม่า ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.งานแปล
-แปลเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานพม่า เช่น ใบเตือน, ระเบียบบริษัทฯ และระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน, ประกาศขงบริษัทฯ บางฉบับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานพม่า เป็นต้น
-เข้าแถวร่วมกับพนักงานพม่าทุกเช้า เพื่อแปลข้อความที่มีการแจ้งการประชุมประจำวันให้พนักงานพม่าเข้าใจ

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004634

งานประจำ 10000-50000

บางไทร ช้างใหญ่

พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเชื่อมช่างประกอบ

พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเชื่อมช่างประกอบ

1.ช่างเชื่อม
# เชื่อมงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนด
2.ช่างเประกอบโครงสร้างเหล็ก
# ประกอบงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนดส่งต่อให้ช่างเชื่อม
3.พนักงานประจำฝ่ายผลิต ได้แก่
3.1)พนักงานควบคุมเครื่องตัด (เครื่อง CNC , Plasma)
3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเจาะ
3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
3.4)พนักงานควบคุมเครื่องขัดผิวโลหะ
3.5)พนักงานเจียร์ตกแต่งผิวโลหะ

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงานอยุธยา
อยุธยา ฝึกงานอยุธยา งานชั่วคราวอยุธยา งานนอกเวลาอยุธยา งานประจำอยุธยา งานราชการอยุธยา งานต่างประเทศอยุธยา งานอื่นๆอยุธยา
หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงานอยุธยา
อยุธยา ฝึกงานอยุธยา งานชั่วคราวอยุธยา งานนอกเวลาอยุธยา งานประจำอยุธยา งานราชการอยุธยา งานต่างประเทศอยุธยา งานอื่นๆอยุธยา