jobin4.com สุโขทัย หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุโขทัย หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com สุโขทัย หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุโขทัย หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สุโขทัย Ø
หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงานสุโขทัย

เลขที่ประกาศ : 024085

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองสุโขทัย ธานี

พนักงานขาย

พนักงานขาย

1.แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
2.ติดตามงานขายและจัดเตรียมเอกสารในการนำเสนอลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024086
เลขที่ประกาศ : 024087

งานประจำ 9,000 - 15,000

เมืองสุโขทัย ธานี

ช่่างติดตั้ง/ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า

ช่่างติดตั้ง/ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า

- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด
- สามารถอธิบายการใช้งาน การบำรุงรักษาและข้อมูลสินค้ากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

หางาน สมัครงาน : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013947

งานประจำ ตามตกลง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

วิศวกรการผลิตฝึกหัด

วิศวกรการผลิตฝึกหัด

ควบคุมงานการผลิตของแผนกโรงสกัดน้ำมันพืชให้การทำงานของโรงสกัดน้ำมันพืชให้เป็นไปตามแผนงานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมต่ำที่สุด และคิดดันวิธีการในการพัฒนากระบวนการผลิตของโรงสกัดน้ำมันพืชให้มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013957

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

sale support(ด่วนที่สุด)

sale support(ด่วนที่สุด)

พบปะลูกค้า เสนอขายผลิตภัณฑ์ และวางแผนการเข้าพบลูกค้า จัดทำ Sale Report เสนอผู้บังคับบัญชา แจ้ง Order การสั่งซื้อสอนค้า เมื่อลูกค้าตกลงซื้อ ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013958

งานประจำ ตามโครงสร้าง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

พนักงานขับรถบรรทุก (พ่วง)

พนักงานขับรถบรรทุก (พ่วง)

รับผิดชอบรถบรรทุก (พ่วง)ในความดูแลของตน ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และการบำรุงรักษาเบื้องต้น
ตามแบบตรวจสอบสภาพรถประจำวัน เช่น การล้างทำความสะอาดรถ, การตรวจทำความสะอาดกรองอากาศ, ตรวจลม
ล้อรถ ฯลฯ เป็นต้น
2. เมื่อได้รับคำสั่งจากพนักงานจัดส่งสินค้า ให้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเช่น จะต้องนำรถไปเติมน้ำมันตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้แล้วนำรถมาชั่งน้ำหนักเบา, รับใบจ่ายสินค้า, ขับรถไปตรวจสภาพความพร้อมที่แผนก QC จากนั้นจึงนำรถไปใส่สินค้าตามที่ระบุไว้ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเมื่อรถใส่สินค้

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031620

งานประจำ ตามตกลง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งสินค้าและรับวัตถุดิบ

ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งสินค้าและรับวัตถุดิบ

- มีพื้นฐานด้านการบริหารการจัดการในประเทศ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศการบริหารจัดการคลังสินค้าและการบริหารงานด้านโลจิสติกส์
- มีความรู้และความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล ต่างๆได้ดี สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033660

งานประจำ ตามตกลง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

พนักงานวิเคราะห์

พนักงานวิเคราะห์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเตรียมสารเคมี เครืองมือ อุปกรณ์ สำหรับการปฎบัติงานการวิเคราะห์และมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ วัดผล ทดลอง ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ,สารเคมี,ผลิตภัณฑ์ระหว่างสายงานการผลิต
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033655

งานประจำ ตามตกลง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

ผ/ชพนักงานช่างไฟฟ้า

ผ/ชพนักงานช่างไฟฟ้า

มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยพนักงานช่างไฟฟ้า ในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบริษัทฯ รวมถึงเครื่องจักรงานติดตั้งไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อการให้บริการและสนับสนุนการผลิตหน่วยงานการผลิต เช่น แผนกสกัดน้ำมันพืช แผนกกลั่นและบรรจุน้ำมันพืช และหน่วยงานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033658

งานประจำ ตามตกลง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

พนักงานช่างไฟฟ้า

พนักงานช่างไฟฟ้า

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบริษัทฯรวมถึงเครื่องจักร,งานติดตั้งระบบไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการให้บริการและสนับสนุนงานการผลิต
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033659

งานประจำ ตามตกลง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

ผ/ชพนักงานวิเคราะห์

ผ/ชพนักงานวิเคราะห์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยพนักงานวิเคราะห์ในการจัดเตรียม,สารเคมี,เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับการปฎิบัติงานการวิเคราะห์ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบปฎิบัติงานในการวิเคราะห์ วัดผล ทดลอง ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ,สารเคมีผลิตภัณฑ์รพหว่างสายงานการผลิต
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013944

งานประจำ ตามตกลง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

1. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร และ กับผู้บริหาร
2. นำเสนอนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อ ผู้บังคับบัญชา
3. คำนวณค่าแรง/เงินเดือน/ค่าล่วงเวลา และ จ่ายค่าจ้าง
4. จัดหา และ นำเสนอสวัสดิการของพนักงานต่อผู้บริหาร
5. ประเมินผลการทำงานของพนักงาน
6. ติดต่อกับหน่วยงาน ราชการภายนอก
7. ตรวจตราและควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ บริษัทฯ
8. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
9. ควบคุมหรือจัดการฝึกอบรมพนักงานให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม
10. มีหน้าที่ในก

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013956

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขายผลิตภัณฑ์

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขายผลิตภัณฑ์

ควบคุมดูแลและวางแผนด้านการตลาด วิเคราะห์สภาพตลาดปัจจุบัน ควบคุมดูแลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า สรุปรายงานยอดขายสินค้า
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013954

งานประจำ ตามตกลง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

หัวหน้าแผนกบัญชี

หัวหน้าแผนกบัญชี

-ตรวจสอบรายการstatementแต่ละธนาคาร รายการเงินเข้า-ออก
-ทำรายการแจ้งข้อมูลเงินกู็ประเภทต่างๆเช่น od, P/N เงินกู้ประจำPOST-financeและคำนวณดอกเบี้ยเมื่อตรวจสอบกับธนาคาร
-ทำรายงานการรับ-จ่าย ประจำวัน ,สรุปเงินคงเหลือประจำวัน

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013955

งานประจำ ตามโครงสร้าง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

พนักงานขับรถบรรทุก(พ่วง)

พนักงานขับรถบรรทุก(พ่วง)

1.รับผิดชอบรถพ่วงในความดูแลของตน ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและการบำรุงรักษาบื้องต้น เช่น การล้างทำความสะอาดรถ,การตรวจทำความสะอาดกรองอากาศ,ตรวจลมล้อรถ
2.เมื่อได้รับคำสั่งจากพนักงานจัดส่งสินค้า ให้ส่งสินค้าต้องปฎิบัติตามขั้นตอนเช่น จะต้องนำรถไปชั่งน้ำหนักเบา,รับใบจ่ายสินค้า,ขับรถไปตรวจสภาพความพร้อมที่แผนก QCจากนั้นจึงนำรถไปใส่สินค้าที่ระบุไว้
3.รับเอกสารใบกำกับสินค้าที่แผนกจัดส่งสินค้าและรับวัตถุดิบ
4.พนักงานต้องดูแลระวังรักษาและรับผิดชอบสินค้าในรถตั้งแต่เริ่มบรรจุสินค้าจนส่งมอบสินค้าให

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013952

งานประจำ ตามตกลง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

พนักงานรักษาความปลอดภัย/รปภ.

พนักงานรักษาความปลอดภัย/รปภ.

1.ตรวจเช็ครถเข้า-ออก
2.ตรวจบุคคลภายนอกเข้า-ออก
3.เข้ากะกลางคืนกลางวันได้
4. มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013953

งานประจำ ตามตกลง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

รองผู้จัดการบัญชีและการเงิน

รองผู้จัดการบัญชีและการเงิน

ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีการเงินทั้งหมดของบริษัท จัดทำงบ วางแผนการใช้จ่าย ติดต่อกับสถาบันการเงิน
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013949

งานประจำ ตามตกลง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

ผ/ช พนักงานคุมเครื่องกลั่นน้ำมันพืช

ผ/ช พนักงานคุมเครื่องกลั่นน้ำมันพืช

ช่วยพนักงานคุมเครื่องดำำเนินการเตรียม ควบคุม ป้อนวัตุดิบเพื่อให้งานการผลิตหรือวัสดุ เคมี พัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยในการผลิตให้พร้อมสำหรับงานผลิตกลั่นและบรรจุน้ำมันพืชและกำกับการปฎิบัติงานของเครื่องจักรในโรงงานกลั่นและบรรจุฯให้สามารถทำงานได้ถูกอย่าง
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013950

งานประจำ ตามตกลง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

ผู้ช่วยพนักงานคุมเครื่องบรรจุน้ำมันพืช

ผู้ช่วยพนักงานคุมเครื่องบรรจุน้ำมันพืช

ช่วยพนักงานคุมเครื่องดำเนินการเรียมควบคุมป้อนวัตุดิบเพื่อใช้งานการผลิตหรือวัสดุ เคมี พัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องช่วยงานผลิตให้พร้อมสหรับงานการผลิตกลั่นและบรรจุน้ำมันพืชและกกับการปฎิบัติงานของเครื่องจักรในโรรงานกลั่นและบรรจุน้มันพืชให่สามารถทำงานได้ทุกอย่าง
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013951

งานประจำ ตามตกลง

สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

รับผิดชอบงานเอกสารในหน่วยงานที่ปฎิบัติให้เป็นปัจจุบัน ทำรายการบัญชีทำรายการบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำการเบิกใช้รายการคงเหลือให้เป็นไปตามที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชากำหนดให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำการรายงานข้อมูล(LAN)
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงานสุโขทัย
สุโขทัย ฝึกงานสุโขทัย งานชั่วคราวสุโขทัย งานนอกเวลาสุโขทัย งานประจำสุโขทัย งานราชการสุโขทัย งานต่างประเทศสุโขทัย งานอื่นๆสุโขทัย
หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงานสุโขทัย
สุโขทัย ฝึกงานสุโขทัย งานชั่วคราวสุโขทัย งานนอกเวลาสุโขทัย งานประจำสุโขทัย งานราชการสุโขทัย งานต่างประเทศสุโขทัย งานอื่นๆสุโขทัย