สุรินทร์ หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุรินทร์ หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุรินทร์ หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุรินทร์ หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุรินทร์ Ø
หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงานสุรินทร์

เลขที่ประกาศ : 068149

พนักงานขายแผนกไฟฟ้า

พนักงานขายแผนกไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามบริษัทกำหนด

งานประจำ : ตามบริษัทกำหนด สุรินทร์
ขายสินค้าที่ได้รับผิดชอบ
ดูแลสินค้าภายในแผนกโดยรวม
ดูแลสต๊อกสินค้า
ทำความสะอาดสินค้าและพื้นที่ขาย

หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064816

พนักงานPCกระเบื้องดูราเกรส

พนักงานPCกระเบื้องดูราเกรส

งานประจำ : เงินเดือน ตามบริษัทต้นสังก

งานประจำ : ตามบริษัทต้นสังก สุรินทร์
เชียร์ขายสินค้าที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ดูแลสำความสินค้าและพื้นที่ขาย
ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า
สั่งซื้อสินค้า
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064817

เซลล์

เซลล์

งานประจำ : เงินเดือน ตามบริษัทต้นสังก

งานประจำ : ตามบริษัทต้นสังก สุรินทร์
เสนอขายสินค้าประเภทกระเบื้องปูพื้นให้แก่ลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนด ติดต่อประสานงานกับลูกค้าจนปิดงานให้ได้
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064818

เจ้าหน้าที่สถาปนิก

เจ้าหน้าที่สถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน ตามบริษัทต้นสังก

งานประจำ : ตามบริษัทต้นสังก สุรินทร์
สถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบต้องทำงานตามขั้นตอนและกำหนดเวลาชิ้นผลงานต่างๆ ร่วมกับวิศวกรก่อสร้างและนักเขียนแบบ โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้
1. บันทึกรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
3. คำนวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเนื้องาน
4. เตรียมแบบ และส่งแบบที่วาดโดยช่างเขียนแบบให้ลูกค้าพิจารณา เพื่อ ดัดแปลงแก้ไขและตอบข้อซักถามของ ลูกค้าร่วมกับวิศวกร
5. เมื่อแก้ไขดัดแปลงให้สมบูรณ์แล้วจึงส่ง
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064819

โฟร์แมน

โฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุรินทร์
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064820

เจ้าหน้าที่จป.(Safety Officer)

เจ้าหน้าที่จป.(Safety Officer)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สุรินทร์
ทำงานด้านความปลอดภัย
วางแผนงานประจำเดือนประจำปี
อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในความปลอดภัย
ตรวจเช็คความพร้อมของพนักงานและอุปกรณ์การปฎิบัติงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำงาน
ดำเดินการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมาย
สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในด้านความปลอดภัย
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064821

วิศวกร

วิศวกร

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 (ไม่รวมค่าคอมม

งานประจำ : 22,000 (ไม่รวมค่าคอมม สุรินทร์
- วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงาน
- ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง
- สำรวจ ตรวจสอบหน้างานให้เรียบร้อย

หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064822

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 บ.

งานประจำ : 9,500 บ. สุรินทร์
ตั้งหนี้ คีรย์บิลซื้อ จัดเก็บใบรับสินค้า ใบซื้อสินค้า ใบรับวางบิล ติดต่อSupplierต่างจังหวัด
และเกี่ยวกับภาษี
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064806

พนักงานPC Dos

พนักงานPC Dos

งานประจำ : เงินเดือน 9,450

งานประจำ : 9,450 สุรินทร์
เชียร์ขายสินค้าที่ตนเองรับผิดชอบ และสินค้าภายในแผนก
เช็คสต๊อกสินค้า สั่งสินค้าไม่ให้ของขาด
ดูแลทำความสะอาดสินค้า

หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064694

พนักงานการเงิน

พนักงานการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุรินทร์
จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064695

พนักงานต้อนรับและบริการลูกค้า

พนักงานต้อนรับและบริการลูกค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุรินทร์
บริการและต้อนรับในส่วนหน้าร้านทั้งลูกค้าไทยและชาวต่างชาติ
โฟนขายสินค้า
โฟนแนะนำโปรโมชั่นในช่วงเดือน
อำนวยความสะดวกต่างๆให้ลูกค้าเช่นคอยตอบคำถามลูกค้า แนะนำโปรโมชั่น ทำคืนสินค้า สมัครสมาชิก แนะนำของแถมสมนาคุณและส่วนลดต่างๆ
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059057

พนักงานประจำร้านกาแฟสด

พนักงานประจำร้านกาแฟสด

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง
-ชงกาแฟสด เสริฟกาแฟ
-คิดเงินลูกค้า
-ต้อนรับลูกค้าและแขกของร้าน เสริฟน้ำ
-ดูแลสต๊อตร้านกาแฟ เบิกของชื้อของ
-ทำความสะอาดบริเวณร้านกาแฟ
-ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องชงกาแฟ
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059058

พนักงานประจำสาขาปราสาท จ.สุรินทร์

พนักงานประจำสาขาปราสาท จ.สุรินทร์

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง
1.เพศชาย
2.ขายและดูแลสินค้า
3.เบิก-จ่ายสินค้า ยกสินค้า
4.ทำงานด้านเอกสาร
5.ขับรถส่งของ
6.ดูแลความสะอาด+ความเรียบร้อยของสาขา
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059059

คลังสินค้า(สุรินทร์)

คลังสินค้า(สุรินทร์)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

งานประจำ : 9,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง
-รับ,เบิก,จ่าย,จัดเก็บ,จัดเรียง,ควบคุม,ดูแล สต็อกสินค้า
-จัดส่งสินค้าให้สาขา
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059060

ผู้จัดการสาขา(สาขาสังขะ)

ผู้จัดการสาขา(สาขาสังขะ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือตามโค

งานประจำ : ตามตกลง หรือตามโค สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง
ดูแลความเรียบร้อยต่างๆภายในร้าน
ดูแลพนักงานในร้าน
แก้ไขปัญหาหน้างานให้เรียบร้อยไปด้วยดี
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงานสุรินทร์
สุรินทร์ ฝึกงานสุรินทร์ งานชั่วคราวสุรินทร์ งานนอกเวลาสุรินทร์ งานประจำสุรินทร์ งานราชการสุรินทร์ งานต่างประเทศสุรินทร์ งานอื่นๆสุรินทร์
หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงานสุรินทร์
สุรินทร์ ฝึกงานสุรินทร์ งานชั่วคราวสุรินทร์ งานนอกเวลาสุรินทร์ งานประจำสุรินทร์ งานราชการสุรินทร์ งานต่างประเทศสุรินทร์ งานอื่นๆสุรินทร์