jobin4.com สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สุพรรณบุรี Ø
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี

เลขที่ประกาศ : 034968

งานประจำ ตามเงื่อนไขบริษัทฯ

สองพี่น้อง ทุ่งคอก

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและข้อมูล

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและข้อมูล

ดูแลควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และการร้องขอดำเนินการด้านเอกสารควบคุม การจัดเก็บ การเรียกคืน และทำลายเอกสาร รวมถึงอัพเดทเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036512

งานประจำ 15,000+

เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย

วิศวกรประจำโซนภาคตะวันออก (ชลบุรี,พัทยา,ระยอง)

วิศวกรประจำโซนภาคตะวันออก (ชลบุรี,พัทยา,ระยอง)

1. PM ผลิตภัณฑ์ตามรอบระยะเวลา
2. BM เครื่องตามอาการ
3. ติดตั้งเครื่องในพื้นที่ที่ดูแล

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010119

งานประจำ 20000+

วิศวกร/ช่างเทคนิคประจำจังหวัดนครราชสีมา (และโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วิศวกร/ช่างเทคนิคประจำจังหวัดนครราชสีมา (และโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

1. ดูแลและ PM ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ติดตั้งอยู่ในบริษัทซีเกท ตามรอบระยะเวลา
2. รายงานและสรุปรายงานผลิตภัณฑ์ให้กับหัวหน้าแผนกรับทราบ
3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013701

งานประจำ 40000+

หัวหน้าแผนกติดตั้งและบริการ

หัวหน้าแผนกติดตั้งและบริการ

1. ควบคุมดูแลบริการลูกค้าหลังการขาย
2. ควบคุมดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์
3. ควบคุมูแลซ่อมบำรุงตามระยะเวลา
4. จัดทำแผนงานการซ่อมบำรุงและติดตั้ง
5. ควบคุมดูแลผู้ใต้ผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013704

งานประจำ 20000+

หัวหน้าแผนกขายโครงการ

หัวหน้าแผนกขายโครงการ

1. ดูและควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน
2. ดูและงานขายผลิตภัณฑ์โครงการ
3. ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013706

งานประจำ 16000+

วิศวกรวิจัยและพัฒนา

วิศวกรวิจัยและพัฒนา

1. ออกแบบวงจรพิมพ์ PCB
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์
3. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013713

งานประจำ 17000+

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

1. บริการลูกค้าหลังการขาย
2. การติดตั้งผลิตภัณฑ์
3. ซ่อมบำรุงตามระยะเวลา
4. จัดทำแผนงานการซ่อมบำรุงและติดตั้ง
5. ทำรายงานสรุปงานรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013714

งานประจำ 15000+

วิศวกรขาย

วิศวกรขาย

1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานลูกค้า
2. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
3. ติดตามงานและดูแลลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013715

งานประจำ 10000+

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

1. ประสานงานด้านบุคคลและธุรการ
2. ดำเนินงานด้านเอกสารบุคคล
3. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ
4. ควบคุมการเบิกจ่ายและสรุปการเบิกอุปกรณ์สำนักงาน
5. ดูแลการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์อุปกรณ์สำนักงาน
6. ทำค่าแรงพนักงานรายวัน
7. รับรองแขกเยี่ยมชมโรงงาน
8. ทดสอบข้อสอบเบื้องต้นพนักงานเข้าสัมภาษณ์งาน

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010122

งานประจำ 15000+

วิศวกรบริการ

วิศวกรบริการ

1. งานติดตั้งใหม่ จัดทำแผนการติดตั้ง ติดตั้งตามแผนที่กำหนด
2. บริการหลังการขาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013700

งานประจำ 40000+

ผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone

ผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone

1. สนับข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์กับที่ปรึกษาและลูกค้า
2. นำเสนองานงานออกแบบและประเมินราคา

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013705

งานประจำ 15,000 บ.

ช่างเทคนิค , ผู้ช่วยช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค , ผู้ช่วยช่างเทคนิค

- ซ่อมเครื่องกำเนิดโอโซน MBDAF
- PM เครื่องกำเนิดโอโซน MBDAF
- ช่วย Support งานวิศวกรบริการ
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013707

งานประจำ 40,000 บ.

วิศวกรขายต่างประเทศ

วิศวกรขายต่างประเทศ

1. ประมาณการยอดขายได้อย่างแม่นยำ
2. สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้าต่างประเทศ
4. ประสานงานภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013708

งานประจำ 25000+

ผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ

ผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ

1. ประมาณการยอดขายและความต้องการของลูกค้า
2. ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ key Account ให้เกิดประโยชน์
3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013712

งานประจำ 10000+

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

1. อ่านแบบและ Wiring ตามแบบ
2. ตรวจสอบจำนวนและความถูกต้องของวัตถุดิบที่จะขึ้นผลิต
3. ผลิตผลิตภัณฑ์ตามแผนการผลิต
4. บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013723

งานประจำ 15,000 บ.

ช่างเทคนิค/วิศวกรเขียนแบบ

ช่างเทคนิค/วิศวกรเขียนแบบ

1. ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์
2. ตรวจสอบแบบหน้างาน และปรับปรุงพัฒนา Drawing

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013702

งานประจำ 20000+

วิศวกรขายด้านสิ่งแวดล้อม

วิศวกรขายด้านสิ่งแวดล้อม

-นำเสนอและแนะนำทางด้านสเปคของผลิตภัณฑ์กับลูกค้าและที่ปรึกษาได้
-กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
-สามารถติดต่อประสานการส่งออกสินค้าไปให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้
-หากมีประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013703

งานประจำ 16,000

วิศกรกระบวนการผลิต

วิศกรกระบวนการผลิต

- จัดการออกแบบกระบวนการผลิต , จัดทำ WI วิธีการทำงานในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในแต่ละกระบวนการ
- หาวิธีการทำงานให้เหมาะสม เพื่อใช้ในการผลิตจนกว่าจะไ้คุณภาพที่ดีที่สุด
- หาสาเหตุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013711

งานประจำ 20,000 บ.

ผู้ช่วย QMR,EMR

ผู้ช่วย QMR,EMR

เป็นผู้ช่วย QMR ในการประสานงานเรื่องต่ออายุระบบคุณภาพ
ดำเนินการตามระบบคุณภาพ ร่วม Audit ตามที่ QMR มอบหมาย
รับผิดชอบงานในส่วนงานส่งเสริมคุณภาพ
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013709

งานประจำ 15000+

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

1. เปิดงานบริการ
2. รับเข้า เบิก โอน Sparepart ตั้งสำรองของเสีย
3. เปิดการ Claim ของเสีย
4. เปิดใบสั่งซื้อ
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี