jobin4.com สมุทรสงคราม หางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสงคราม หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com สมุทรสงคราม หางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสงคราม หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สมุทรสงคราม Ø
หางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานสมุทรสงคราม

เลขที่ประกาศ : 027537

งานประจำ 13,000-17,000 บาท

อัมพวา ปลายโพงพาง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ดูแลรับผิดชอบและติดตามงานในพื้นที่ของโครงการ (สกว.) (สสส.) (สอจร.ภาคกลาง) และอื่นๆตามที่บริษัทมอบหมาย
ลงพื้นที่ ออกต่างจังหวัด(บางครั้ง) ในการติดตามงานและดูภาพรวมของโครงการต่างๆในพื้นที่

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ประกันชีวิต
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าโทรศัพย์
ค่าเดินทาง (กรณีลงพื้นที่ไปปฎิบัติงาน)
รายได้พิเศษ( กรณีรับงานฝึกอบรม)

หางาน สมัครงาน : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017602

งานประจำ 9000ขึ้นไป

อัมพวา แพรกหนามแดง

พนักงานขับโฟล์คลิฟท์

พนักงานขับโฟล์คลิฟท์

ขับรถโฟลคลิฟท์ในการขนย้ายสินค้า นำสินค้าขึ้นตู้
หางาน สมัครงาน : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017603

งานประจำ ตามตกลง

อัมพวา แพรกหนามแดง

พนักงานเช็คเกอร์

พนักงานเช็คเกอร์

1. ติดตามแผนการโหลดสินค้าประจำวัน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเตรียมโหลด
3. ตรวจสอบและบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโหลดสินค้า
4. ควบคุมการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลประจำวัน
6. ตรวจสอบความสะอาดพื้รที่ปฎิบัติงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017604

งานประจำ ตามตกลง

อัมพวา แพรกหนามแดง

QA, QC ประจำอัมพวา

QA, QC ประจำอัมพวา

ตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับน้ำผลไม้ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด, และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017606

งานประจำ 11,000 - 13,000

อัมพวา แพรกหนามแดง

ช่างไฟฟ้า (ประจำไลน์ผลิต)

ช่างไฟฟ้า (ประจำไลน์ผลิต)

1. ตรวจสอบ ควบคุมการใช้งานและบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
2. ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย รวมทั้งติดตั้งและสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง
3. จัดระบบและทำแผนการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆในความรับผิดชอบ
4. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้

หางาน สมัครงาน : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017611

งานประจำ xx,xxx

อัมพวา แพรกหนามแดง

Sale Admin(ปฎิบัติงานที่พระราม 2)

Sale Admin(ปฎิบัติงานที่พระราม 2)

-ดูแลเอกสารระบบ และเอกสารของฝ่ายขายทั้งหมด เช่น เอกสารในระบบ SAP ใบเบิกตัวอย่าง ในขออนุญาตนำของออกนอกบริษัทฯ
-ประสานงานต่างๆระหว่างฝ่ายขายกับทางโรงงาน
-ประสานงานกับลูกค้าในบางกรณี

หางาน สมัครงาน : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029141

งานประจำ 9,500

อัมพวา แพรกหนามแดง

พนักงานห้องปฏิบัติการ (แล็บ)

พนักงานห้องปฏิบัติการ (แล็บ)

• เตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์
• ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (Shelf-life)
• ทดสอบ Raw material
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027508

งานประจำ 8,000-10,000 บาท

อัมพวา ปลายโพงพาง

พนักงานขับรถยนต์บริษัท

พนักงานขับรถยนต์บริษัท

ขับรถยนต์บริษัทลงพื้นที่ต่างๆ
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
ดูแลรักษารถยนต์บริษัท

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030081

งานประจำ 9000 บาท

อัมพวา ปลายโพงพาง

คนงานประจำสวน

คนงานประจำสวน

รับผิดชอบดูแลสวน ผลไม้ และพื้นที่

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017610

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

อัมพวา แพรกหนามแดง

ผู้จัดการส่วนงานขาย - Sales Section Manager (Supervisor)

ผู้จัดการส่วนงานขาย - Sales Section Manager (Supervisor)

1. ควบคุมดูแลการขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
2. ควบคุมดูแลการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในการขาย เพิ่มลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเดิม
3. ควบคุมดูแลการติดต่อประสานงาน เยี่ยมลูกค้า เพื่อการเสนอขาย การกระตุ้นยอดขาย หรือการให้บริการด้านอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัท
4. วางแผน ควบคุมดูแลการเจรจาต่อรอง และเงื่อนไขในการขาย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
5. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017608

งานประจำ ตามโครงสร้างของบริษัท

อัมพวา แพรกหนามแดง

ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน (Costing Section Manager)

ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน (Costing Section Manager)

1. ควบคุม และดูแลการดำเนินงานของแผนกบัญชีต้นทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
2. ควบคุม และดูแลการจัดทำต้นทุนการผลิตของสินค้าทั้งหมดที่มีการผลิต
3. ควบคุม และดูแลการตรวจนับสต็อคสินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบรอการผลิต และจัดทำรายงานส่งต่อผู้บริหาร
4. ตรวจสอบการรับสินค้าเข้าคลังผลิตและตรวจสอบให้ตรงตามจำนวนที่บันทึกเข้าระบบในแต่ละวัน
5. จัดทำรายการสรุปการผลิตสินค้าทั้งเดือน (Cost Sheet) พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล การเบิกใช้วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และค่าแรง จากรายงานใ

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017609

งานประจำ ตามโครงสร้างของบริษัท

อัมพวา แพรกหนามแดง

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

1. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานของฝ่ายโลจิสติกส์และคลังสินค้าทั้งหมด
2. ควบคุมและดูแลการจัดทำ KPI ของฝ่าย และควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ KPI และขององค์กร
3. บริหารจัดการ และวางแผนการรับ และจ่ายวัตถุดิบให้เพียงพอและทันกับการผลิต
4. บริหารจัดการ และควบคุมการจัดเก็บสินค้า (FG, WIP, RM, PK)

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017605

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

อัมพวา แพรกหนามแดง

ผู้จัดการส่วนผลิต (Production Section Manager)

ผู้จัดการส่วนผลิต (Production Section Manager)

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของส่วนงานผลิตให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายของบริษัท
2. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
3. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานผสม บรรจุ และรีทอร์ท
4. ควบคุมดูแล และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของพนักงานภายใต้บังคับบัญชา
5. ส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017607

งานราชการ ตามโครงสร้างของบริษัท

อัมพวา แพรกหนามแดง

เจ้าหน้าที่ทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ (Reguratory Affairs Officer)

เจ้าหน้าที่ทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ (Reguratory Affairs Officer)

1. รับผิดชอบการดำเนินการเอกสาร ที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตนำเข้าและส่งออกประเทศต่าง ๆ
2. รับผิดชอบในการส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบตามความต้องการของคู่ค้า
3. ตรวจสอบโรงงานให้มีมาตรฐานถูกต้องตามระเบียบ GMP และ HACCP หรือ ตามระบบคุณภาพอื่นๆ ของบริษัท
4. ตรวจสอบส่วนผสมของสูตรที่ออกใหม่ ไม่ให้มีสารที่เป็นอันตราย หรือสารที่เป็นข้อห้ามในการนำเข้าของบางประเทศ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ Batch และตรวจสอบความถูกต้องของ Label สินค้าให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับทางการ รวมทั้งสูตรต่าง ๆ ที

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017601

งานประจำ ตามโครงสร้างของบริษัท

อัมพวา แพรกหนามแดง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (โอเปอเรเตอร์)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (โอเปอเรเตอร์)

1. ประสานงาน ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ดูแลการรับ - ส่งเอกสาร ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
3. รับโทรศัพท์จากผู้ติดต่อภายนอก ก่อนโอนให้ต้นสังกัดแต่ละฝ่าย
4. จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น เปิด PR ใบสั่งซื้อ ใบเบิก เป็นต้น
5. เป็นศูนย์กลางในการเบิกจ่ายใบลา ใบยืนยันการทำงาน หรือการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
6. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้ฝ่ายบรรลุ KPI ตามเป้าหมายองค์กร
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
8. รายงานการดำเนินงานต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
9. ป

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม ฝึกงานสมุทรสงคราม งานชั่วคราวสมุทรสงคราม งานนอกเวลาสมุทรสงคราม งานประจำสมุทรสงคราม งานราชการสมุทรสงคราม งานต่างประเทศสมุทรสงคราม งานอื่นๆสมุทรสงคราม
หางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม ฝึกงานสมุทรสงคราม งานชั่วคราวสมุทรสงคราม งานนอกเวลาสมุทรสงคราม งานประจำสมุทรสงคราม งานราชการสมุทรสงคราม งานต่างประเทศสมุทรสงคราม งานอื่นๆสมุทรสงคราม