jobin4.com ระนอง หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ระนอง หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ระนอง Ø
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง

เลขที่ประกาศ : 009609

งานประจำ 9,000 บ.

เมืองระนอง บางริ้น

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

1.ปฎิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
วิธีการปฎิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย
2.ปฎิบัติตามระเบียบวินัย ,กฎเกณฑ์ต่าง ๆของฝ่าย และกิจการอย่าเคร่งครัด
3.รายงานผลการปฎิบัติงานและปัญหาต่าง ๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ที่เสร็จสิ้นภารกิจนั้น ๆ
4.ควบคุม ดูแลรักษาความสะอาด และทรัพย์สินของฝ่ายให้อยู่ครบถ้วนและในสภาพปกติอยู่เสมอ
5.ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคัญบัญชา

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009610

งานประจำ 9,000 บ.

เมืองระนอง บางริ้น

พนักงานจัดเรียงสินค้า

พนักงานจัดเรียงสินค้า

1.จัดออเดอร์ตามที่กำหนด
2.จัดเรียงสินค้าแยกประเภทหมวดหมู่สินค้า

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009611

งานประจำ 9,000 บ.

เมืองระนอง บางริ้น

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

1.ดูแลรักษารถ ทำความสะอากรถทั้งภายในและภายนอก
2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฎิบัติหน้าที่
3.รับงานจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้จ่ายงาน
4.ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่กิจการกำหนด
5.ดูแลรักษาสินคินที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายไร้อุบัติเหตุ
6.รักษากฎระเบียบและข้อบังคับของกิจการ
7.ผู้ช่วยขาย
8.ช่วยขึ้นสินค้า,ลงสินค้า
9.ตั้งใจฟังเวลาได้รับคำสั่งงานอะไรจะได้ไปทำให้ถูกต้องและรวดเร็ว

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009612

งานประจำ 9000 - 12000

เมืองระนอง บางริ้น

หัวหน้าฝ่ายผลิต

หัวหน้าฝ่ายผลิต

1.เตรียมการผลิตโดยสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำเนินการตามวิธีปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2.วางแผนควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผนการผลิตประจำวันให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย
ที่กำหนดโดยใช้วัตถุดิบ, แรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ตรวจสอบ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร และวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
4.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆเพื่อให้การปฎิบัติงานในแผนกเป็นไปตามแผนงานอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009613

งานประจำ 9,000-12,000ตามตกลง

เมืองระนอง บางริ้น

พนักงานตรวจสอบสินค้า / คลังสินค้า

พนักงานตรวจสอบสินค้า / คลังสินค้า

1.ดูแลคลังสินค้า จ่ายสินค้า รับสินค้า
2.ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกข้อมูล
3.จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวางและเก็บรักษา
4.จัดทำรายงานของสินค้าคงเหลือ . 5.ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก ทั้งปริมาณและคุณภาพ
6.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวขข้องทั้งภายในและภายนอกของกิจการ
เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ,
ฝ่ายผลิต , ฝ่ายจัดส่งสินค้า , ฝ่ายขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009614

งานประจำ 10000-12000 ตามตกลง

เมืองระนอง บางริ้น

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

1.จัดทำบัญชีรับ - จ่าย
2.จัดทำบิลซื้อ - ขาย
3.จัดทำบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้
4.จัดทำบัญชียอดขายสินค้า
5.ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบคลังสินค้า

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009615

งานประจำ 15000(ตามตกลง)

เมืองระนอง บางริ้น

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ดูแล และตรวจสอบ ระบบงานด้านบัญชี พร้อมรายงานบัญชีให้ผู้บริหารรับทราบ
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009603

งานประจำ 20000(ตามตกลง)

เมืองระนอง บางริ้น

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

1.ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน
2.ตรวจสอบควาถูกต้องของใบกำกับภาษี
3.สอบทานรายงานภาษีต่าง ๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
4.ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย
5.สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
6. การทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด
7. จัดเตรียม ภ.ง.ด. 50 และ 51
8.ดุแล ตรวจสอบระบบบัญชีทั้งระบบ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009604

งานประจำ ตามตกลง

เมืองระนอง บางริ้น

ช่างเทคนิค/ IT Support/Programmer

ช่างเทคนิค/ IT Support/Programmer

- ดูแลทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์
- การซ่อมบำรุงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- ติดตั้ง Software Program , สำรองและกู้ข้อมูล ฯลฯ
- ติดตั้ง แก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เนตเวิร์ค
- ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดหน้างานเบื้องต้น

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009605
เลขที่ประกาศ : 009606

งานประจำ 10,000 บ.

เมืองระนอง บางริ้น

พนักงานฝ่ายบุคคล

พนักงานฝ่ายบุคคล

รับผิดชอบการสรรหา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมใบสมัคร
จัดเตรียมการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม ผลการทดลองงาน รวมทั้งเอกสารใบลาของผู้ปฎิบัติงาน

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009607

งานประจำ 10000 + ค่าคอมมิชชั่น

เมืองระนอง บางริ้น

หัวหน้าฝ่ายขาย

หัวหน้าฝ่ายขาย

1.ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่า
จะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค่ากระตุ้นความสนใจ และ
สร้างความพึงพอใจในตัวสินค้า
2.เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย
3.หาลูกค้าใหม่ ๆ ดูแลลูกค้า

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009608

งานประจำ 10000-12000 หรือ ตามตกลง

เมืองระนอง บางริ้น

พนักงานการตลาด

พนักงานการตลาด

1.วางแผนการตลาด
2.วิเคราะห์การตลาด
3.Support Sale
4.จัดกิจกรรมส่งเสริม การขาย
5.MARKETING ONLINE

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009616

งานประจำ 10000-12000 ตามตกลง

เมืองระนอง บางริ้น

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

-รับใบสั่งซื้อจากหน่วยขาย
-ติดต่อ Supplier
-เปรียบเทียบราคา
-เปิด P/O
-จัดทำรายงานการจัดซื้อประจำวัน/สัปดาห์/เดือน
-วางแผน จัดทำ และดำเนินการด้านการซื้ออย่างเป็นระบบ
-ประสานงานร่วมกับฝ่ายขาย ฝ่ายStore และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-รายงานผลการจัดซื้อ
-ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009618

งานประจำ 9000 + ค่าคอมมิชชั่น

เมืองระนอง บางริ้น

พนักงานขาย

พนักงานขาย

1.ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่า
จะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค่ากระตุ้นความสนใจ และ
สร้างความพึงพอใจในตัวสินค้า
2.เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009617

งานประจำ 15,000 / ตามตกลง

เมืองระนอง บางริ้น

Marketing & Cost Control

Marketing & Cost Control

1.บัญชีต้นทุนสินค้า
2.จัดซื้อสินค้า
3.การตลาด
4.บัญชียอดขาย
5.บัญชีทรัพย์สิน
6.จัดทำบัญชีคลังสินค้า, บัญชีทุน

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 036139

งานประจำ 20000บาท

เมืองระนอง บางริ้น

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ดูแลการขาย ทีมขาย ทั้งระบบ
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 014659

งานประจำ 22,500+++

เมืองระนอง เขานิเวศน์

หัวหน้าพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์

หัวหน้าพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์

-รับผิดชอบการวางแผนการขาย บริหารทีมงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
-รับผิดชอบการดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่เพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดให้กับลูกค้า
-บริหารยอดการขายสินค้าและบริการของทีมขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014662

งานประจำ 18,000 + (ตามความสามารถและประสบการณ์)

เมืองระนอง เขานิเวศน์

วิศวกรสารหล่อลื่นอุตสาหกรรม (DLE)

วิศวกรสารหล่อลื่นอุตสาหกรรม (DLE)

-แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจหลักการหล่อลื่น และการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
-ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าเเละใหม่ได้อย่างมีหลักการเเละมีประสิทธิภาพ
-ทำหน้าที่สนับสนุน-ประสานงานงานด้านคุณภาพทางวิศวกรรมแก่ฝ่ายขายและฝ่ายบริการลูกค้า ตลอดจนลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับปร

หางาน สมัครงาน : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014678

งานประจำ 16,000+++

เมืองระนอง เขานิเวศน์

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

-ดำเนินการตามแผนงานระดับไตรมาสและรายปี สนองนโยบายที่กำหนด
-สรรหาเเละเข้าพบปะดูแลยอดขายของร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยานยนต์ จำพวก ร้านขายอะไหล่, อู่, คาร์เเคร์, บริษัทขนส่ง เป็นต้น
-จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เเละผลการเข้าพบ รวมถึงงานที่ต้องติดตามเป็นรายวัน
-รายงานสภาพตลาด, กิจกรรมเเละโปรโมชั่นคู่เเข่งได้
-ทำกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าเเละติดตามผล
-สรุปรายงานผลงานการขายเเละสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายทุกอาทิตย์
-มีความสามารถในการสื่อ นำเสนอวิทยาการและผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรและลูกค้าหลา

หางาน สมัครงาน : 25 วันที่ผ่านมา

หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง