ระนองหางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระนองหางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ระนอง Ø
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง

เลขที่ประกาศ : 009610

พนักงานจัดเรียงสินค้า

พนักงานจัดเรียงสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.จัดออเดอร์ตามที่กำหนด
2.จัดเรียงสินค้าแยกประเภทหมวดหมู่สินค้า

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009613

พนักงานตรวจสอบสินค้า / คลังสินค้า

พนักงานตรวจสอบสินค้า / คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000ตามตกลง

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.ดูแลคลังสินค้า จ่ายสินค้า รับสินค้า
2.ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกข้อมูล
3.จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวางและเก็บรักษา
4.จัดทำรายงานของสินค้าคงเหลือ . 5.ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก ทั้งปริมาณและคุณภาพ
6.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวขข้องทั้งภายในและภายนอกของกิจการ
เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ,
ฝ่ายผลิต , ฝ่ายจัดส่งสินค้า , ฝ่ายขาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009614

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000 ตามตกลง

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.จัดทำบัญชีรับ - จ่าย
2.จัดทำบิลซื้อ - ขาย
3.จัดทำบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้
4.จัดทำบัญชียอดขายสินค้า
5.ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบคลังสินค้า

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009615

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15000(ตามตกลง)

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
ดูแล และตรวจสอบ ระบบงานด้านบัญชี พร้อมรายงานบัญชีให้ผู้บริหารรับทราบ
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009607

หัวหน้าฝ่ายขาย

หัวหน้าฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10000 + ค่าคอมมิชชั่น

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่า
จะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค่ากระตุ้นความสนใจ และ
สร้างความพึงพอใจในตัวสินค้า
2.เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย
3.หาลูกค้าใหม่ ๆ ดูแลลูกค้า

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009608

พนักงานการตลาด

พนักงานการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000 หรือ ตามตกลง

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.วางแผนการตลาด
2.วิเคราะห์การตลาด
3.Support Sale
4.จัดกิจกรรมส่งเสริม การขาย
5.MARKETING ONLINE

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009609

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.ปฎิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
วิธีการปฎิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย
2.ปฎิบัติตามระเบียบวินัย ,กฎเกณฑ์ต่าง ๆของฝ่าย และกิจการอย่าเคร่งครัด
3.รายงานผลการปฎิบัติงานและปัญหาต่าง ๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ที่เสร็จสิ้นภารกิจนั้น ๆ
4.ควบคุม ดูแลรักษาความสะอาด และทรัพย์สินของฝ่ายให้อยู่ครบถ้วนและในสภาพปกติอยู่เสมอ
5.ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคัญบัญชา

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009611

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.ดูแลรักษารถ ทำความสะอากรถทั้งภายในและภายนอก
2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฎิบัติหน้าที่
3.รับงานจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้จ่ายงาน
4.ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่กิจการกำหนด
5.ดูแลรักษาสินคินที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายไร้อุบัติเหตุ
6.รักษากฎระเบียบและข้อบังคับของกิจการ
7.ผู้ช่วยขาย
8.ช่วยขึ้นสินค้า,ลงสินค้า
9.ตั้งใจฟังเวลาได้รับคำสั่งงานอะไรจะได้ไปทำให้ถูกต้องและรวดเร็ว

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009612

หัวหน้าฝ่ายผลิต

หัวหน้าฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 9000 - 12000

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.เตรียมการผลิตโดยสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำเนินการตามวิธีปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2.วางแผนควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผนการผลิตประจำวันให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย
ที่กำหนดโดยใช้วัตถุดิบ, แรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ตรวจสอบ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร และวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
4.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆเพื่อให้การปฎิบัติงานในแผนกเป็นไปตามแผนงานอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009618

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 9000 + ค่าคอมมิชชั่น

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่า
จะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค่ากระตุ้นความสนใจ และ
สร้างความพึงพอใจในตัวสินค้า
2.เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009603

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 20000(ตามตกลง)

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน
2.ตรวจสอบควาถูกต้องของใบกำกับภาษี
3.สอบทานรายงานภาษีต่าง ๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
4.ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย
5.สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
6. การทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด
7. จัดเตรียม ภ.ง.ด. 50 และ 51
8.ดุแล ตรวจสอบระบบบัญชีทั้งระบบ

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009604

ช่างเทคนิค/ IT Support/Programmer

ช่างเทคนิค/ IT Support/Programmer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
- ดูแลทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์
- การซ่อมบำรุงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- ติดตั้ง Software Program , สำรองและกู้ข้อมูล ฯลฯ
- ติดตั้ง แก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เนตเวิร์ค
- ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดหน้างานเบื้องต้น

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009605

ช่างเชื่อม / ช่างก่อสร้าง / ช่างซ่อมบำรุง

ช่างเชื่อม / ช่างก่อสร้าง / ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
งานก่อนสร้าง / ซ่อมบำรุง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009606

พนักงานฝ่ายบุคคล

พนักงานฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
รับผิดชอบการสรรหา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมใบสมัคร
จัดเตรียมการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม ผลการทดลองงาน รวมทั้งเอกสารใบลาของผู้ปฎิบัติงาน

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009616

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000 ตามตกลง

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
-รับใบสั่งซื้อจากหน่วยขาย
-ติดต่อ Supplier
-เปรียบเทียบราคา
-เปิด P/O
-จัดทำรายงานการจัดซื้อประจำวัน/สัปดาห์/เดือน
-วางแผน จัดทำ และดำเนินการด้านการซื้ออย่างเป็นระบบ
-ประสานงานร่วมกับฝ่ายขาย ฝ่ายStore และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-รายงานผลการจัดซื้อ
-ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009617

Marketing & Cost Control

Marketing & Cost Control

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 / ตามตกลง

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.บัญชีต้นทุนสินค้า
2.จัดซื้อสินค้า
3.การตลาด
4.บัญชียอดขาย
5.บัญชีทรัพย์สิน
6.จัดทำบัญชีคลังสินค้า, บัญชีทุน

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036139

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 20000บาท

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
ดูแลการขาย ทีมขาย ทั้งระบบ
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014675

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-กระบี่

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-กระบี่

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 +++

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014685

พนักงานขับรถ ส่งของ ประจำสาขาระนอง ด่วนมาก!!!

พนักงานขับรถ ส่งของ ประจำสาขาระนอง ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 8000-10000 ขึ้นไป

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สำหรับการส่งของนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม และสำหรับ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จะได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษ
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014671

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสหกรรม ชุมพร-สุราษฎร์ธานี

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสหกรรม ชุมพร-สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000+++

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 8 วันที่ผ่านมา

หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง