jobin4.com ระนอง หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ระนอง หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ระนอง Ø
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง

เลขที่ประกาศ : 009616

งานประจำ 10000-12000 ตามตกลง

เมืองระนอง บางริ้น

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

-รับใบสั่งซื้อจากหน่วยขาย
-ติดต่อ Supplier
-เปรียบเทียบราคา
-เปิด P/O
-จัดทำรายงานการจัดซื้อประจำวัน/สัปดาห์/เดือน
-วางแผน จัดทำ และดำเนินการด้านการซื้ออย่างเป็นระบบ
-ประสานงานร่วมกับฝ่ายขาย ฝ่ายStore และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-รายงานผลการจัดซื้อ
-ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009603

งานประจำ 20000(ตามตกลง)

เมืองระนอง บางริ้น

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

1.ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน
2.ตรวจสอบควาถูกต้องของใบกำกับภาษี
3.สอบทานรายงานภาษีต่าง ๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
4.ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย
5.สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
6. การทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด
7. จัดเตรียม ภ.ง.ด. 50 และ 51
8.ดุแล ตรวจสอบระบบบัญชีทั้งระบบ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009606

งานประจำ 10,000 บ.

เมืองระนอง บางริ้น

พนักงานฝ่ายบุคคล

พนักงานฝ่ายบุคคล

รับผิดชอบการสรรหา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมใบสมัคร
จัดเตรียมการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม ผลการทดลองงาน รวมทั้งเอกสารใบลาของผู้ปฎิบัติงาน

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 014686

งานประจำ 8,500++ (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ทำงาน)

เมืองระนอง เขานิเวศน์

พนักงานธุรการ-สงขลา ด่วนมาก!!!

พนักงานธุรการ-สงขลา ด่วนมาก!!!

- ออกบิลสินค้า และคีย์ข้อมูลสินค้า
- ทำรายงานการรับและจ่ายเงิน
- ติดตามรายงานการรับและจ่ายเงินของพนักงานขายและลูกค้า
- จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินของโครงการต่าง ๆ (สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กร)
- งานธุรการในสำนักงาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014681

งานประจำ ตามโครงสร้างของบริษัท

เมืองระนอง เขานิเวศน์

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ จังหวัดภูเก็ต ด่วน!!!

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ จังหวัดภูเก็ต ด่วน!!!

ดำเนินการตามแผนงานระดับไตรมาสและรายปี สนองนโยบายที่กำหนด
-สรรหาเเละเข้าพบปะดูแลยอดขายของร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยานยนต์ จำพวก ร้านขายอะไหล่, อู่, คาร์เเคร์, บริษัทขนส่ง เป็นต้น
-จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เเละผลการเข้าพบ รวมถึงงานที่ต้องติดตามเป็นรายวัน
-รายงานสภาพตลาด, กิจกรรมเเละโปรโมชั่นคู่เเข่งได้
-ทำกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าเเละติดตามผล
-สรุปรายงานผลงานการขายเเละสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายทุกอาทิตย์
-มีความสามารถในการสื่อ นำเสนอวิทยาการและผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรและลูกค้าหลาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014682

งานประจำ 15,000 + (ตามความสามารถและประสบการณ์)

เมืองระนอง เขานิเวศน์

หัวหน้าแผนกวางแผนจัดส่งสินค้า (ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี) ด่วน!!!

หัวหน้าแผนกวางแผนจัดส่งสินค้า (ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี) ด่วน!!!

- จัดทำแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า และการโอนสินค้าระหว่างคลัง
- ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด เพื่อทราบยอดการสั่งซื้อลูกค้า และการเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อใช้สำหรับวางแผนการจัดส่งสินค้า
- ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าในพื้นที่อื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนและโอนย้ายสินค้า
- จัดทำแผนการซ่อม-บำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดำเนินงานในแผนก
- สรุปรายงานการจัดส่งสินค้าของแต่ละวัน ส่งผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- รับนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อนำมาปฏ

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014683

งานประจำ 16,000+++

เมืองระนอง เขานิเวศน์

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-สุราษฎร์ธานี

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-สุราษฎร์ธานี

-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014684

งานประจำ 8,500 + (ตามความสามารถและประสบการณ์)

เมืองระนอง เขานิเวศน์

พนักงานขับรถส่งของ-สงขลา

พนักงานขับรถส่งของ-สงขลา

ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสงขลา, ตรัง,สตูล จังหวัดใกล้เคียง
หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014685

งานประจำ 8000-10000 ขึ้นไป

เมืองระนอง เขานิเวศน์

พนักงานขับรถ ส่งของ ประจำสาขาระนอง ด่วนมาก!!!

พนักงานขับรถ ส่งของ ประจำสาขาระนอง ด่วนมาก!!!

ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สำหรับการส่งของนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม และสำหรับ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จะได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษ
หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014673

งานประจำ 18,000+++

เมืองระนอง เขานิเวศน์

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สุราษฎร์ธานี

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สุราษฎร์ธานี

- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014674

งานประจำ 16,000+++

เมืองระนอง เขานิเวศน์

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นกลุ่มขนส่ง-ภูเก็ต,กระบี่,พังงา

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นกลุ่มขนส่ง-ภูเก็ต,กระบี่,พังงา

-ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายในกลุ่มบริษัทขนส่งและโรงงาน
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014675

งานประจำ 18,000 +++

เมืองระนอง เขานิเวศน์

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-กระบี่

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-กระบี่

- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014676

งานประจำ 18,000 +++

เมืองระนอง เขานิเวศน์

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-นครศรีธรรมราช

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-นครศรีธรรมราช

- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014677

งานประจำ 8,500 + (ตามความสามารถและประสบการณ์)

เมืองระนอง เขานิเวศน์

พนักงานขับรถ ส่งของ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานขับรถ ส่งของ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช และระนอง
หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014678

งานประจำ 16,000+++

เมืองระนอง เขานิเวศน์

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

-ดำเนินการตามแผนงานระดับไตรมาสและรายปี สนองนโยบายที่กำหนด
-สรรหาเเละเข้าพบปะดูแลยอดขายของร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยานยนต์ จำพวก ร้านขายอะไหล่, อู่, คาร์เเคร์, บริษัทขนส่ง เป็นต้น
-จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เเละผลการเข้าพบ รวมถึงงานที่ต้องติดตามเป็นรายวัน
-รายงานสภาพตลาด, กิจกรรมเเละโปรโมชั่นคู่เเข่งได้
-ทำกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าเเละติดตามผล
-สรุปรายงานผลงานการขายเเละสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายทุกอาทิตย์
-มีความสามารถในการสื่อ นำเสนอวิทยาการและผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรและลูกค้าหลา

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014679

งานประจำ 12000++

เมืองระนอง เขานิเวศน์

พนักงานการตลาด ด่วน!!!!

พนักงานการตลาด ด่วน!!!!

-วางแผนและทำกิจกรรมการตลาด เพื่อแนะนำสินค้า โปรโมชั่น ให้เกิดผลงานตามเป้าหมาย
-จัดทำกลยุทธ์ และดูแลแผนด้านการสื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารการตลาดและทำให้แบรนด์ออกไปสู่ กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค
-ออกตลาด เพื่อเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผู้บริหาร ได้พิจารณาแก้ไขสถานการณ์ พัฒนา ปรับปรุง
-ติดตามความเคลื่อนไหว ผลการดำเนินการ กิจกรรม การสื่อสารการตลาดคู่แข่ง อย่างใกล้ชิด
-จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลภาพลักษณ์ขององค์กร

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014680

งานประจำ 16,000++

เมืองระนอง เขานิเวศน์

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-สงขลา

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-สงขลา

-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014665

งานประจำ 18,000 + (ตามความสามารถและประสบการณ์)

เมืองระนอง เขานิเวศน์

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014666

งานประจำ 9,000+ (ตามความสามารถและประสบการณ์)

เมืองระนอง เขานิเวศน์

พนักงานฝ่ายบุคคล (สาขาระนอง)

พนักงานฝ่ายบุคคล (สาขาระนอง)

ดูแลการสรรหาพนักงาน ประสานงาน และทำการนัดสัมภาษณ์
จัดทำเอกสารต่างๆ ของงานบุคคล
จัดทำเอกสารต่างๆของพนักงานเข้าใหม่ และจัดการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
จัดทำรายงานเวลาทำงานส่งผู้บริหารและหัวหน้าแผนก
จัดทำรายชื่อพนักงานบริษัท
จัดสวัสดิการให้กับพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
มีน้าที่ควบคุม ดูแลการลางานและจัดเก็บใบลาของพนักงาน
มีหน้าที่ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014667

งานประจำ 18,000 +++

เมืองระนอง เขานิเวศน์

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สงขลา

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สงขลา

-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
-ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-รับผิดชอบควบคุมดูแลลูกค้าและให้บริการด้านเทคนิค
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท
-และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง