พะเยาหางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พะเยา หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

พะเยาหางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พะเยา หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด พะเยา Ø
หางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงานพะเยา

เลขที่ประกาศ : 013163

โฟร์แมนก่อสร้าง

โฟร์แมนก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-35,000

พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
ผู้ควบคุมงาน (Foreman)
1) ทำงานตามาแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรสนามหรือผู้บังคับบัญชาอื่นๆ
2) ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงาน (Method Statement หรือ Work Procedure)
3) ตรวจสอบวัสดุที่นำมาใช้ว่าถูกต้องตามข้อกำหนดหรือไม่
4) จัดเตรียมแนวทางในการลำเลียงวัสดุเพื่อนำมาใช้ที่หน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
5) จัดเตรียมและดำเนินการกองเก็บวัสดุให้ถูกต้องตารมหลักวิศวกรรมที่ดี
6) เข้าร่วมประชุมทีมงานประจำสัปดาห์ Weekly Site Meeting

หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013167

จัดซื้อ/ธุรการ/ฝ่ายบุคคล

จัดซื้อ/ธุรการ/ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 8,000-20,000

พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
จัดเก็บของมูลของบริษัททั้งบันทึกข้อมูลการทำงานของคนงานและพนักงานบันทึกค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างต่างๆและทำสรุปรวบรวมเอกสารนำเสนอผู้บริหารและตำแหน่งฝ่ายบุคคลงานดูแลพนักงานในบริษัทให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและจัดการด้านสวัสดิการต่างๆให้แกพนักงาน
หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013147

ธุรการ

ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 7,000-20,000

พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
ธุรการ
1) รวบรวม จัดเก็บ และแจกจ่ายเอกสาร
2) พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย
3) จัดทำบันทึกของเอกสารต่าง ๆ ทั้งเข้า / ออก และรายการเอกสารในแต่ละแฟ้ม
4) จัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อ
5) ติดตามการส่งมอบวัสดุของ Supplier
6) จัดเก็บและตรวจสอบวัสดุตามสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
7) ดำเนินงานตาม Store Procedure เช่น การตรวจรับของ การจัดเก็บ และการแจกจ่าย
8) จัดทำเอกสารเพื่อควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุที่ใช้ในหน่วยงาน


หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013148

ฝ่ายออกแบบเขียนแบบ

ฝ่ายออกแบบเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-35,000

พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
พนักงานเขียนแบบ (Draftsman)
1) จัดทำแบบก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายและตรวจสอบให้ถูกต้องสมบูรณ์
2) จัดทำเอกสารบันทึกการแจกจ่ายแบบ รวมทั้งจัดทำเอกสารนำส่ง Document Transmittal

หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013145

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-50,000

พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
วิศวกรโยธา (Civil Engineer)

1) ควบคุมเอกสาร (Document Control)
2) จัดเตรียมและเข้าร่วมในการประชุมแสดงผลงานความก้าวหน้าแก่เจ้าของงาน / ตัวแทนเจ้าของงาน
3) จัดเตรียมแผนงานกำลังคน เครื่องจักร วัสดุต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างหลัก
4) จัดทำเอกสารเบิกงวดงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเสนอต่อเจ้าของงาน/ตัวแทน
5) จัดเตรียมข้อมูลด้านวัสดุและผู้รับเหมาช่วง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อวิศวกรโครงการต่อไป
6) ตรวจสอบเอกสารเบิกงวดงานของผู้รับเหมาช่วง

หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงานพะเยา
พะเยา ฝึกงานพะเยา งานชั่วคราวพะเยา งานนอกเวลาพะเยา งานประจำพะเยา งานราชการพะเยา งานต่างประเทศพะเยา งานอื่นๆพะเยา
หางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงานพะเยา
พะเยา ฝึกงานพะเยา งานชั่วคราวพะเยา งานนอกเวลาพะเยา งานประจำพะเยา งานราชการพะเยา งานต่างประเทศพะเยา งานอื่นๆพะเยา