ปทุมธานี หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ปทุมธานี หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปทุมธานี หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ปทุมธานี หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ปทุมธานี Ø
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี

เลขที่ประกาศ : 071050

Product Engineer

Product Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ศึกษา ทำความเข้าใจ Spec สินค้าใหม่ๆ
แนะนำ ให้ข้อมูลสินค้าได้ตรงตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071051

Operation Manager

Operation Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
บริหารจัดการฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และขนส่ง
วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
วิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการลูกค้า รวมถึงปัญหาต่างๆ เพื่อวางแผนหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071048

พนักงานสโตร์

พนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
รับสินค้า และตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ spec ที่สั่งซื้อ และตรงตามใบ PO
จัดทำใบรับสินค้าให้ตรงกับทางบัญชี
ควบคุมการเบิก-จ่าย สินค้าให้ตรงกับฝ่ายผลิต
ตรวจเช็คสินค้าว่ามีในสต๊อกหรือไม่ ตามงานนั้นๆ
ตรวจเช็คสต๊อกคงเหลือ

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071049

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
สอบถามราคาต่างประเทศ
ติดตามการสั่งสินค้าจากต่างประเทศ
วางแผนและรายงานการสั่งซื้อสินค้า
ประสานงานกับสโตร์เพื่ออัพเดทสต๊อกสินค้า

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071036

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/สรรหาว่าจ้าง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/สรรหาว่าจ้าง

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี
- สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยใช้แบบสำรวจ ศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดแผนการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
- ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- ประสานงานการฝึกอบรมทั้งก่อน ขณะ และหลังการฝึกอบรม
- จัดทำเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- จัดทำบันทึก รายงานผลการดำเนินงานต่างๆทุกเดือน จัดทำรายงานการอบรม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหร
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070989

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง ปทุมธานี
1. ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อเสนอแนะตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยได้
3. สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานแต่ละแผนกในบริษัทได้
4. สามารถแนะนำ หรือฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
5. ทำการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
6. จัดทำแผนงานด้านควา
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070987
No: 070987

jobin4.com

jobin4.com
MAGTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.

Support Production

Support Production

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
จัดเซตพาร์ทตามแบบของลูกค้าสำหรับรอผลิต
พิมพ์สติ๊กเกอร์ลาเบล และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070923

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ลาเบรอตานคลินิก) อุดรธานี

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ลาเบรอตานคลินิก) อุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน 9,000+com+incentive

งานประจำ : 9,000+com+incentive ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
รับผิดชอบในการให้บริการกับลูกค้าในด้าน การจัดทำประวัติ/ค้นหาประวัติลูกค้า, การทำ Treatment , การให้คำแนะนำกับลูกค้าในด้านการตรวจรักษา การใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดทำสต๊อกสินค้า ตลอดจนการตรวจสอบวัสดุบริการให้มีเพียงพอต่อการใช้งานภายในคลินิก และสนับสนุนการทำงานในฝ่ายบริการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070833

ผู้จัดการ การขาย-การตลาด

ผู้จัดการ การขาย-การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 40000up

งานประจำ : 40000up ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคำพร้อย
ดูแลเรื่องการตลาดและการขายโดยรวม
วางแผนการตลาด วางนโยบายการขาย
สามารถสร้างทีมขาย ทีมการตลาดได้
ดูแลเรื่องการตลาด oline
มีประสบการณ์โดยตรงทางด้าน cosmetic
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070791

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายและสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
2. จัดทำกระดาษทำการ เพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ
3. จัดทำร่างรายงานตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้างาน
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070792

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1. จัดเตรียมเอกสารและติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น สรรพากร,กรมธุรกิจการค้า ฯลฯ
2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070793

IT Support

IT Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
2. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ Network
3. ให้ข้อมูลเบื้องต้นกรณีสาขาติดต่อเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070794

เลขานุการผู้บริหาร

เลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1. จัดตารางนัดหมายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท
2. จัดพิมพ์จดหมาย,บันทึกการประชุม,รายงาน และเอกสารอื่นๆ
3. ประสานงานและติดตามงานด้านต่างๆให้กับผู้บังคับบัญชา
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070790

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินอาวุโส

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
* จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลด้านบัญชีและการเงินต่อผู้บังคับบัญชา
* งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070766

พนักงานขายอุปกรณ์การแพทย์ ประจำสาขาศิริราช

พนักงานขายอุปกรณ์การแพทย์ ประจำสาขาศิริราช

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท ไม่รวมค

งานต่างประเทศ : 12,000 - 15,000 บาท ไม่รวมค ปทุมธานี สามโคก บางโพธิ์เหนือ
อยู่ขายสินค้าประจำร้าน สาขาศิริราช (ใกล้รพ.ศิริราช)
1.งานขายอุปกรณ์การแพทย์ประจำร้านค้า
2.รับผิดชอบดูแลลูกค้าและปิดการขาย
3.สรุปรายงานส่งเอกสารการขาย
4.มีอินเซนทีฟ
5.มีคอมมิชชั่น
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070731

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
สามารถทำงานบัญชีทั่วไปได้ ฯลฯ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070234

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับเพื่อการบันทึกบัญชี
จัดทำรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขาย และภาษีอื่นๆ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070236

หัวหน้าฝ่ายผลิต

หัวหน้าฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
- ดูแลควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- รายงานปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆในการทำงาน
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070192

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ปทุมธานี
1 การตวรจสอบวัตถุดิบ
2 การตรวจสอบกระบวนการผลิต
3 การตวรจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ
4 การจัดการทั่วไป
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070150

พนักงานขายPC ห้างโลตัส สาขาต่างจังหวัดจำนวนมาก **ด่วน**

พนักงานขายPC ห้างโลตัส สาขาต่างจังหวัดจำนวนมาก **ด่วน**

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 500-700 บาท

งานประจำ : วันละ 500-700 บาท ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
**ลักษณะงาน เชียร์ขาย-จัดชิมสินค้า ผลไม้นำเข้า
เริ่มงานวันที่ 21-27 ม.ค. และ 1-3 , 8-10 ,15-17 กพ.62

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 3 วันที่ผ่านมา

หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี