นนทบุรี งานราชการ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี งานราชการ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี งานราชการ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี งานราชการ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 107596

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน 15,000+++

งานราชการ : 15,000+++ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านผลิตปุ๋ย
- ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันกับตลาดและคู่แข่ง
- จัดเตรียมตัวอย่างสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
- ประสานงานหน่ยงานการศึกษาและเอกสารกับหน่วยงานราชการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160266

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานราชการ : เงินเดือน 15000-16000

งานราชการ : 15000-16000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
1.การสรรหาบุคคลากร
2.ทำสัญญาจ้างงาน
3.ปฐมนิเทศ
4.จัดทำรายงาน เข้า-ออก งาน
5.ทะเบียนลูกจ้าง/ประวัติพนักงาน
6.จัดทำค่าล่วงเวลา
7.ออกหนังสือรับรองเงินเดือน
8.รายงานต่างๆตามที่ได้รัมมอบหมาย
9.แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม/สิทธิผลประโยชน์ต่างๆ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161027

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานราชการ : เงินเดือน 20,000 ขึ้นไปอยู่กับป

งานราชการ : 20,000 ขึ้นไปอยู่กับป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-ดูแลบัญชีทรัพย์สิน
-บันทึกค่าใช้จ่ายด้านงานบริการ
-บันทึกรายได้
-ดูแลภพ 30
-สามารถวิเคราะห์และปิดงบได้
-สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103277

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
ติดต่อหน่วยงานราชการ ทำเอกสารให้ต่างด้าว ดูเรื่องอบรมพนักงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 110967

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานราชการ : เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

งานราชการ : 15000 บาทขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
*วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
• วางแผนส่งเสริมการขาย
• ประสานงานกับบริษัทโฆษณา, Supplier รวมถึงหน่วยงานภายในในการจัดทำสื่อโฆษณา
• จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
• รวบรวมข้อมูลการตลาด วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด
• นำเสนอแนวคิดด้านการตลาดอย่างสร้างสรรค์
• สำรวจ และวิเคราะห์โครงการคู่แข่ง
• Content Creator คิดคอนเทนต์ที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 110970

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

งานราชการ : เงินเดือน 30000-35000 บาท

งานราชการ : 30000-35000 บาท นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.วางนโยบาย แผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด การปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ประสานงานทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด 3.ติดตามผลงานของพนักงานในสังกัดอย่างสม่ำเสมอ 4.เข้าร่วมประชุมใหญ่ คณะกรรมการนิติบุคคล ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และจัดเตรียมข้อมูล สำหรับการประชุมนั้น ๆ 5.ตรวจสอบ และตั้งเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 110977

ตำแหน่งงานว่างสายตรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างสายตรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานราชการ : เงินเดือน 18000 บาทขึ้นไป (ค่าน

งานราชการ : 18000 บาทขึ้นไป (ค่าน นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.มีหน้าที่ ตรวจเช็คสมุดรายงานบันทึกการทำงานประจำวันของรปภ.ตามหน่วยงานที่เข้าตรวจโดยในใบตรวจจะต้องมีลายเซ็นต์ของสายตรวจประจำโซนเซ็นต์ไว้ทุกครั้ง
2.มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบลงบันทึกประจำวัน โดยจะต้องมีลายเซ็นต์ของสายตรวจกำกับไว้ทุกครั้ง
3.หน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆของพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามสัญญา ระเบียบ และนโยบายตามที่กำหนดไว้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 110978

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอภัย

งานราชการ : เงินเดือน 465 บาท/วัน

งานราชการ : 465 บาท/วัน นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.ปฏิบัติตาม คำสั่ง มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกระบวนการทำงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
2. อำนวยความสะดวกให้บริการด้านจราจรรวมถึงดูแล.ด้านความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 110979

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานราชการ : เงินเดือน 12000 บาท ขึ้นไป

งานราชการ : 12000 บาท ขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ปกป้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป และปฏิบัติงานตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 111407

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งเอกสาร Messenger

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งเอกสาร Messenger

งานราชการ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานราชการ : 9,000-12,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
วางบิล-รับเช็ค ส่งเอกสารต่างๆ สรรพากร สำนักงานประกันสังคม หน่วยงานราชการต่างๆ และลูกค้า และชำระบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160634

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบก

งานราชการ : ตามตกลง ตามประสบก นนทบุรี
Job Description
– จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี บัญชีรายรับ-รายจ่าย
- จัดทำแบบภาษี ยื่นภาษี ภงด ต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานบัญชี
– ติดต่อจัดทำรายละเอียดภาษีนำส่งหน่วยงานราชการ
– บันทึกข้อมูลทางบัญชี และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบตามกำหนดเวลา
– ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
– ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Requirements
1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถทำเอก
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138274

ตำแหน่งงานว่างMarketing ด่วน...!!! มาก

ตำแหน่งงานว่างMarketing ด่วน...!!! มาก

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
ออกพื้นที่เพื่อเสนอขายงานบริการทำความสะอาด ตึก อาคาร สำนักงาน คอนโด ห้างสรรพสินค้า อาคารหน่วยงานราชการ โรงพญาบาล ฯลฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้งานบริการทำความสะอาดอาคาร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 16/06/2563
เลขที่ประกาศ : 132668

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี
คีย์ข้อมูล/ประสานงานเซลล์/ออกไปติดต่อหน่วยงานราชการ
เข้างาน 8.30-17.00น. ทำงาน วันจันทร์-เสาร์
หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน มีวันหยุดประจำปี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 06/03/2563

เลขที่ประกาศ : 130738

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานราชการ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
- จัดเตรียมเอกสาร, ไปติดต่อขออนุญาติต่างกับหน่วยงานราชการ ในเรื่องการจัดสรร ฯลฯ
- เตรียมเอกสาร ไปทำนิติกรรมที่ สนงที่ดิน (ลูกค้า และในส่วนงานของบริษัท)
- ประสานงานกับหน่วยงาน และลูกค้า ,ธนาคารในเรื่องการโอนบ้าน
- สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 19/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129300

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล(งานรักษาความปลอดภัย)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล(งานรักษาความปลอดภัย)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ด้านการควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
ด้านกฎหมายประกันสังคม
ด้านกฎหมายแรงงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 128031

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

งานราชการ : เงินเดือน ืN/S

งานราชการ : ืN/S นนทบุรี
- จัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯ
- ดำเนินงานด้านบัญชี ภาษี และการเงิน ทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน การบัญชี, ข้อปฏิบัติทางภาษีอากร และกฎหมายต่างฯ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอบบัญชี ,สรรพากร,ธนาคาร
- จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 03/02/2563

เลขที่ประกาศ : 125951

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
- ดูแลงานด้าน Safety จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ
- จัดทำแผนด้านความปลอดภัย เช่น แผนซ้อมดับเพลิง-หนีไฟ, แผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- หน้าที่อื่นๆของ จป. ตามที่กฎหมายกำหนด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20/01/2563

เลขที่ประกาศ : 117697

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล (งานรักษาความปลอดภัย)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล (งานรักษาความปลอดภัย)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-ด้านการควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
-ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 04/12/2562
เลขที่ประกาศ : 115836

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือนและสวัสดิการ (HR-Payroll)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือนและสวัสดิการ (HR-Payroll)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
• ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างอาคาร
• จัดทำกำหนดการและควบคุมดูแลการปิด/เปิดระบบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลต่างๆ ตามกำหนดการที่วางไว้
• วางแผนงานตรวจ ซ่อมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้ระบบ/อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องกลต่างๆ
• จัดทำรายงานการใช้และเสนออนุมัติสั่งซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุช่างต่างๆ
• ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและประสานงานการปฏิบัติงานกับผู้รับเหมาต่างๆ
• จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายทางด้านงานไฟฟ้า/เครื่องกล และสาธารณูปโภคต่างๆ
• พิจารณาอนุมัติโดยการเห็นชอบของผู้จัดการอาคารและผู้จัดการฝ่ายวิศวกร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 114664

ตำแหน่งงานว่างขายลูกค้ารายใหญ่

ตำแหน่งงานว่างขายลูกค้ารายใหญ่

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ขายรถยนต์ ให้กับหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 26/11/2562

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี