นครนายก หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครนายก หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครนายก หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครนายก หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครนายก Ø
หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 15 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 088747

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการ

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร และการบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร ตำราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศ
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088749

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาอาวุโส

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. ประสานงานกับคณะวิชา/สำนัก ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ประสานงานการติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สำนัก
3. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และประมวลเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงการประกันคุณภาพการศึกษา
4. เรียบเรียง จัดทำเอกสารและคู่มือประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่วิท
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081324

ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. รับผิดชอบงานในด้านไฟฟ้า ประปา แอร์และงานต่าง ๆ ในแผนกช่าง
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081323

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่ใช้ภายในวิทยาลัยฯ ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
2. ให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่ถูกต้องกับพนักงานขาย
3. ทำโครงการประหยัดพลังงานในสาขา เช่น ไฟฟ้า, แสงสว่าง
4. ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ในงานกิจกรรมต่าง ๆ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081321

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ศูนย์อาหาร

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ศูนย์อาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. แลกคูปองอาหารให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์อาหารของวิทยาลัย
2. ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ที่รับผิดชอบภายใน ศูนย์อาหาร
3. จัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศูนย์อาหาร ให้พร้อมใช้งาน
4. ให้บริการข้อมูล และแนะนำให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
5. สรุปผลการทำงานในแต่ละวันให้หัวหน้างานทราบ
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081322

เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก

เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. ดูแลงานเอกสารงานหอพัก บิลค่าน้ำค่าไฟ
2. รับเรื่องแจ้งซ่อม ต่างๆ ของหอพัก
3. ประสานงานด้านซ่อมบำรุง
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 072971

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ และจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็น นโยบาย แผนงาน และโครงการ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073018

เจ้าหน้าที่วิชาการ

เจ้าหน้าที่วิชาการ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. งานจัดทำหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
2. จัดทำโครงการของฝ่ายวิชาการ
3. จัดระบบเอกสารทางฝ่ายวิชาการ และติดตามงานตามแผนการดำเนินการ
4. งานข้อสอบกลาง
5. จัดทำระบบงานวัดผล ประเมินผลการศึกษา

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072992

ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. นัดหมาย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. งานจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
3. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย
4.เตรียมความพร้อม ด้านเอกสาร ข้มูลต่างๆ ให้สำหรับผู้บริหาร ในการประชุม
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072973

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. รวบรวมโครงการด้านกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านกิจการนักศึกษา
2. ติดตามและรวบรวมสรุปและประเมินผลโครงการ และจัดทำสรุป หรือรายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการด้านกิจการนักศึกษา แล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
3. ประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมบุคลิกภาพ ส่งเสริมด้านบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ และนันทนาการ
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติและการดำเนินโครงการข
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072995

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. ประสานงานกับคณะวิชา/สำนัก ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ประสานงานการติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สำนัก
3. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และประมวลเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงการประกันคุณภาพการศึกษา
4. เรียบเรียง จัดทำเอกสารและคู่มือประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่วิท
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071711

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. รับ-ส่งเอกสาร
2. จัดเก็บเอกสารทางด้านธุรการ
3. ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
4. ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
5. พิมพ์เอกสารต่างๆ
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 054155

หัวหน้าฝ่ายบุคคลอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบุคคลอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
การพัฒนาองค์กร

- สร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร
- วางแผนและดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร

การบริหารจัดการบุคลากร
- บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม รวมทั้งการออกแบบงานและภาระงาน รวมทั้งอัตรากำลัง
- บริหารจัดการและดำเนินการด้านการประเมินงานในทุกระดับ
- ควบคุม ดูแล ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การบริหารงานบุคคล
- ดำเนินการด้านสรรหาบุคลากร
- ควบคุมดูแล และดำเนินงานด้านบุคคลให้สอดคล้อง
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 054156

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานราชการ : เงินเดือน N/A

งานราชการ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
- สามารถขับรถยนต์ เกียร์ ออโต้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
- มีความชำนาญเส้นทางกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
- สุภาพเรียบร้อยมีระเบียบในตัวเอง มีความซื่อสัตย์ ใจเย็นบุคลิกดี ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา
- มีความขยัน , ซื่อสัตย์, อดทน, และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ในเบื้องต้นได้
- ติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานราชการ, ธนาคาร หรือส่งเอกสารต่างๆ ได้
- มีรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ใช้ในการเดินทางมาทำงาน หรือ ไปยังจุดที่ผู้บร
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 054157

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษา

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. งานทะเบียนและประวัตินักศึกษา
- รับลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
- จัดทำทะเบียนแฟ้มประวัติ แยกประเภทตามคณะวิชา สาขาวิชาอย่างเป็นระบบ
- ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เก็บรวบรวม บันทึกสถิติผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น
2. งานวัดผลและประเมินผล
- ดูแลการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัย
- รวบรวมผลการสอบในแต่ละวิชา
- แจ้งผลการเรียนให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคเรียน
- แจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าที่ข้อบังคับวิทยาลัยก
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 054158

เจ้าหน้าที่บุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
- ดูแลกฎระเบียบของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ
- ดูแลเรื่องประกันสังคมของพนักงาน
- ดูแลเรื่องเอกสารแรงงานต่างด้าว , VISA
- จัดสรรและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 054159

เจ้าหน้าที่ดูแลอพาร์ทเม้นท์ (แจ้งวัฒนะ)

เจ้าหน้าที่ดูแลอพาร์ทเม้นท์ (แจ้งวัฒนะ)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. กำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของหอพัก
2. ควบคุมดูแลการเข้า-ออกหอพักของนักศึกษา
3. สอดส่องดูแลและห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปในหอพัก
4. ดูแลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อของผู้ปกครอง
5. จดบันทึก ออกบิลเรียกเก็บค่าน้ำ – ค่าไฟ

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 054160

หัวหน้างานอาคารสถานที่

หัวหน้างานอาคารสถานที่

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. ดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ., แม่บ้าน, คนสวน, ช่างซ่อมบำรุง
2. ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้อาคาร , ห้องประชุม ของหน่วยงานภายในและภายนอก
3. ดูแลสภาพอาคารสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
4. ดูแลสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยให้ดูเป็นระเบียบ สวยงาม
5. จัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 053509

เลขานุการผู้บริหาร

เลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. งานร่าง -โต้ตอบหนังสือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2. งานจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
3. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย
4. งานแปลเอกสาร
5. ประสานงานกับหน่วยงานคาทอลิก
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 053512

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
- ดูแลงานด้านการเงิน
- ให้บริการคิดเงิน รับชำระเงิน ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการคิดเงินจากหน่วยงานต่างๆ
- รวบรวมเอกสารการรับชำระเงินให้ฝ่ายบัญชี
- จัดทำชุดเอกสารใบสำคัญจ่าย
- ติดต่อประสานงานในการชำระเงิน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 7 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก
นครนายก ฝึกงานนครนายก งานชั่วคราวนครนายก งานนอกเวลานครนายก งานประจำนครนายก งานราชการนครนายก งานต่างประเทศนครนายก งานอื่นๆนครนายก
หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก
นครนายก ฝึกงานนครนายก งานชั่วคราวนครนายก งานนอกเวลานครนายก งานประจำนครนายก งานราชการนครนายก งานต่างประเทศนครนายก งานอื่นๆนครนายก