jobin4.com นครนายก หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครนายก หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com นครนายก หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครนายก หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด นครนายก Ø
หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก

เลขที่ประกาศ : 013162

งานประจำ ตามตกลง

องครักษ์ บึงศาล

เจ้าหน้าที่บุคคล (Inter)

เจ้าหน้าที่บุคคล (Inter)

รับสมัคร คัดกรอง ติดต่อ ประสานงาน ตรวจสอบ ผู้สมัคร สื่อสารกับชาวต่างชาติ
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013170

งานประจำ N/A

องครักษ์ บึงศาล

บรรณารักษ์

บรรณารักษ์

1. ปฏิบัติงานบริหารงานด้านบรรณารักษ์ จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
2. วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่หนังสือและสื่ออื่นๆ รวมถึงทำบัตรรายการ บรรณานุกรม และดรรชนี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนำออกบริการผู้ใช้ห้องสมุด
3. แนะนำบริการช่วยการค้นคว้า เพื่อช่วยผู้ใช้ห้องสมุดได้เข้าถึงสารสนเทศห้องสมุดที่มีไว้บริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013171

งานประจำ N/A

องครักษ์ บึงศาล

เลขานุการ

เลขานุการ

1. งานร่าง -โต้ตอบหนังสือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2. งานจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
3. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013173

งานประจำ ์N/A

องครักษ์ บึงศาล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1. รับ-ส่งเอกสาร
2. จัดเก็บเอกสารทางด้านธุรการ
3. ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
4. ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
5. พิมพ์เอกสารต่างๆ
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024899

งานประจำ 15,000 บ.

องครักษ์ บึงศาล

พนักงานขาย ประจำหน้าร้าน (ศาลายา)

พนักงานขาย ประจำหน้าร้าน (ศาลายา)

ควบคุมดูแล ตกแต่ง จัดแต่งภูมิทัศน์ สวน ต้นไม้ ของวิทยลัยฯ
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013161

งานประจำ ตามตกลง

องครักษ์ บึงศาล

พนักงานขับรถ ผู้บริหาร

พนักงานขับรถ ผู้บริหาร

ขับรถ ให้ผู้บริหาร ดูแลรักษา บำรุงรถ
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013172

งานประจำ N/A

องครักษ์ บึงศาล

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

- ปิดงบประจำปี
- รับผิดชอบลงบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินแยกประเภทในแต่ละเดือน
- ตรวจนับทรัพย์สินที่มีการรับเข้า/แจ้งโอน/แจ้งย้าย/แจ้งซ่อม
- กระทบยอดเงินฝากธนาคารได้
- ปิดบัญชีรายเดือน และรายปี
- จัดทำประมาณการกำไรขาดทุน
- บันทึกบัญชีการรับและการจ่ายทั้งหมด บัญชีทรัพย์สิน และออก Invoice เรียกเก็บเงิน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013169

งานประจำ N/A

องครักษ์ บึงศาล

หัวหน้างานอาคารสถานที่

หัวหน้างานอาคารสถานที่

1. ดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ., แม่บ้าน, คนสวน, ช่างซ่อมบำรุง
2. ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้อาคาร , ห้องประชุม ของหน่วยงานภายในและภายนอก
3. ดูแลสภาพอาคารสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
4. ดูแลสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยให้ดูเป็นระเบียบ สวยงาม
5. จัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013166

งานประจำ 35,000

องครักษ์ บึงศาล

ธุรการ สัมภาษณ์รู้ผลทันที

ธุรการ สัมภาษณ์รู้ผลทันที

ดูแลงานบัญชี ปิดงบเดือน งบปี ระบบบัญชีของวิทยาลัยฯ
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก
นครนายก ฝึกงานนครนายก งานชั่วคราวนครนายก งานนอกเวลานครนายก งานประจำนครนายก งานราชการนครนายก งานต่างประเทศนครนายก งานอื่นๆนครนายก
หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก
นครนายก ฝึกงานนครนายก งานชั่วคราวนครนายก งานนอกเวลานครนายก งานประจำนครนายก งานราชการนครนายก งานต่างประเทศนครนายก งานอื่นๆนครนายก