jobin4.com ตาก หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตาก หางานตาก รับสมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ตาก หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตาก หางานตาก รับสมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ตาก Ø
หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก

เลขที่ประกาศ : 012588

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

แม่สอด แม่ปะ

นักรังสีเทคนิค

นักรังสีเทคนิค

ให้บริการด้านรังสีวินิจฉัย ด้วยความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีที่เหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย เพื่อให้รังสีแพทย์วินิจฉัยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เหมาะสม กับผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ภายในและนอกแผนก
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012589

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

แม่สอด แม่ปะ

พยาบาลวิชชาชีพ (ประจำห้องผ่าตัด)

พยาบาลวิชชาชีพ (ประจำห้องผ่าตัด)

เพื่อให้บริการ การพยาบาลงานห้องผ่าตัด ตามาตรฐานพยาบาลห้องผ่าตัด
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029649

งานนอกเวลา ตามโครงสร้าง หรือตามตกลง

แม่สอด แม่ปะ

หัวหน้าแผนกการตลาด

หัวหน้าแผนกการตลาด

-กำหนดเป้าหมายของแผนกการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร
-วางแผนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน
-วิเคราะห์การทำงาน เสนอแนะ ให้เกิดการพัฒนาการทำงานในแผนกอย่างต่อเนื่อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างลูกค้าและองค์กร
-จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารขององค์กร เพื่อส่งเสริมการตลาดและการขาย
-ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในแผนกให้มีประสิทธ

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035023

งานประจำ 2xx,xxx บาทขึ้นไป

แม่สอด แม่ปะ

ศัลยแพทย์ทั่วไป

ศัลยแพทย์ทั่วไป

วินิจฉัยโรคและให้การรักษาโรค การบาดเจ็บ และอาการอื่นๆ ด้วยวิธีการอายุรกรรมหรือศัลยกรรม
ทำการผ่าตัดใหญ่และผ่าตัดเล็กชนิดต่างๆ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ วินิจฉัยโรค สั่งยา และให้การรักษาทางศัลยกรรม

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032538

งานประจำ ตามโครงสร้าง หรือตามตกลง

แม่สอด แม่ปะ

ล่ามแปลภาษาพม่า

ล่ามแปลภาษาพม่า

แปลภาษาพม่าให้กับลูกค้าพม่าที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาล แปลเอกสารหรือแผ่นพับต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพหรือแพ็คเกจต่าง ๆ โทรติดตามนัดคนไข้

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035022

งานประจำ 2xx,xxx บาทขึ้นไป

แม่สอด แม่ปะ

วิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์

ให้การระงับความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัด
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012590

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

แม่สอด แม่ปะ

ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน

1.สำรวจกิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม
2.กำหนดควาบคุมที่สำคัญของระบบงานที่จะตรวจสอบ
3.ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวการตรวจสอบ
4.รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
5.จัดทำกระดาษทำการ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012587

งานประจำ 25,000 บาท/เดือน หรือตามประสบการณ์และตามตกลง

แม่สอด แม่ปะ

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

รับผิดชอบการวางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารงานบุคคลให้กับองค์กรซึ่งครอบคลุมถึงการสรรหา ว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทน การบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์ และแสวงหาเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนไป
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005540

งานประจำ 15,000 บ.

แม่สอด แม่ปะ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถเขียนโปรแกรมและเว็บไซต์ได้ ดูแลระบบ Network
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก
ตาก ฝึกงานตาก งานชั่วคราวตาก งานนอกเวลาตาก งานประจำตาก งานราชการตาก งานต่างประเทศตาก งานอื่นๆตาก
หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก
ตาก ฝึกงานตาก งานชั่วคราวตาก งานนอกเวลาตาก งานประจำตาก งานราชการตาก งานต่างประเทศตาก งานอื่นๆตาก