ตากหางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตาก หางานตาก รับสมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตากหางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตาก หางานตาก รับสมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ตาก Ø
หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก

เลขที่ประกาศ : 012588

นักรังสีเทคนิค

นักรังสีเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ตาก แม่สอด แม่ปะ
ให้บริการด้านรังสีวินิจฉัย ด้วยความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีที่เหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย เพื่อให้รังสีแพทย์วินิจฉัยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เหมาะสม กับผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ภายในและนอกแผนก
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012589

พยาบาลวิชชาชีพ (ประจำห้องผ่าตัด)

พยาบาลวิชชาชีพ (ประจำห้องผ่าตัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ตาก แม่สอด แม่ปะ
เพื่อให้บริการ การพยาบาลงานห้องผ่าตัด ตามาตรฐานพยาบาลห้องผ่าตัด
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029649

หัวหน้าแผนกการตลาด

หัวหน้าแผนกการตลาด

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้าง หรือตามตกลง

ตาก แม่สอด แม่ปะ
-กำหนดเป้าหมายของแผนกการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร
-วางแผนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน
-วิเคราะห์การทำงาน เสนอแนะ ให้เกิดการพัฒนาการทำงานในแผนกอย่างต่อเนื่อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างลูกค้าและองค์กร
-จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารขององค์กร เพื่อส่งเสริมการตลาดและการขาย
-ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในแผนกให้มีประสิทธ

หางานตาก รับสมัครงานตาก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035023

ศัลยแพทย์ทั่วไป

ศัลยแพทย์ทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 2xx,xxx บาทขึ้นไป

ตาก แม่สอด แม่ปะ
วินิจฉัยโรคและให้การรักษาโรค การบาดเจ็บ และอาการอื่นๆ ด้วยวิธีการอายุรกรรมหรือศัลยกรรม
ทำการผ่าตัดใหญ่และผ่าตัดเล็กชนิดต่างๆ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ วินิจฉัยโรค สั่งยา และให้การรักษาทางศัลยกรรม

หางานตาก รับสมัครงานตาก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032538

ล่ามแปลภาษาพม่า

ล่ามแปลภาษาพม่า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง หรือตามตกลง

ตาก แม่สอด แม่ปะ
แปลภาษาพม่าให้กับลูกค้าพม่าที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาล แปลเอกสารหรือแผ่นพับต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพหรือแพ็คเกจต่าง ๆ โทรติดตามนัดคนไข้

หางานตาก รับสมัครงานตาก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035022

วิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน 2xx,xxx บาทขึ้นไป

ตาก แม่สอด แม่ปะ
ให้การระงับความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัด
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012590

ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ตาก แม่สอด แม่ปะ
1.สำรวจกิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม
2.กำหนดควาบคุมที่สำคัญของระบบงานที่จะตรวจสอบ
3.ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวการตรวจสอบ
4.รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
5.จัดทำกระดาษทำการ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ

หางานตาก รับสมัครงานตาก : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012587

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บาท/เดือน หรือตามประสบการณ์และตามตกลง

ตาก แม่สอด แม่ปะ
รับผิดชอบการวางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารงานบุคคลให้กับองค์กรซึ่งครอบคลุมถึงการสรรหา ว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทน การบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์ และแสวงหาเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนไป
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005540

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

ตาก แม่สอด แม่ปะ
สามารถเขียนโปรแกรมและเว็บไซต์ได้ ดูแลระบบ Network
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก
ตาก ฝึกงานตาก งานชั่วคราวตาก งานนอกเวลาตาก งานประจำตาก งานราชการตาก งานต่างประเทศตาก งานอื่นๆตาก
หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก
ตาก ฝึกงานตาก งานชั่วคราวตาก งานนอกเวลาตาก งานประจำตาก งานราชการตาก งานต่างประเทศตาก งานอื่นๆตาก