jobin4.com ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ตรัง Ø
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง

เลขที่ประกาศ : 018567

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

กันตัง บางหมาก

หัวหน้าแผนกวางแผนการส่งออก หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและส่งออก

หัวหน้าแผนกวางแผนการส่งออก หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและส่งออก

ติดต่อประสานงาน เพื่อการวางแผนการผลิต การบรรจุและส่งออกถุงมือยาง
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตและโลจิสติกส์
มีความทักษะด้านการประสานงานเกี่ยวกับ SHIPPING
มีทักษะด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030503

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

กันตัง บางหมาก

เจ้าหน้าที่ Product Spec

เจ้าหน้าที่ Product Spec

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าถึงความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดทำและตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงก่อนส่งไปยังลูกค้า ให้เป็นไปตามข้อตกลงของลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028008

งานประจำ ตามตกลง

QC โรงเลื่อย

QC โรงเลื่อย

1. ตรวจวัดขนาดไม้
2. ตรวจสอบเกรดและคุณภาพของไม้
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
4. ดูแลเกี่ยวกับความสะอาดและความปลอดภัยภายในแผนก

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028009

งานประจำ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน HR


หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028010

งานประจำ ตามตกลง

PR Officer (In-House Media and Communication)

PR Officer (In-House Media and Communication)

• Maintaining and updating the Center’s website, Facebook page and Company line@
• Planning and implementing publicity strategies and campaigns
• Carrying out follow ups of existing public relations activities
• Writing and producing presentations (Online & Offline content)
• Handling enquiries from the public, the press, and related organizations
• Updating partners and stakeholders on events, activities
• Related tasks as assigned

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028014

งานประจำ ตามตกลง

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการโรงงาน

รายงานตรงต่อ MD ทำหน้าที่จัดการงานฝ่ายวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายยานยนต์และขนส่ง ฝ่ายจัดซื้อ ให้บรรลุเป้าหมายของฝ่าย และบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
ร่วมวางเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง จัดทำงบประมาณ กำหนดกลยุทธ กับฝ่ายบริหารทุกคนและกับลูกทีมฝ่ายต่างๆ
สามารถ define, measure, analyze, improve, control งานได้ดี
สามารถ Plan, implement, execute งานโครงการได้ดี
สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีทักษะการเจรจาต่อรอง ประนีประนอมกับคู่ค้าได้
สามารถ build and grow ทีมได้

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030878

งานประจำ ตามตกลง

เมืองตรัง นาท่ามเหนือ

เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร

เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร

วิเคราะห์กระบวนการผลิต
หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032596

งานประจำ ตามอัตราจ้างของบริษัทฯ

เมืองตรัง นาท่ามเหนือ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

1. การประสานงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- การจัดทำและตรวจสอบเอกสารโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
- การจัดทำและตรวจสอบรายการ Stock สินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง ที่มีการเข้า-ออก พร้อมจัดทำรายงานส่งให้กับ สนง. ส่วนกลาง
- การจัดทำและตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน พร้อมกับจัดทำรายงานส่งให้กับ สนง. ส่วนกลาง
2. งานจัดซื้อ และ จัดจ้างภายในโครงการ
- การสรรหา คัดเลือกผู้ขาย (Supplier) ที่มีคุณภาพ โดยดำเนินการเปรียบเทียบและคัดเลือกผู้ขาย ตามรายการสั่งซื้อที่ได้รับมอบหมาย
- การติดตาม รายการสั่งซ

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035666

งานประจำ 12,000-15,000

เมืองตรัง ทับเที่ยง

Online Marketing

Online Marketing

1. วางแผน และเขียนแผนการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ
2. วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า งบประมาณ และผลกำไรที่จะได้รับ
3. ปรับแผนการตลาด และเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
4. วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า
5. ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด ก่อนส่งรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ ถึงผลการวางแผนการตลาดที่นำเสนอมา
6. ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ในเครือของบริษัท (ประมาณ 2 เว็บไซต์)

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030504

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

กันตัง บางหมาก

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า พร้อมทั้งติดตามสินค้าให้เข้าตามกำหนดเวลา

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022955

งานประจำ ตามโครงสร้าง

กันตัง บางหมาก

ช่างไฟฟ้า / หัวหน้าแผนก ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป /ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าไลน์

ช่างไฟฟ้า / หัวหน้าแผนก ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป /ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าไลน์

- งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
- งานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- งานออกแบบระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
- ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018568

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

กันตัง บางหมาก

Line Leader / Senior Supervisor

Line Leader / Senior Supervisor

ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และ การผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม,2. ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต ควบคุมดูแลพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036969

งานประจำ ตามโครงสร้าง

กันตัง บางหมาก

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการเคมี (ระยอง)

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการเคมี (ระยอง)

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
- รับผิดชอบงานบัญชีด้าน BOI
บันทึก ตรวจสอบและจัดทำรายงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้ทางด้านบัญชี ต้นทุน สินค้าคงคลัง ภาษีอากรและมาตรฐานบัญชี
- ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนสินค้าที่ผลิตเพื่อจัดทำงบการเงินโดยคำนวนต้นทุนสินค้าที่ขายและราคาสินค้าคงเหลือ
-มีประสบการณ์ เรื่องการเงินต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027930
เลขที่ประกาศ : 016786

งานประจำ 10,000-15000

เมืองตรัง ทับเที่ยง

ธุรการขาย

ธุรการขาย

คุณสมบัติที่ต้องมี
- มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ IT
- มีบุคลิกภาพที่ดี
- มีความสามารถทางด้านการขาย
- ขยันและอดทน
- มีน้ำเสียงที่ไพเราะ
- มีไหวพริบ

ลัษณะงาน
- หาสินค้าและทำเอกสารเสนอราคาให้ฝ่ายขาย
- นำเสนอขายสินค้า
- ดูแลลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่าย
- ดูแลงานเอกสาร
- รับสินค้า

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีเงินเดือน คอมมิชชั่น เงินขยัน ประกันสังคม วันหยุดพักร้อน

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035977

งานประจำ -

กันตัง บางหมาก

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สิน
1.ตั้งรหัสในเอกสารการตั้งทรัพย์สิน พร้อมบันทึกสินทรัพย์ถาวรในระบบ
2. คำนวณค่าเสื่อมราคาและบันทึกในใบโอน
3. ตรวจนับทรัพย์สิน จัดทำรายงานใบตรวจนับทรัพย์สิน และทำสรุปยอดทรัพย์สินระหว่างประกอบประจำเดือน
4. บริหารจัดการเกี่ยวกับความมีตัวตนของสินทรัพย์ เช่น ทะเบียนคุมรถ,บ่งชี้ทรัพย์สิน
5. จัดทำยอดสัญญาก่อสร้าง และสัญญาบริการคงค้างประจำเดือน
6. จัดเก็บเอกสารต่างๆเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เกี่ยวกับบัญชีรายวันทั่วไป
1.บันทึกปรับปรุงรายการเงินเดือน/ค่าแรง
2.ตรวจสอ

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034842

งานประจำ ตามโครงสร้าง

เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

1.ดูแล ควบคุมการทำงานของพนักงาน
2.วางแผนการทำงานอยู่เป็นระบบ
3.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4.ดูแลบริหารงานในโรงงานที่รับผิดชอบ

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017684

งานประจำ ตามโครงสร้าง

เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง

ผู้ช่วยหัวหน้าตรวจสอบคุณภาพQC

ผู้ช่วยหัวหน้าตรวจสอบคุณภาพQC

1.ตรวจสอบคุณภาพไม้ให้อยู่ในเกณฑ์
2.ดูแลการทำงานของพนักงาน
3.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017689

งานประจำ ตามตกลง

เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง

ผู้จัดการส่วนโรงงาน (Section 2)

ผู้จัดการส่วนโรงงาน (Section 2)

ดูแลรับผิดชอบส่วนงานเกี่ยวกับแผนก PACKING, แผนกอัดน้ำยา - เตาอบ, แผนกคลังสินค้า
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032608

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

กันตัง บางหมาก

Senior Research and Development Supervisor

Senior Research and Development Supervisor

ออกแบบ, พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์, กระบวนการผลิต, สารเคมีในกระบวนการผลิต และขั้นตอนการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และลดต้นทุนในกระบวนการผลิต เช่น คุณภาพ, ประสิทธิภาพ และอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนด
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง