jobin4.com ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ตรัง Ø
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง

เลขที่ประกาศ : 032608

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

กันตัง บางหมาก

Senior Research and Development Supervisor

Senior Research and Development Supervisor

ออกแบบ, พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์, กระบวนการผลิต, สารเคมีในกระบวนการผลิต และขั้นตอนการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และลดต้นทุนในกระบวนการผลิต เช่น คุณภาพ, ประสิทธิภาพ และอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนด
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032596

งานประจำ ตามอัตราจ้างของบริษัทฯ

เมืองตรัง นาท่ามเหนือ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

1. การประสานงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- การจัดทำและตรวจสอบเอกสารโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
- การจัดทำและตรวจสอบรายการ Stock สินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง ที่มีการเข้า-ออก พร้อมจัดทำรายงานส่งให้กับ สนง. ส่วนกลาง
- การจัดทำและตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน พร้อมกับจัดทำรายงานส่งให้กับ สนง. ส่วนกลาง
2. งานจัดซื้อ และ จัดจ้างภายในโครงการ
- การสรรหา คัดเลือกผู้ขาย (Supplier) ที่มีคุณภาพ โดยดำเนินการเปรียบเทียบและคัดเลือกผู้ขาย ตามรายการสั่งซื้อที่ได้รับมอบหมาย
- การติดตาม รายการสั่งซ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030503

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

กันตัง บางหมาก

เจ้าหน้าที่ Product Spec

เจ้าหน้าที่ Product Spec

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าถึงความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดทำและตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงก่อนส่งไปยังลูกค้า ให้เป็นไปตามข้อตกลงของลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030504

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

กันตัง บางหมาก

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า พร้อมทั้งติดตามสินค้าให้เข้าตามกำหนดเวลา

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028014

งานประจำ ตามตกลง

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการโรงงาน

รายงานตรงต่อ MD ทำหน้าที่จัดการงานฝ่ายวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายยานยนต์และขนส่ง ฝ่ายจัดซื้อ ให้บรรลุเป้าหมายของฝ่าย และบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
ร่วมวางเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง จัดทำงบประมาณ กำหนดกลยุทธ กับฝ่ายบริหารทุกคนและกับลูกทีมฝ่ายต่างๆ
สามารถ define, measure, analyze, improve, control งานได้ดี
สามารถ Plan, implement, execute งานโครงการได้ดี
สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีทักษะการเจรจาต่อรอง ประนีประนอมกับคู่ค้าได้
สามารถ build and grow ทีมได้

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027742

งานประจำ ตามโครงสร้าง

QC.ไม้อัดน้ำยา

QC.ไม้อัดน้ำยา

ยิงบิลไม้อัดน้ำยาเพื่อนำเข้าเตาอบ จัดทำรายงานไม้เข้าเตาและค่าแรงพนักงาน
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028008

งานประจำ ตามตกลง

QC โรงเลื่อย

QC โรงเลื่อย

1. ตรวจวัดขนาดไม้
2. ตรวจสอบเกรดและคุณภาพของไม้
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
4. ดูแลเกี่ยวกับความสะอาดและความปลอดภัยภายในแผนก

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028009

งานประจำ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน HR


หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028010

งานประจำ ตามตกลง

PR Officer (In-House Media and Communication)

PR Officer (In-House Media and Communication)

• Maintaining and updating the Center’s website, Facebook page and Company line@
• Planning and implementing publicity strategies and campaigns
• Carrying out follow ups of existing public relations activities
• Writing and producing presentations (Online & Offline content)
• Handling enquiries from the public, the press, and related organizations
• Updating partners and stakeholders on events, activities
• Related tasks as assigned

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030878

งานประจำ ตามตกลง

เมืองตรัง นาท่ามเหนือ

เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร

เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร

วิเคราะห์กระบวนการผลิต
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027930
เลขที่ประกาศ : 030786

งานประจำ ตามโครงสร้าง

เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง

ผู้ช่วยจัดซื้อ

ผู้ช่วยจัดซื้อ

1.ดูแลเอกสารประกอบใบสั่งซื้อ
2.เบิกของในสโตล์ตามรายการที่แจ้ง
3.ตรวจสอบเช็คราคาและคุณสมบัติของรายการของที่ต้องการ

หางาน สมัครงาน : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017693

งานประจำ ตามโครงสร้าง

เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

1. ปิดงบการเงินได้
2. ตรวจสอบค่าแรงรายวัน ทำค่าเสื่อมทรัพย์สิน จัดทำ ภงด.3 53 ฯลฯ
3. รับเงินลูกหนี้ในประเทศ ต่างประเทศ
4. บัญชีทั่วไป
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

หางาน สมัครงาน : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017694

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง

QC กลางคืน

QC กลางคืน

1.ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต
2. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017695

งานประจำ ตามโครงสร้าง

เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

รับผิดชอบงานด้านอะไหล่และเครื่องมือ
รวมถึงการจัดซื้อจัดหาอะไหล่ ต่างๆ ดูแลรักษาเครื่องมือในแผนกและงานบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆและปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017696

งานประจำ ตามตกลง

เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง

ฝ่ายขาย(ใช้ภาษาจีนได้)

ฝ่ายขาย(ใช้ภาษาจีนได้)

1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก)
2.ใชคอมพิวเตอร์ได้ดี (พิมพ์จีนได้)
3.ดูแลเอกสารประกอบการขาย,ติดตามทวงหนี้
4 จัดรถขนส่งทั้งในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ
5. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการส่งสินค้าทั้งในประเทศและการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

หางาน สมัครงาน : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017697

งานประจำ ตามตกลง

เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง

ทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคล

1. ดูแลรับผิดชอบงานค่าแรงพนักงาน
2.รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว
3.รับผิดชอบงานฝึกอบรมพนักงาน

หางาน สมัครงาน : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017698

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

1. ขับรถโฟล์คลิฟท์เคลื่อนย้ายวัตถุ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017699

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง

หัวหน้าแผนก(ฝ่ายผลิต)

หัวหน้าแผนก(ฝ่ายผลิต)

1.ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตแปรรูปไม้ยางพารา
2.วางแผนกำลังคน และจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ

หางาน สมัครงาน : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017700

งานประจำ 13,000 บ.

เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

ดูแลบริหารจัดการ งานแผนกซ่อมบำรุง
หางาน สมัครงาน : 20 วันที่ผ่านมา

หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง