งานราชการ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
งานราชการ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน


เลขที่ประกาศ : 087265

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ ประจำสาขาแก่งคอย จังหวัดสระบุรี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ ประจำสาขาแก่งคอย จังหวัดสระบุรี)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- ดูแลจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- จัดทำเอกสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 087336

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานราชการ : เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป

งานราชการ : 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บางระมาด
รับผิดชอบด้านการศึกษา, เก็บข้อมูล, ออกแบบระบบอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 087365

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
- เช็คสถิติเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย ควบคุมดูแลใบลาพนักงาน
- ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น เบี้ยขยัน, ค่ารักษาพยาบาล
- บันทึกและปรับปรุงแฟ้มประวัติพนักงานให้ใหม่อยู่เสมอ
- สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
- ติดต่อประกันสังคมเพื่อแจ้งเข้า แจ้งออกพนักงาน
- ติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อขอและต่อใบอนุญาตต่างชาติ
- ศึกษาและสำรวจความจำเป็นในการส่งพนักงานไปฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากร
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 087250

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรถอดแบบ ประมาณราคา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรถอดแบบ ประมาณราคา

งานราชการ : เงินเดือน พิจารณาจากประสบก

งานราชการ : พิจารณาจากประสบก ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1. ถอดแบบ ประมาณราคา ทำรายการคำนวณ รวมถึงจัดทำราคากลางสำหรับงานก่อสร้างต่างๆ
2. จัดทำ และจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการประมูลงานก่อสร้างต่างๆ
3. สรุปราคางานเพิ่ม-ลดของงานก่อสร้าง
4. ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง (Quality Control)
5. ตรวจสอบความก้าวหน้า ความถูกต้องของงานก่อสร้างประกอบการเบิก-จ่ายงวดงาน
6. เซ็นควบคุมงานก่อสร้างบ้าน และงานก่อสร้างอื่นๆ ของโครงการ
7. ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
8. ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบ และผังที่
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087221

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วนมาก !

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วนมาก !

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานราชการ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบ คัดเลือก สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ เงินเดือน แรงงานต่างด้าว กฏระเบียบ กิจกรรมองค์กร ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087157

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำนักกรรมการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำนักกรรมการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ,ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆของบริษัท, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 086773

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน 12000-15000

งานราชการ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร
ดูแลงานเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เป็นผู้ช่วยทำเงินเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086765

ตำแหน่งงานว่างHR Manager ด่วน!!!!

ตำแหน่งงานว่างHR Manager ด่วน!!!!

งานราชการ : เงินเดือน 30,000-40,000

งานราชการ : 30,000-40,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ กลยุทธ์
- รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัตให้มีความสอดคล้องเป็นมมาตรฐานเดียวกัน
-กำหนดกลยทุธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยำกรมนษุย์ เพื่อ ให้บรรลเุปำ้หมายของบริษัท - การวางแผนอัตรากลัง ,สรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง
- พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อให้องค์กรน่าอยู่
- จัดทำแผนและแนวทำงการประเมินผลการปฏิบัตงานพนักงาน
- พิจารณาผลประเมินพนักงานเพื่อ กำกับดูแลการแต่งตั้ง / โอนย้ำย / เลื่อนขั้น / ลงโทษพนักงาน ตลอดจนการ ปรับผลตอบแทนของพนักงา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086692

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจ

งานราชการ : เงินเดือน ตามที่ตกลงหรือขึ

งานราชการ : ตามที่ตกลงหรือขึ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
- พิมพ์รายงาน / ตรวจสอบเอกสาร
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆทั้งในและนอกบริษัทฯ
- สามารถเดินทางไปประสานงานกับหน่วยงานราชการได้
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ส่วนบุคคล
- งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085691

ตำแหน่งงานว่าง***ผอ.ส่วนประสานงานราชการ และ ผจกส่วนประสานงานราชการ (สายงานสนับสนุน 2) Urgently***

ตำแหน่งงานว่าง***ผอ.ส่วนประสานงานราชการ และ ผจกส่วนประสานงานราชการ (สายงานสนับสนุน 2) Urgently***

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
- บริหารงานติดต่อประสานงานกับทางราชการ
- บริหารงานจัดสรรที่ดิน
- บริหารงานธุรกรรมที่ดิน
- บริหารงานขออนุญาตต่าง ๆ ทางราชการหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085746

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานราชการ : เงินเดือน 17,000 - 30,000 บาท

งานราชการ : 17,000 - 30,000 บาท กรุงเทพมหานคร
* วิเคราะห์ข้อมูล
* ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ-เอกชน ภายใน-ภายนอกองค์กร
*เปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรร คิดนอกกรอบ
* ทำเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
* ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085910

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า (บางนา) BIZCAR RENTAL

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า (บางนา) BIZCAR RENTAL

งานราชการ : เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท

งานราชการ : 10,000 - 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
เพิ่มยอดขายลูกค้าใหม่,รักษาฐานลูกค้าเก่า ทั้งส่วนงานราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทตั้งไว้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085372

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล ประจำโรงงานนาดี (สมุทรสาคร)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล ประจำโรงงานนาดี (สมุทรสาคร)

งานราชการ : เงินเดือน n/a

งานราชการ : n/a กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
ประสานงานด้านธุรการฝ่ายบุคคลระหว่างสำนักงานใหญ่ และอำนวยความสะดวกด้านงานบุคคลให้กับพนักงานที่โรงงานนาดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086068

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นครปฐม บางเลน บางไทรป่า
ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รายงานความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงจัดทำแผนการอบรมด้านความปลอดภัย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085256

ตำแหน่งงานว่างSU10.พนักงานแนะนำบัตรอิออน สาขา โอเชียนชุมพร

ตำแหน่งงานว่างSU10.พนักงานแนะนำบัตรอิออน สาขา โอเชียนชุมพร

งานราชการ : เงินเดือน 15,000-2x,xxx

งานราชการ : 15,000-2x,xxx กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
ลักษณะงาน :
- ออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจำเคาน์เตอร์),
- แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน,
- ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ,
- ตรวจสอบและติดตามเอกสารของลูกค้าที่มาสมัครบัตร เช่น บัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน statement,
- โดยผู้สมัครจะต้องสามารถออกต่างจังหวัด (จังหวัดใกล้เคียง)ได้ ซึ่งการออกไปติดต่อลูกค้าทั้งในและนอกจังหวัดนั้นจะไปกันเป็นทีม,
- บริษัทฯ มีการอบรมและสอนงานใ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086270

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

งานราชการ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานราชการ : 15,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
- โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ที่สำนักที่ดิน
- ประสานการโอนกรรมสิทธิ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ที่ดิน
- จัดเตรียมและตรวจเอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์
- ดำเนินการจดจำนองและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการขอติดตั้งมิตเตอร์ ไฟฟ้า ประปา และติดตามสถานะการติดตั้งให้กับลูกค้า
- ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และเงินมัดจำการใช้ไฟฟ้า ประปา ให้กับลูกค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085918

ตำแหน่งงานว่างAccounting Officer / Sr.Accounting Officer

ตำแหน่งงานว่างAccounting Officer / Sr.Accounting Officer

งานราชการ : เงินเดือน N/A

งานราชการ : N/A นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- จัดทำบัญชีทั้งระบบ ปิดงบการเงิน
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- ตรวจสอบรายการภาษีต่างๆและยื่นแบบ ภงด.1,ภงด.3 และภงด.53
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ 
 
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085810

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตัด CNC,LASER

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตัด CNC,LASER

งานราชการ : เงินเดือน 9,000-10,000

งานราชการ : 9,000-10,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หนองตาแต้ม
มีหน้าที่คีย์ข้อมูลเข้าระบบ, รับโทรศัพท์ลูกค้า และ ต้อนรับลูกค้า
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086113

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

งานราชการ : เงินเดือน 30K-35K

งานราชการ : 30K-35K กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านการเงิน
- วางแผนจัดทำงบประมาณและตรวจสอบดูแลการใช้ให้เป็นไปตามแผน
- การวิเคราะห์งบประมาณและต้นทุนการผลิต
- การปิดงบการเงินประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- ประสานกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085259

ตำแหน่งงานว่าง(NU) พนักงานขายบัตร สาขาบิ๊กซีลำปาง (ไม่ใช่ตำแหน่งพนักงานหน้าเคาน์เตอร์)

ตำแหน่งงานว่าง(NU) พนักงานขายบัตร สาขาบิ๊กซีลำปาง (ไม่ใช่ตำแหน่งพนักงานหน้าเคาน์เตอร์)

งานราชการ : เงินเดือน 10,000-30,000

งานราชการ : 10,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
แนะนำให้ข้อมูลกับลูกค้า เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ของบัตรแต่ละประเภท


สามารถเลือกสมัครสาขา ที่ท่านต้องการทำงานได้ ดังนี้..................
(1) อิออน สาขาบิ๊กซีลำปาง (โทร 054-209141 054-209100 054-224049)

- ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ,
- ตรวจสอบและติดตามเอกสารของลูกค้าที่มาสมัครบัตร เช่น บัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน Statement,
- โดยผู้สมัครสามารถออกต่างพื้นที่ (เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับเชียงใหม่ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง)ได้ ซึ่งการออกไปติดต่อลูกค้าจะไปกันเป็น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ