งานราชการ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
งานราชการ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 071036

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/สรรหาว่าจ้าง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/สรรหาว่าจ้าง

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี
- สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยใช้แบบสำรวจ ศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดแผนการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
- ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- ประสานงานการฝึกอบรมทั้งก่อน ขณะ และหลังการฝึกอบรม
- จัดทำเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- จัดทำบันทึก รายงานผลการดำเนินงานต่างๆทุกเดือน จัดทำรายงานการอบรม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหร
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071015

วิศวกรซอฟท์แวร์ หรือ นักพัฒนาระบบIT

วิศวกรซอฟท์แวร์ หรือ นักพัฒนาระบบIT

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ดูแลและพัฒนาระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอและตอบโจทย์กับลูกค้าสามารถเขียนโค๊ดทางโปรแกรมและแก้ไขได้อย่างดีและสามารถวัดผลได้เพื่อความก้าวหน้าในอนาคตได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070990

พนักงานการตลาดออนไลน์

พนักงานการตลาดออนไลน์

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
วางแผนทางการตลาดทางด้านคอนเทนต์เพื่อจัดทำสื่อและมีประสบการณ์ในการทำโฆษณาเป็นโลกออนไลน์ทั้ง Facebook และ Google
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070989

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง ปทุมธานี
1. ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อเสนอแนะตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยได้
3. สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานแต่ละแผนกในบริษัทได้
4. สามารถแนะนำ หรือฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
5. ทำการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
6. จัดทำแผนงานด้านควา
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070913

ผู้จัดการส่วนขาย Direct sale

ผู้จัดการส่วนขาย Direct sale

งานราชการ : เงินเดือน -

งานราชการ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1. บริหารงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแบบ มาตราฐานการก่อสร้าง ระยะเวลาที่กำหนด เสนอ จัดจ้าง ผู้รับเหมาตามความสามารถและคุณภาพของผู้รับเหมา
2. ปฎิบัติงานและ/หรือ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฎิบัติ เป็นไปตามนโยบายบริษัท
3. ตรวจสอบและเซ็นใบเบิกงวดงานให้ผู้รับเหมา ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในการขออนุญาต และขอติดต่อต่างๆหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070792

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1. จัดเตรียมเอกสารและติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น สรรพากร,กรมธุรกิจการค้า ฯลฯ
2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070687

พนักงานบัญชี-การเงิน

พนักงานบัญชี-การเงิน

งานราชการ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานราชการ : 15,000 ขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
บันทึกรับ-จ่ายเจ้าหนี้ที่จ่ายเงินสด บันทึกเงินสดย่อย บันทึกค่าใช้จ่ายโครงการ คิดค่าแรงลูกจ้างรายวัน ทำเช็คจ่ายเจ้าหนี้เครดิต ปิดภงด 3, 53
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070532

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
- งานด้านเอกสาร
- รับเรื่อง
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย และลูกค้า
- งานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070447

พนักงานขาย โครงการ

พนักงานขาย โครงการ

งานราชการ : เงินเดือน 15,000

งานราชการ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน
วางสเปค สถาปนิก ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน
ผู้รับเหมารายใหญ่ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070328

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

งานราชการ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานราชการ : ตามข้อตกลง ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง
-ดูแลเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน(ผลิตอาหารสัตว์)
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
-ติดต่องานราชการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
- ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยต่างๆภายในองค์กรให้กับพนักงาน
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070244

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (สัญญาจ้าง 1 ปี ประจำหน่วยงานราชการ)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (สัญญาจ้าง 1 ปี ประจำหน่วยงานราชการ)

งานราชการ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานราชการ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
-ประสานงานโครงการจัดการความรู้ ที่หน่วยงานราชการ
-ดูแลการประชุม
-ดูแลการจัดทำรายงาน มีความละเอียดรอบคอบ ให้การพิมพ์งาน เก็บข้อมูลต่าง ๆ
-ดูแลการฝึกอบรมต่าง ๆ
-ประสานงานบุคลากรของสำนักงาน กับบุคลากรของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070074

ผู้ช่วยผู้จัดการสอบทานสินเชื่อ(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)

ผู้ช่วยผู้จัดการสอบทานสินเชื่อ(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
1. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติสินเชื่อ อาทิ คณะกรรมการบริหารธุรกิจการเงิน(EC-FIN) คณะกรรมการสินเชื่อ (EC-CR) เป็นต้น รวมถึงการประชุมประจำสัปดาห์กับประธาน คกบ. MBK-G
2. คัดมติที่ประชุม EC-FIN และ EC-CR เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนสินเชื่อ
3. สอบทานความถูกต้องของรายละเอียดสินเชื่อ และเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อในรายงานการประชุม MBK-G ที่จัดทำโดยฝ่ายนิติกรรม-ธุรกิจการเงิน เพื่อเป็นเอกสารประกอบสำหรับดำเนินการด้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070036

Part Time คลังสินค้า

Part Time คลังสินค้า

งานราชการ : เงินเดือน 330 บาท/วัน

งานราชการ : 330 บาท/วัน ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
1. สำหรับบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน
2. จัดหนังสือ
3. ส่งหนังสือ หน่วยงานราชการ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069373

เจ้าหน้าที่ติดต่อฝ่ายประสานงาน-ภาษาจีนกลาง

เจ้าหน้าที่ติดต่อฝ่ายประสานงาน-ภาษาจีนกลาง

งานราชการ : เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

งานราชการ : 18,000 บาท ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
ติดต่อประสานงานลูกค้าตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ
พูด อ่าน เชียน ภาษาจีนกลางได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069182

วิศวกรขาย (Sales Engineer)

วิศวกรขาย (Sales Engineer)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท
ติดต่อลูกค้า เสนอการขาย และปิดการขาย สินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือวัด ให้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069150

หัวหน้าฝ่ายนิติกรรม

หัวหน้าฝ่ายนิติกรรม

งานราชการ : เงินเดือน พิจารณาจากประสบก

งานราชการ : พิจารณาจากประสบก ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1. วางแผนงาน รวมถึงกำหนดแนวทางงานด้านนิติกรรม
2. ดำเนินการขออนุญาตเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตทุกประเภทที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
3. ประสานการทำงานกับธนาคาร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านงานนิติกรรมต่างๆ
4. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของโครงการ
5. จัดเตรียม และจัดทำเอกสารที่ใช้ในการดำเนินการขออนุญาต และงานนิติกรรมต่างๆ
6. จัดทำ และจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบ เช่น สัญญาต่างๆ เอกสารใบอนุญาต ห
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069011

นิติกร

นิติกร

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
- ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
- ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือกรณีใดๆที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมาย
- จัดทำบันทึกข้อความสัญญาต่างๆ
- เตรียมคดี ฟ้องร้องดำเนินคดี (บางกรณี)
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068949

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จ.กาญจนบุรี ,จ.ชลบุรี,จ.ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จ.กาญจนบุรี ,จ.ชลบุรี,จ.ขอนแก่น

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานราชการ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
1.วางแผนงานด้านความปลอดภัย
- วางแผนงานโครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2.จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย
- กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และจัดทำรายการ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานราชการ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068911

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่)

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์+ตาม

งานราชการ : ตามประสบการณ์+ตาม กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
1จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น invoice ,packing list ฯลฯ
2 ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เช่นกรมปศุสัตว์ เพื่อขอใบรับรองสินค้าเพื่อการส่งออก
3 ประสานงาน Shipping เพื่อจัดทำเอกสารเพื่อเดินพิธีการ และฟอร์มต่างๆในการส่งออก และอื่นๆ
4 งานธุรการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068776

ทนายความ

ทนายความ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ว่าความ ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชน จัดเตรียมเอกสารในการว่าความ และงานอื่นๆที่ทางหน่วยงานเห็นสมควร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ