jobin4.com งานราชการ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com งานราชการ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 032550

งานราชการ 330 บาท/วัน

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่

นักศึกษา Part Time ปิดภาคเรียน

นักศึกษา Part Time ปิดภาคเรียน

1. สำหรับนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน
2. จัดหนังสือ
3. ส่งหนังสือ หน่วยงานราชการ

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032447

งานราชการ 15,000-18,000

กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

1. จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่
2. วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี
3. ประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์กร
4. จัดทำและเตรียมเอกสารในการอบรม
5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก
6. ติดต่อหน่วยงานราชการ
7. ยื่นเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
8. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
9. งานอื่นๆตามที่ได้มอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022325

งานราชการ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง จป.วิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา (ด่วน)

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง จป.วิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา (ด่วน)

- ควบคุม ติดตามและรายงานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของบริษัท
- ควบคุม ดูแลงานเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในการทำงาน
- ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งระบบสิ่งแวดล้อมประจำโครงการ
- ควบคุม และตรวจสอบการประสบอันตรายของพนักงาน สอบสวนและแนะนำหรืออบรมให้พนักงานได้ปฏิบัติด้วยความปลอดภัย
พร้อมสรุปสถิติข้อมูลนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานราชการ

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007117

งานราชการ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ

ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำ โครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ด้านสัญญา ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ และสามารถจำเนิ้อหาหลัก

ด้านแผนงาน สรุปประเด็นสำคัญๆในสัญญาหลัก สัญญาจ้างช่วง สัญญาอื่นๆในโครงการ และสรุปให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและทำความเข้าใจ พร้อมตรวจสอบ/อนุมั

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003341

งานราชการ ตามที่ตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดเชียงใหม่

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดเชียงใหม่

- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001719

งานราชการ ตามที่ตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆสาขาเชียงราย

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆสาขาเชียงราย

- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001696

งานราชการ ตามที่ตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

เสนอขาย ยื่นประมูลงาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

เสนอขาย ยื่นประมูลงาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

มีความรู้ด้านไอที และงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เสนอขายให้กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
นำเสนอโครงการด้านไอทีในลักษะ TOTALSOLUTION
และ NETWORK COMPLIE SPEC ยื่นซองประมูล
ตามหน่วยงานราชการ/เอกชน /tor/mou

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001697

งานราชการ ตามที่ตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดน่าน

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดน่าน

- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001718

งานราชการ ตามที่ตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

พนักงาน ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

พนักงาน ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002568

งานราชการ รายรับรวม 13,000-14,000 บาท/เดือน

กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

พนักงานขับส่วนกลาง ประจำ หน่วยงานราชการ (ใกล้ตลาดเทเวศร์) ด่วนมาก !!!!

พนักงานขับส่วนกลาง ประจำ หน่วยงานราชการ (ใกล้ตลาดเทเวศร์) ด่วนมาก !!!!

- ขับรถรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ไปตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลรถยนต์
- งานอื่นตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย

วันและเวลาทำงาน

- จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำงาน 08.30-16.30 น.


*** สวัสดิการอื่น ***

1.) พนักงานแทนงานฯ เงินเดือนประจำ 9,500 บาท เบี้ยขยัน (กรณีไม่ขาดไม่ลา ไม่สาย) เดือนที่1 และ2 เดือนละ 900.- เดือนที่3 เป็นต้นไป 1,000.-

2.) พนักงานประจำส่วนกลาง เงินเดือนประจำ 9,500 บาท ค่าทักษะ 500.- ค่าตำแหน่ง 500.- โอทีชั่วโมงละ 100.- เบี้ยขยัน (กรณีไม่ขาดไม่ลา ไม่สาย) เดือนที

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030283

งานราชการ 11,000 เบี้ยขยัน 500 บาท

กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

QA Officer

QA Officer

- ขับรถรับ-ส่ง พนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถดูแลรถยนต์เบื้องต้นได้
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย.


วันและเวลาทำงาน

- จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00น. - 17.00 น.

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031789

งานราชการ 10,000

นนทบุรี

พนักงานขาย

พนักงานขาย

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
- รับข้อมูลงานจากหน่วยงานราชการ ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในบริษัท ติดตามงานจนจบในแต่ละงาน
- เงินเดือนประจำ คอมมิชั่น เบี้ยเลี้ยง ตจว. (ค่าน้ำมัน เฉพาะผู้มีพาหนะเป็นของตนเอง)

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012812

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (ด่วน!!!)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (ด่วน!!!)

ติดต่อยื่นขออนุญาต กับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้า, ประปา, สำนักงานเขต ฯลฯ
จัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อหน่วยงานราชการ, ติดตามเอกสาร ที่ใช้ในการขออนุญาตจากลูกค้า หรือบุคคลภายนอก
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025171

งานราชการ 15300-15750

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่

เจ้าหน้าที่บุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล

Time Attendance / Welfare / Employee Benefits / งานติดต่อหน่วยงานราชการ
/ ฝึกอบรม / พัฒนาบุคลากร

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026477

งานราชการ ตามประสบการณ์

กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด)

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด)

ด้านจ่าย :
1. ตรวจสอบเอกสารจ่ายเงิน
2. ติดตามเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จร้านค้า
3. จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน และ ออกใบภาษี หัก ณ ที่จ่าย
4. ถ่ายเอกสารชุดใบสำคัญจ่ายส่งสำนักงานบัญชี
ด้านรับ:
1. จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า
2. จัดทำใบสำคัญรับ
3. ถ่ายเอกสารชุดใบสำคัญรับส่งสำนักงานบัญชี
ด้านอื่นๆ
1. ยื่นแบบชำระภาษีที่กรมสรรพากร
-ภ.พ 30 ยื่นไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2. จ่ายค่าน้ำ ไฟ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ชำระเงินอื่นๆ
3. นำเอกสารไปให้ผู้บริหารเซ็นต

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005932

งานราชการ 20,000-25,000 บาท , ค่าน้ำมัน5,000 ,ค่าโทรศัพท์ ,

กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก

Sales Executive เงินเดือน 20,000

Sales Executive เงินเดือน 20,000

1. ประชาสัมพันธ์โครงการในหน่วยงานราชการและหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032144

งานราชการ 15,000 ขึ้นไป

สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึนทะเบียนอาหาร กาแฟ เครื่องสำอาง โฆษณา ส่งออก มาตรฐานต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการ
2. ตรวจสอบความถูกต้องของสูตร ฉลาก COA และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน
3. เดินทางและติดต่อประสานงานกับทางราชการ (เช่น อย., กรมวิทย์ฯ, สสจ.,)
4. รวบรวมและดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนต่างๆ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001391

งานราชการ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม

ผู้จัดการประเมินหลักทรัพย์ (ด่วนมาก!!)

ผู้จัดการประเมินหลักทรัพย์ (ด่วนมาก!!)

-สามารถประเมินหลักทรัพย์ ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบหลักประกันหรือหลักทรัพย์ที่มีประเด็นข้อสงสัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดิน หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของเล่มประเมินหลักทรัพย์ตามนโยบายบริษัท
- สามารถจัดทำรูปเล่มประเมินหลักทรัพย์ได้

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001392

งานราชการ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม

นิติกร

นิติกร

- ทบทวน พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท
- ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสารสำคัญภายในบริษัท หรือที่จะทำขึ้นกับบุคลภายนอก
- ศึกษากฎหมายที่ออกใหม่ รวมถึงเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลบริษัท และให้ความเห็น
- ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ จากกฎหมายต่างๆที่บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ต้องปฏิบัติตาม
- เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด
- เป็นวิทยากรในการนำเสนอและอบรมพนักงาน ตามที่บริษัทกำหนด
- ดำเนินการทางนิติกรรมต่างๆกับภาคร

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000425

งานราชการ (เงินเดือนประจำ13,000 +Commission+ExtraBonus)

กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง

20,22ก.พ.นี้!!บ.ทรูฯเปิดรับพนักงานขายอินเทอร์เน็ตทรูด่วน!!รับเขตศริราช พุทธมลฑล บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ ธนบุรี สุขสวัสดิ์//รับวุฒิม.6-ป.ตรี**รายได้รับเฉลี่ยต่อเดือน 30,000บาท

20,22ก.พ.นี้!!บ.ทรูฯเปิดรับพนักงานขายอินเทอร์เน็ตทรูด่วน!!รับเขตศริราช พุทธมลฑล บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ ธนบุรี สุขสวัสดิ์//รับวุฒิม.6-ป.ตรี**รายได้รับเฉลี่ยต่อเดือน 30,000บาท

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
•ดูแลลูกค้า และออกเยื่ยมลูกค้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อคอยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
•นำเสนอ ปิดการขายให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่น ต่างๆของกลุ่มทรู เช่น ทรูมูฟ H ทรูอินเทอร์เน็ต ทรูวิชั่น เป็นต้น ลักษณะการทำงานออกพื้นที่ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น หมู่บ้าน หน่วยงานราชการ แหล่งชุมชน ย่านศูนย์การค้า ย่านอาคารสำนักงาน คอนโด แล้วแต่ทำเล
•ตั้งบูทจำหน่ายสินค้ากลุ่มทรู เพื่อแนะนำสินค้าของกลุ่มทรู เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ทรูอินเทอร์เน็

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ