jobin4.com กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กาญจนบุรี Ø
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี

เลขที่ประกาศ : 032757

งานประจำ 10,xxx+ มีเบี้ยเลี้ยง+OT

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วน !!

พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วน !!

ขับรถให้ผู้บริหาร , ดูแลทำความสะอาดรถ , ขับรถเข้ากรุงเทพ-ต่างจังหวัดได้
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 032746

งานประจำ 12,000 -15,000

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ด่วน!!

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ด่วน!!

จัดเก็บข้อมูลการเดินรถ , ตรวจสอบระบบ GPS รถขส่งทุกคัน , ตรวจสอบการใช้น้ำมัน,งานทะเบียนและประกันภัย
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 025987

งานประจำ ตามตกลง

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ดวนที่สุด

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ดวนที่สุด

รับผิดชอบด้านการควบคุมเอกสาร การจัดเก็บเอกสารของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตราฐาน Iso 9001 : 2008 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในบริษัทและภายนอก ควบคุมจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดี

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029312

งานประจำ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ด่วนที่สุด

เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ด่วนที่สุด

ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกันการสูญเสียของบริษัทฯ ช่วยเหลือและ
อำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่PCS.ทุกโครงการเพื่อให้งานเกิดความคล่องตัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งแผนก
ดูแลตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014247

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

โฟร์แมนก่อสร้าง ด่วนที่สุด

โฟร์แมนก่อสร้าง ด่วนที่สุด

1. ให้งานเป็นไปตามคู่มือคุณภาพ
2.แนะนำให้คำปรึกษาให้งานก่อสร้างป็นไปตามแบบและคุณภาพมาตราฐาน
3. เป็นผู้ประสานงานระหว่างแผนกลูกค้าสัมพันธ์และลูกค้าเรื่องการรับมอบบ้าน โอนบ้าน
4. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะสัญญา หรือเป้าหมายการโอน
5.ประสานงานและแก้ปัญหางานทุกเรื่องเพื่อให้บ้านเสร็จตามเป้าหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025985

งานประจำ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ด่วนที่สุด

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ด่วนที่สุด

1.เพื่อจัดทำ BOQ.ในงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ
2.เพื่อจัดทำ BOQ.ในงานก่อสร้างในไตรมาสของโครงการต่างๆ
3.เพื่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของโครงการ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027029

งานประจำ ตามตกลง

ผู้บริหารฝ่ายโครงการส่วนงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด

ผู้บริหารฝ่ายโครงการส่วนงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด

1. ผลักดันนโยบายและแผนงานของบริษัทให้เกิดเป็นรูปธรรม
2. ประสานงาน แก้ปัญหา ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี
3. ดำเนินการบริหาร กำกับ ดูแลงานตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
4. ร่วมกำหนด พัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงาน

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025984

งานประจำ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

1. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
2. เสนอแนะวิธีการทำงานก่อสร้างเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012532

งานประจำ 13,000.-บาท ขึ้นไป

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ (สาขาชลบุรี) ด่วน!!

พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ (สาขาชลบุรี) ด่วน!!

- มีหน้าที่เคลื่อนย้ายสินค้า , จัดเก็บสินค้า
หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029311

งานประจำ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนที่สุด

เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนที่สุด

1. เช็ค Payment โครงการ ทีได้รับมอบหมาย
- เช็คยอดเงิน งวดงาน ที่ต้องจ่าย กับสัญญาว่าถูกต้องหรือไม่
- ทำใบขออนุมัติเบิกในโปรแกรม Real Estate Online
2. จัดแยกเอกสารการจ่าย ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
- แยกเอกสารสำหรับฝ่ายบัญชี
- แยกเอกสารจัดเตรียมให้ผู้รับเหมา หรือ Suppailer
3. ติดตามใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ จากผู้รับเหมา Suppailer

หางาน สมัครงาน : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024896

งานราชการ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

1.รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูล รวบรวมเอกสารเพื่อนำไปขออนุญาต
2.ติดต่อกับหน่วยงานที่ขออนุญาต เพื่อจะนำใบอนุญาตออกมา
3.การก่อสร้างของหน้างานโดยไม่ติดขัดต่อการดำเนินการ

หางาน สมัครงาน : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027288

งานประจำ 25,000-35,000

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(สาขากาญจนบุรี)ด่วน!

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(สาขากาญจนบุรี)ด่วน!

- ดูแลบริหารจัดการงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ
- ควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานทั้งหมดในฝ่าย
- ปิดงบประจำเดือน ประจำปี
- ติดต่อสรรพากร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012551

งานประจำ 15,000-30,000

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ด่วน!!!

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ด่วน!!!

ตรวจสอบสาขาต่างๆในเครือ , ตรวจสอบงานบัญชี , ตรวจนับ stock สินค้า
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012552

งานประจำ ตามวุฒิ+ประสบการณ์

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

พนักงานบัญชีการเงิน (สาขากาญจนบุรี)

พนักงานบัญชีการเงิน (สาขากาญจนบุรี)

ตรวจสอบ statement , บันทึกการโอนเงิน , ตรวจสอบการจ่ายเงิน , เตรียมเอกสารไปธนาคาร
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012543

งานประจำ ค่าแรงขั้นต่ำ+รายได้จากการผลิต

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

พนักงานฝ่ายผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป

พนักงานฝ่ายผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป

ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป (เสา คาน เสาไฟฟ้าฯ)
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012544

งานประจำ เงินเดือน(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) +ค่าคอมมิชชั่น

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

ฝ่ายขายโครงการ ผลิตภัณ์งานโครงสร้าง(คานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป) รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป อื่นๆ

ฝ่ายขายโครงการ ผลิตภัณ์งานโครงสร้าง(คานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป) รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป อื่นๆ

ขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น รั้วสำเร็จรูป คานเสาสำเร็จรูป แผ่นพื้น ผนังสำเร็จรูป ประจำ กรุงเทพฯ นครปฐม และเขตปริมณฑล
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012545

งานประจำ -

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

เจ้าหน้าที่ Q.C (ประจำสาขาบางเลน )

เจ้าหน้าที่ Q.C (ประจำสาขาบางเลน )

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์คอนกรีต และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำไปส่งให้งานโครงการต่าง ๆ
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012546

งานประจำ 10,000-15,000

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

เจ้าหน้าที่บัญชี สาขาท่าม่วง ( ด่วน )

เจ้าหน้าที่บัญชี สาขาท่าม่วง ( ด่วน )

งานบัญชีเจ้าหนี้ , งานบัญชีใบกำกับภาษี บันทึกบันชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012547

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (สาขาบางเลน-นครปฐม 1อัตรา/สาขากาญจนบุรี 2 อัตรา) , สาขาชลบุรี 1 อัตราด่วน!

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (สาขาบางเลน-นครปฐม 1อัตรา/สาขากาญจนบุรี 2 อัตรา) , สาขาชลบุรี 1 อัตราด่วน!

- ดูแลระบบบัญชีสำนักงานใหญ่ และสาขาในเครือ
- สามารถวิเคราะห์งบ และปิดงบบัญชีได้ และรายงานงบต่อผู้บริหารของบริษัท
- ตรวจสอบบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารและ ผู้สอบบัญชี
- วางแผน วิเคราะห์ลูกหนี้ ควบคุมการรับชำระหนี้ และติดตามการรับชำระหนี้
- เตรียมความพร้อมดูแลระบบบัญชี เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012548

งานประจำ 15,000-20,000

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สาขากาญจนบุรี) ด่วน!!!

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สาขากาญจนบุรี) ด่วน!!!

ดูแลระบบงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และจัดหาสินค้าใหม่ ,
เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคาสินค้า
ติดตามสภาวะราคาตลาดและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา
สำรวจตลาดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี