กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 80238 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141253

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (OPD)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (OPD)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
• มีความรู้ ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
• มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
• มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
• มีความสามารถนำเสนอชี้แจง และติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141252

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักรังสี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักรังสี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
•ดูแลช่วยเหลือคนไข้ หรือผู้มารับบริการ
•ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิล์ม x-ray
•ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
•จัดทำเอกสารต่างๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141254

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่วยการพยาบาล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่วยการพยาบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
•ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ศึกษาสังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
•จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
•ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในการเตรียมตรวจ และทำหัตถการต่างๆ
•ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็น
ไปตามมาตรฐานที่กำหนด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140996

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์ อาวุโส Full time

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์ อาวุโส Full time

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1.ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
2.งานบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.บริหารจัดการเครื่องมือ น้ำยาทดสอบ/เวชภัณฑ์ต่างๆ
4.กำกับ ควบคุม และตรวจสอบการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตราฐานวิชาชีพ
5.รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141000

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว /พ่อครัว

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว /พ่อครัว

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1.สามารถปรุงประกอบอาหารแปรรูป และจัดเตรียมการผลิตได้เป็นอย่างดี
2.จัดเก็บอาหาร วัตถุดิบ บรรจุสินค้าให้ถูกต้อง
3.ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้สะอาดอยู่เสมอ
4.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140999

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์ Full time

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์ Full time

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1.ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
2.งานบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.บริหารจัดการเครื่องมือ น้ำยาทดสอบ/เวชภัณฑ์ต่างๆ
4.รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140466

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ล้างจาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ล้างจาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1.ทำหน้าที่ในการทำความสะอาดทั่วไป ภายในครัว ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ถ้วย - ชาม เครื่องมือประกอบอาหาร และภาชนะต่างๆ
2.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139877

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Hardware/Software/Tester (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Hardware/Software/Tester (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-ทดสอบซอฟท์แวร์และHardwareที่บริษัทมอบหมายให้ทดสอบ
-จัดทําเอกสารการทดสอบซอฟท์แวร์และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมอบหมายให้ทดสอบ
-จัดทําคู่มือซอฟท์แวร์และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมอบหมายให้ทดสอบ
-ประสานงานการแก้ปัญหาซอฟท์แวร์กับโปรแกรมเมอร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139782

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการจัดส่งออก
-ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139666

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1. ประสานงานด้านการจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ
2. ควบคุมดูแล Stock และจัดซื้อสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
3. ประสานงาน Supplier ต่างประเทศและติดตามความคืบหน้าต่างๆพร้อมประสานงานกับ บ. Shipping ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
4. ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถไปยังท่าเรือ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139595

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Techpoint (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Techpoint (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-ประสานงานกับลูกค้า
-คีย์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139364

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขาย

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-ระบบCloud Network Setup System
-ระบบProgramming PHP Setup,Coding

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139064

ตำแหน่งงานว่างTelesale

ตำแหน่งงานว่างTelesale

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-โทรหาลูกค้าเพื่อสอบถามด้านบริการหลังการขายพร้อมนำเสนอโปรโมชั่นและสินค้าให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
-ทำงานประจำออฟฟิศ บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ตลอด ไม่ต้องออกไปหาลูกค้าข้างนอก
-ทำงาน 6 วัน (วันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาทำงาน 8.00-17.00 น.
-ไม่ต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทจะมีพี่เลี้ยง ระดับ Super sales คอยดูและและสอนเทคนิคให้ก่อนการขายจริง
-มีเงินฐานเดือนประจำ 12,000 บาท +คอมมิชชั่น และอินเซนทีฟทุกเดือนให้ตามยอดขาย
(ยอดขายที่ทำได้เฉลี่ย 20,000-30,000 บาท)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139065

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.คีย์ออเดอร์ลูกค้า
2.ติดตามลูกค้าให้รับของ
3.ติดตามพัสดุให้ลูกค้า
4.แจ้งการโอน
5.ทำรายงานการส่งสินค้าประจำวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138991

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

งานประจำ : เงินเดือน 10000 - 15000

งานประจำ : 10000 - 15000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
- ติดตามลงพื้นที่ เพื่อเจรจาต่อรองกับลูกค้าให้สามารถชำระยอดค่างวดที่ค้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างชำระทางโทรศัพท์พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม
- ติดตามยึดรถยนต์และติดตามรับคืนรถยนต์ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานผลการดำเนินงานและประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในองค์กร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138694

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- เบิกสินค้า อะไหล่สำหรับการผลิต
- จัดทำเอกสารการผลิต
- จัดทำการ์ดเติมเครดิต
- เบิกอุปกรณ์สำนักงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138695

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
จัดหา Supplier เปรียบเทียบราคาสินค้า
สั่งซื้ออุปกรณ์ตามที่บริษัทต้องการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ โปรแกรม Express ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138665

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการเงิน

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของโปรแกรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถเข้าใจการทำงานของระบบ
- เขียนออกแบบ พัฒนา โปรแกรมตามโครงสร้างและกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่กำหนดเพื่อให้โปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆ ทำงานได้ตามกำหนด
- ทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำงาน แก้ไขและประเมินผลโปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆ
- พัฒนาโปรแกรมอื่นๆ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138049

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การตั้งราคา / การปรับราคาผลิตภัณฑ์ / บริการต่างๆ
2. ประสานงานในการตั้ง Code ผลิตภัณฑ์ / บริการต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศในการปรับราคาในระบบคอมพิวเตอร์
3. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลราคาคู่แข่ง เพื่อนำมาจัดทำแพจเกจ, โปรโมชั่น
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลในการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการขาย
5. จัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล
6. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการตรวจสุขภาพ
7. จัดทำแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ
8. ปฏิบั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137665

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ตรวจสอบเอกสารสัญญาเฟรนไชส์
จัดทำเอกสารส่งบัญชี
ติดตามหนี้ค้างชำระ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา