กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 071019

รับสมัครพนักงานรับส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ สาทร /คลองเตย/บางรัก/ยานนาวา/ปทุมวัน ด่วน !!

รับสมัครพนักงานรับส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ สาทร /คลองเตย/บางรัก/ยานนาวา/ปทุมวัน ด่วน !!

งานประจำ : เงินเดือน 13,000+

งานประจำ : 13,000+ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-รับเช็ควางบิลและส่งเอกสารทั่วไป
-รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071020

รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ เขต บางรัก + บางคอแหลม + สาทร ด่วน!!

รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ เขต บางรัก + บางคอแหลม + สาทร ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน 13,000+

งานประจำ : 13,000+ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- รับเช็ควางบิลและส่งเอกสารทั่วไป
- รู้เส้นทางเป็นอย่างดี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069934

สมุห์บัญชี รับด่วน!!

สมุห์บัญชี รับด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- วางแผนคบวคุมระบบงานด้านภาษีอากร ภพ.30 ภงด.3 53 51 50
- ควบคุมและตรวจสอบระบบการจัดทำบัญชี
- ควบคุมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
- ควบคุมและบริหาร Stock สินค้าคงเหลือทางบัญชี
- จัดทำและวิเคราะห์งบทางการเงินรายงายผู้บริหารประจำเดือน
- ตรวจสอบรายงานต่างๆ ของแผนกบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีคลัง
- ปิดงบการเงินประจำปี
- ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069928

วิศวกรสำนักงาน (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

วิศวกรสำนักงาน (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- จัดเตรียมแบบก่อสร้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในโครงการที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง
- จัดทำแผนการปฎิบัติงานประจำเดือน และแผนประจำสัปดาห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผลสำเร็จของโครงสร้างสอดคล้องกับแผนงาน
- ปฎิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069930

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
3. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
4. จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
5. ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
6. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
7. ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069931

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.ดูแลเครื่องยนต์และเครื่องจักร์
2.การช่อมบำรุงเครื่องยนต์และเครื่องจักร์ต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069932

พนักงานขับรถขนส่ง

พนักงานขับรถขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ขับรถยนต์ประเภท 4 ล้อ (รถตู้, รถกระบะ) เพื่อรับ/ส่งพนักงาน
- จัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นรถ
- ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069933

หัวหน้าพัสดุุ(ปฏิบัติการ)

หัวหน้าพัสดุุ(ปฏิบัติการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-วางแผน/กำหนดนโยบยในการทำงาน
-ควบคุมดูแลการขนย้าย งานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ในคลังสินค้า
-จัดสรร ดูแลพนักงาน ใต้การบังคับบัญชาให้เหมาะสม
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069911

พนักงานประจำร้านกาแฟ ด่วนมาก

พนักงานประจำร้านกาแฟ ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- แนะนำสินค้าให้ลูกค้า
- ดูแลความสะอาดภายในบริเวณร้าน
- ทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069495

Customer Service

Customer Service

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ติดต่อประสานงาน ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade ,Drugstore ,Beauty chain และ ดูแลในเรื่องของการรับ Order ,จัดส่ง ,การชำระเงิน และขบวนการออกเอกาสารการวางบิลกับทางร้านค้า ,ตรวจสอบสินค้าคงเหลือของร้านค้า และสรุปยอดขาย ,ยอดสินค้า และตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069496

Sale & Marketing officer

Sale & Marketing officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-ดุแลสนับสนุนส่วนงานขายที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้าประเภท Generat Trade และการจัดกิจกรรมงานขาย Field Sales Event
-ดูแลสลับสนุนส่วนงานการตลาดในการติดต่อประสานงานเอเจนซี่
-บริหารจัดการสินค้าและการคัดสรร Promotion พิเศษเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายยอดขายแต่ละสถานที่
-สนับสนุนและช่วยเหลือด้านการประงานหลังการอนุมัติแผนการปล่อยสื่อและกิจกรรมทางการตลาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068308

Site Engineer

Site Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบการทำงาน และคุณภาพงานของผู้รับเหมา
- ควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณการก่อสร้าง
- แก้ไขปัญหาแชเฉพาะหน้าและประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้งานดำเนินได้ต่อไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068223

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- จัดทำเอกสารของโครงการ Site
- ดูแลและจัดทำรายงานการปฎิบัติงานของพนักงานในโครงการ
- จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามความจำเป็นของโครงการ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068226

โฟร์แมน (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

โฟร์แมน (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ติดต่อผู้รับเหมา ดูไซต์งาน ประสานงานและควบคุม
- ดูแลและควบคุมงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลรับผิดชอบโครงการ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067550

พนักงานบริการลูกค้า customer service (ด่วน)

พนักงานบริการลูกค้า customer service (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 + ค่าคอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 + ค่าคอมมิชชั่น กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.เสนอขายสินค้า (มีทีมสอนผลิตภัณฑ์ให้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านสิ่งทอ)
2.ให้ข้อมูล แนะนำสินค้า
3.รักษาฐานลูกค้าเก่า เพื่อขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง
4.ติดต่อลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้า
5.วางแผนการขายสินค้า และหาช่องทางการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067500

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1. ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหาร
2. ดูแลความสะอาด - นำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ
3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067332

เจ้าหน้าที่วีซ่า

เจ้าหน้าที่วีซ่า

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ดูแล ให้คำปรึกษาด้านวีซ่าให้กับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ
- จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการด้านวีซ่าให้กับลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับสถานฑูตต่างๆ
- ช่วยเหลืองานต่างๆ ในแผนก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067329

.Net Programmer

.Net Programmer

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000

งานประจำ : 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
พัฒนา Application สำหรับระบบการท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้วย .Net App/SQL/Barcode Gen/TXT Pars

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067330

Airline Ticketing

Airline Ticketing

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป ตามความ

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป ตามความ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ให้บริการลูกค้าบริษัทคู่สัญญา
ทางด้านการจองและออกตั๋วเครื่องบิน
ผ่านระบบ AMADEUS และ
เป็นตัวแทนในการให้บริการทางด้านวีซ่า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067331

Accounting

Accounting

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 25,000

งานประจำ : 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
บันทึกข้อมูลบัญชีและจัดทำบัญชีของบริษัท
จัดเก็บเอกสารและข้อมูลของแผนกบัญชี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา