กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 061527

คนสวน

คนสวน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
ชอบผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061462

หัวหน้าแผนกการตลาด *ด่วน*

หัวหน้าแผนกการตลาด *ด่วน*

งานประจำ : เงินเดือน 28,000+

งานประจำ : 28,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
- ดูแล และควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามระบบและเป้าหมาย
- ตรวจสอบเอกสารในระบบ เช่น ใบเสนอราคา /PO /วิเคราะห์ยอดขาย ฯลฯ
- ร่วมกับผู้บริหารจัดทำโปรโมชั่นสินค้า / งบประมาณการตลาด
- จัดทำรายงาน / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ ต่อผู้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061463

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 16,500 - 18,000

งานประจำ : 16,500 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
- สรรหาผู้ขายรายใหม่ ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคา
- เจรจาต่อรองราคา และคุณสมบัติของสินค้ากับผู้ขาย
- จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO.
- ติดตามการสั่งซื้อ เพื่อให้สินค้าเข้าตามกำหนด
- ประสานงานกับแผนกทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า
- งานอื่น ๆ ที่้ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061461

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามตกลง

ฝึกงาน : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
- งานด้านการตลาด
- งานด้านทรัพยากรบุคคล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001797

Sales Executive

Sales Executive

งานประจำ : เงินเดือน 20,000+++

งานประจำ : 20,000+++ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
- ออกพบลูกค้ารายเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ ๆ
- บริการข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
- จัดทำรายงานการออกพบลูกค้าประจำสัปดาห์/เดือน
- จัดทำเอกสารใบเสนอราคา
- สร้างยอดขายในแต่ละไตรมาส
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004424

ช่างเครื่องมือแพทย์

ช่างเครื่องมือแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1.ดูแลบริหารจัดการด้านเครื่องมือแพทย์
2.ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004426

Night Manager

Night Manager

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1.วางแผน คิดค้นกลวิธีพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการช่วงนอกเวลาทำการให้สามารถดำเนินการได้เหมือนเวลาทำการ
2.บริหารจัดการความเสี่ยง ข้อร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคในช่วงนอกเวลาทำการ
3.เสริมกลยุทธ์ขององค์กรในการเพิ่มยอดผู้มาใช้บริการช่วงนอกเวลาทำการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004427

ผู้ช่วยเภสัชกร

ผู้ช่วยเภสัชกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
จัดยาและเตรียมยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร พร้อมจัดทำฉลาก วิธีการใช้ การบันทึก รายการเวชภัณฑ์ในคอมพิวเตอร์ จัดเก็บ ยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ตามมาตราฐาน รวมถึงเบิกยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ได้ตามกำหนดเวลาเพื่อให้มียาเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพียงพอ พร้อมใช้งาน สอดคล้องต่อนโยบายและบรรลุเป้าหมายองค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004428

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
ตรวจสอบและดูแลงานด้านต้นทุน พร้อมทั้งจัดทำรายงานโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน และบัญชีบริหาร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004431

พนักงานเวชสถิติ-ห้องบัตร

พนักงานเวชสถิติ-ห้องบัตร

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
รับผิดชอบ ค้นหา /จัดเก็บ /ติดตาม /รักษา และ scan แฟ้มประวัติผู้ป่วย เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004432

พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยทั่วไป IPD

พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยทั่วไป IPD

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์

งานประจำ : ตามโครงสร้างและประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยทั่วไป IPD
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004433

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์

งานประจำ : ตามโครงสร้างและประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยใน (IPD เด็ก)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004434

เจ้าหน้าที่การเงิน OPD( แคชเชียร์)

เจ้าหน้าที่การเงิน OPD( แคชเชียร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์

งานประจำ : ตามโครงสร้างและประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
ดำเนินการให้บริการทางด้านการเงิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004435

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
ขับรถให้กับผู้บริหาร และพนักงานของโรงพยาบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004437

เภสัชกร ( ด่วนมาก) Part-Time และ Full-Time

เภสัชกร ( ด่วนมาก) Part-Time และ Full-Time

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสรา้ง

งานนอกเวลา : ตามโครงสรา้ง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1.ตรวจสอบความถูกต้องของยาตามใบสั่งยา
2.ตรวจสอบความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา
3.Drug Interaction ให้คำแนะนำวิธีใช้ยาและข้อควรระวังเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004438

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
ปฏิบัติงานในห้อง Cath Lab
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004439

พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์

พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004441

นักรังสีเทคนิค

นักรังสีเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
ให้บริการทางรังสีและได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลการเตรียมความพร้อมและวางแผนเพื่อการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีม ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004442

พยาบาลวิชาชีพ (ICU , CCU , ER , OR , LR , ICN , CATH LAB , วิสัญญี)

พยาบาลวิชาชีพ (ICU , CCU , ER , OR , LR , ICN , CATH LAB , วิสัญญี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
-

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004443

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
ดูแลผู้ป่วย / สนับการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา