กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163344 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 159882

ตำแหน่งงานว่างHR Manager

ตำแหน่งงานว่างHR Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- งานวางแผนกำลังคน / การบริหารบุคคล - งานบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน - งานประเมินผล KPI - ดูภาพรวมการสรรหา-ว่าจ้างพนักงาน - งานพัฒนาบุคลากร - งานแรงงานสัมพันธ์ กฏหมายแรงงาน
- บริหารและให้คำปรึกษาทีมทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานในการดำเนินงาน
- ควบคุมดูแลงานด้านฐานข้อมูล ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมและตรวจสอบ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และสวัสดิการในส่วนงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือฝ่ายบริหารได้ตกลงไว้
- กำกับ การบริหารจัดการ และวางแผนงานด้านทรัพยากรมนุ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159620

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/เลขานุการบริษัท

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/เลขานุการบริษัท

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัท
- จัดเตรียมเกี่ยวกับการประชุม และจัดการระบบเอกสารงานเข้า-ออก
- เป็นผู้ช่วยหรือดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตลาดหลักทรัพย์
- ช่วยให้บริษัทและคณะกรรมการของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159206

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
1.จัดทำสรุปย่อ และแนวทางการตรวจสอบ
2.จัดทำกระดาษทำการ เพื่อเก็บรวบรวม
3.จัดทำสรุปผลตรวจสอบเบื้องต้น
4.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำส่งให้ผู้บริหารระดับสูง
5.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158908

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
1. ดูแลงานด้านเอกสารของฝ่ายการตลาด-ขาย
2. ติดต่อประสานงานเพื่อ Support งานตลาด-ขาย
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158736

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- จัดทำเอกสารเบิกเงินสดย่อยในระบบ ออกใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำรายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน
- รับชำระเงินค่าบริการต่างๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158722

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (ประจำโครงการโซนจตุจักร)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (ประจำโครงการโซนจตุจักร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- ดูแลโครงการของบริษัทฯในส่วนของงานขาย บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
- ต้อนรับและให้คำแนะนำลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
- ปิดการขาย
- งานอื่นๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158702

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- บันทึกบัญชีตั้งหนี้รายจ่ายทั่วไป
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ทางบัญชี ทางภาษี
- รับวางบิลและจ่ายเช็ค
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158687

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- เสนอแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายให้เป็นไปตามกฏบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ- ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ- ดำเนินกิจกรรมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารของบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158055

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- งานต่อเติม ซ่อมบำรุงทั่วไปภายในอาคาร (คอนโดมิเนียม, ทาวน์โฮมม, บ้านเดี่ยว)
- เก็บงานก่อนโอนและหลังโอน
- งานอื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158034

ตำแหน่งงานว่างประสานงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างประสานงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี หิรัญรูจี
เปิดใบออเดอร์.ประสานงานฝ่ายผลิต
ประสานงานกับโรงหล่อ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157891

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดรถ สาขาอ่อนนุช

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดรถ สาขาอ่อนนุช

งานประจำ : เงินเดือน 9,930 บาท

งานประจำ : 9,930 บาท กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล
ทำความสะอาดรถยนต์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157541

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
1. ดำเนินการในกระบวนการออกแบบและการพัฒนาทฤษฏีการออกแบบ รวมถึงวัสดุ ในงานออกแบบที่ได้รับมอบหมายรวมถึงจัดทำปริมาณงานก่อสร้างเบื้องต้น
2. กำหนดรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในโครงการหรืองานออกแบบ
3.จัดทำและประสานงานที่เกี่ยวของกับงาน Presentation(3D) และงาน Graphic ของงานออกแบบ และงานโครงการ
4. จัดทำแบบและรายละเอียดสนับสนุนหน่วยงานก่อสร้าง
5. ตรวจสอบ RFA และ RFI จากหน่วยงานก่อสร้าง
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
7. ดำเนินงานตามคู่มือฝ่าย PAE Support
8. ทำง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 157526

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- จัดทำเอกสารเบิกเงินสดย่อยในระบบ ออกใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำรายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน
- รับชำระเงินค่าบริการต่างๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157419

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (Accounting Officer)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (Accounting Officer)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 บ.

งานประจำ : 17,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
ทำบัญชีของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157280

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล
ดูแลงานในส่วนของงานทางด้านกฎหมายของบริษัทและบริษัทในเครือ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156767

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่าง ๆ ของอาคาร และผู้มาติดต่อ
- ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง นำเสนอ และรับนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอาคารสูงสุด
- ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายอาคาร
- ควบคุมประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมา ของบริษัทฯ เช่นบริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย
- จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาคาร
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156847

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่าง สาขาเพชรบุรีตัดใหม่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่าง สาขาเพชรบุรีตัดใหม่

งานประจำ : เงินเดือน 10,300 - 12,300 บาท

งานประจำ : 10,300 - 12,300 บาท กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล
ซ่อมรถยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156715

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายนายหน้าอสังหาริมทรัพย์/Sales agent

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายนายหน้าอสังหาริมทรัพย์/Sales agent

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- รับผิดชอบงานขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนี่ยมในกรุงเทพฯ
- ออกพบลูกค้า ปิดการขาย และทำสัญญาเช่าหรือซื้อ, ประสานงานสินเชื่อ, ติดต่อสำนักงานที่ดิน, ดูแลลูกค้าจนโอนทรัพย์สินเรียบร้อย
- ประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่นๆภายในบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 156720

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนทัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนทัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

งานประจำ : 13000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- สรรหาว่าจ้างพนักงานตำแหน่งต่างๆ ที่บริษัทต้องการ
- คัดเลือกใบสมัครและนัดสัมภาษณ์
- ดูแลเอกสารงานด้านบุคคล
- ประกันสังคม
- รายงานการขาด-ลา-สาย
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155940

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ด่วน !!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ด่วน !!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- วิเคราะห์การตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์
- วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า, กลุ่มคู่แข่ง
- จัดเตรียมโปรโมชั่นต่างๆ
- ติดต่อประสานงานด้านการลงสื่อโฆษณา
- งานอื่นๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา