กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 76832 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 139706

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
คีย์งาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139453

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
1.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและเป้นไปตามกฎระเบียบ
2.ดูแลจัดการตารางงานของคณะกรรมการบริษัท
3.จัดการเเละมีการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
4.จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139471

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ทำงานที่ออฟฟิศ/บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ทำงานที่ออฟฟิศ/บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 8,000

งานประจำ : 8,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
ทำงานแม่บ้าน
ส่วนที่เป็นออฟฟิศ และส่วนที่เป็นบ้าน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139015

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 หรือตามตกลง

งานประจำ : 18,000 หรือตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ, ติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดจากผู้ขาย, จัดหาผู้ขายรายใหม่ เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข, ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ ( PR-PO ) ในระบบ Oracle, ประสานงานและติดตามผลการส่งมอลสินค้าจากผู้ขาย, ประสานงานติดตามกับผู้ขาย กรณีสินค้ามีปัญหา หรือไม่ตรงตามเงื่อนไข, ทำงานงานสรุปผลการประเมินผู้ขายประจำปี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139013

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1. ดูกแลเงินสดย่อยโรงงาน / เงินทดรองจ่าย
2. รับวางบิล / ตรวจสอบเอกสารการรับ - จ่าย ร่วมกับฝ่ายบัญชีเพื่อรวบรวมจัดเก็บ และนำส่งให้ส่วนกลาง เพื่อดำเนินการต่อ (PV / RV)
3. ดูแลการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆประจำเดือนของโรงงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆของโรงงานให้ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
4. บันทึกรายการ รับ - จ่าย ในระบบบัญชีให้ถูกต้อง / จัดเก็บเอกสาร / ใบเสร็จรับเงิน
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139017

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 25,000

งานประจำ : 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
วางแผนการผลิต กำหนดเป้าหมายการผลิต(คุณภาพ, การส่งมอบงานทันตามเวลา), ประมาณการยอดการผลิตร่วมกับผู้จัดการ, วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต, จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมราะสมกับการผลิต, ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมร่วมกับผู้จัดการ, การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต, กำกับดูแลพนักงานและการทำงานของพนักงานให้เป้นไปตามแผนการผลิต, ติดตามและประเมินผลการพัฒนาของพนักงาน. ติดต่อดประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง, สรุปผลการทำงานให้ผู้บริหารทราบร่วมกับผู้จัดการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139016

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย
2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ที่เสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆ
4. รักษาความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
5. ปฏิบัติตามระเบียบวินัย, กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของฝ่าย และบริษัทอย่างเคร่งครัด
6. ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของฝ่ายให้อยู่ครบถ้วน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139014

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1. จัดการงานเอกสารต่างๆ ประสานงานระหว่าแผนกในโรงงาน และสำนักงานส่วนกลาง
2. รับ Order / จัดการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในระบบโปรแกรมและจัดเก็บแฟ้มทะเบียนลูกค้า
3. จัดทำ Sale Report และกระบวนการ Order ตามระเบียบปฏิบัติงานด้านการขาย และประสานงานการขายจนถึงกระบวนการสินค้าถึงมือลูกค้า / ประเมินความพึงพอใจลูกค้า
4. ติดต่อประสารงานภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138906

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าอาวุโส

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการรับ – จ่าย สินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามใบเบิก
- จัดการ จัดเก็บสินค้า ในคลังสินค้าทุกชิ้นให้มีการระบุบ่งชี้ สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ง่าย
- จัดทำรายงาน สรุปสต๊อกและการเบิกจ่ายสินค้าเข้า – ออก ประจำวัน/ ประจำเดือน
- วางแผนการตรวจนับ และตรวจสอบสต็อกสินค้าประจำเดือน/ปี
- ควบคุมดูแลสินค้าคงเหลือในคลัง และพื้นที่จัดเก็บให้ถูกต้องเหมาะสม
- จัดเก็บเอกสารการจ่ายสินค้าได้ถูกต้องและครบถ้วน
- ปรับปรุง พัฒนา และบริหารระบบงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- งานอื่นๆ ต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138600

ตำแหน่งงานว่างIT Project Management Officer

ตำแหน่งงานว่างIT Project Management Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- จัดการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้
- คัดเลือกผู้ขายสินค้าด้าน IT สำหรับอุปกรณ์ hardware , software และอื่นที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนงบประมาณและควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการ
- บริหารการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท พร้อมให้การสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138386

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง(ประจำสาขาแก่งคอย จังหวัดสระบุรี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง(ประจำสาขาแก่งคอย จังหวัดสระบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
งานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานด้านการขนส่ง คีย์บิล
และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138243

ตำแหน่งงานว่างธุรการช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างธุรการช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- จัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ทำ Report รายสัปดาห์ และ รายเดือน
- ประสานงานภายใน และ ภายนอกองค์กร
- มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138238

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- จัดเตรียมแผนงานและแผนงบประมาณประจำปีของงานบำรุงรักษาเครื่องเล่น
- พัฒนาขั้นตอนการทำงานบำรุงรักษาเครื่องเล่นให้เป็นระบบและบังคับใช้ให้เป็นมาตราฐานการปฏิบัติงาน
- รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเชิงสถิติด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกลตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องเล่น ตลอดจนจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เสนอผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- เขียน ออกแบบ และแก้ไขงาน Drawing โดยใช้ โปรแกรม Auto CAD ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137912

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สร้างแฟ้มข้อมูล ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สร้างแฟ้มข้อมูล ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

งานประจำ : ตามตกลงกับบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
รับผิดชอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ SAP / บันทึกและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/ติดต่อประสานงานที่เกี่ยว เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137846

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
จัดทำเอกสารคีย์งานออก กรมธรรม์ และ ออกพรบ.ได้ และประสานงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137779

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาจีน โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา (คนไทย)

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาจีน โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา (คนไทย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
สอนภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136888

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำสำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำสำนักงานใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- วิเคราะห์หน้างานเพื่อบ่งชี้อันตรายรวมทังกำหนดมาตรการ หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย
- อบรมพนักงานด้านความปลอดภัย
- ตรวจสอบอุปกรณ์ ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- จัดทำรายงาน สอบสวน และวิเคราะห์อุบัติเหตุจากการทำงาน
- รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการปฎิบัติการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย ,สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎของบริษัทฯ
- รวบรวมสถิติ วิเคราะหฺข้อมูล จัดทำราย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136835

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และการตั้งหนี้ในระบบ
- ตรวจสอบเอกสารและรายการบันทึกบัญชี
- บันทึกรายการตั้งเบิกค่าใช้จ่าย เคลียร์ทดรองจ่าย
- จัดทำเอกสาร-รายงานการจ่าย
- ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้, เจ้าหนี้คงค้าง ,ตรวจสอบอายุเจ้าหนี้
- ตรวจสอบรายงานใบกำกับภาษีซื้อและการจัดทำแบบภาษีมูลค่าเพื่ม (ภพ.30) ภงด. 3, ภงด. 53
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136290

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย หน่วยงานราชการท้องถิ่น

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย หน่วยงานราชการท้องถิ่น

งานราชการ : เงินเดือน 12,000+4,000+คอมฯ+โบนัส

งานราชการ : 12,000+4,000+คอมฯ+โบนัส กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- เสนอขายเว็บไซต์ ให้กับหน่วยงานราชการท้องถิ่น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136166

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประจำสาขาสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประจำสาขาสุวรรณภูมิ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

งานราชการ : ตามตกลงกับบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ทำเอกสารต่าง ๆ ตามได้รับมอบหมาย เช่น ใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา