กรุงเทพมหานคร งานราชการ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร งานราชการ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร งานราชการ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร งานราชการ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 087265

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ ประจำสาขาแก่งคอย จังหวัดสระบุรี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ ประจำสาขาแก่งคอย จังหวัดสระบุรี)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- ดูแลจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- จัดทำเอกสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 087336

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานราชการ : เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป

งานราชการ : 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บางระมาด
รับผิดชอบด้านการศึกษา, เก็บข้อมูล, ออกแบบระบบอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 087365

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
- เช็คสถิติเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย ควบคุมดูแลใบลาพนักงาน
- ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น เบี้ยขยัน, ค่ารักษาพยาบาล
- บันทึกและปรับปรุงแฟ้มประวัติพนักงานให้ใหม่อยู่เสมอ
- สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
- ติดต่อประกันสังคมเพื่อแจ้งเข้า แจ้งออกพนักงาน
- ติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อขอและต่อใบอนุญาตต่างชาติ
- ศึกษาและสำรวจความจำเป็นในการส่งพนักงานไปฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากร
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 087221

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วนมาก !

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วนมาก !

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานราชการ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบ คัดเลือก สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ เงินเดือน แรงงานต่างด้าว กฏระเบียบ กิจกรรมองค์กร ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 086773

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน 12000-15000

งานราชการ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร
ดูแลงานเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เป็นผู้ช่วยทำเงินเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086765

ตำแหน่งงานว่างHR Manager ด่วน!!!!

ตำแหน่งงานว่างHR Manager ด่วน!!!!

งานราชการ : เงินเดือน 30,000-40,000

งานราชการ : 30,000-40,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ กลยุทธ์
- รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัตให้มีความสอดคล้องเป็นมมาตรฐานเดียวกัน
-กำหนดกลยทุธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยำกรมนษุย์ เพื่อ ให้บรรลเุปำ้หมายของบริษัท - การวางแผนอัตรากลัง ,สรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง
- พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อให้องค์กรน่าอยู่
- จัดทำแผนและแนวทำงการประเมินผลการปฏิบัตงานพนักงาน
- พิจารณาผลประเมินพนักงานเพื่อ กำกับดูแลการแต่งตั้ง / โอนย้ำย / เลื่อนขั้น / ลงโทษพนักงาน ตลอดจนการ ปรับผลตอบแทนของพนักงา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086692

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจ

งานราชการ : เงินเดือน ตามที่ตกลงหรือขึ

งานราชการ : ตามที่ตกลงหรือขึ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
- พิมพ์รายงาน / ตรวจสอบเอกสาร
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆทั้งในและนอกบริษัทฯ
- สามารถเดินทางไปประสานงานกับหน่วยงานราชการได้
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ส่วนบุคคล
- งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085691

ตำแหน่งงานว่าง***ผอ.ส่วนประสานงานราชการ และ ผจกส่วนประสานงานราชการ (สายงานสนับสนุน 2) Urgently***

ตำแหน่งงานว่าง***ผอ.ส่วนประสานงานราชการ และ ผจกส่วนประสานงานราชการ (สายงานสนับสนุน 2) Urgently***

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
- บริหารงานติดต่อประสานงานกับทางราชการ
- บริหารงานจัดสรรที่ดิน
- บริหารงานธุรกรรมที่ดิน
- บริหารงานขออนุญาตต่าง ๆ ทางราชการหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085746

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานราชการ : เงินเดือน 17,000 - 30,000 บาท

งานราชการ : 17,000 - 30,000 บาท กรุงเทพมหานคร
* วิเคราะห์ข้อมูล
* ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ-เอกชน ภายใน-ภายนอกองค์กร
*เปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรร คิดนอกกรอบ
* ทำเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
* ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085910

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า (บางนา) BIZCAR RENTAL

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า (บางนา) BIZCAR RENTAL

งานราชการ : เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท

งานราชการ : 10,000 - 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
เพิ่มยอดขายลูกค้าใหม่,รักษาฐานลูกค้าเก่า ทั้งส่วนงานราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทตั้งไว้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085372

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล ประจำโรงงานนาดี (สมุทรสาคร)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล ประจำโรงงานนาดี (สมุทรสาคร)

งานราชการ : เงินเดือน n/a

งานราชการ : n/a กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
ประสานงานด้านธุรการฝ่ายบุคคลระหว่างสำนักงานใหญ่ และอำนวยความสะดวกด้านงานบุคคลให้กับพนักงานที่โรงงานนาดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085256

ตำแหน่งงานว่างSU10.พนักงานแนะนำบัตรอิออน สาขา โอเชียนชุมพร

ตำแหน่งงานว่างSU10.พนักงานแนะนำบัตรอิออน สาขา โอเชียนชุมพร

งานราชการ : เงินเดือน 15,000-2x,xxx

งานราชการ : 15,000-2x,xxx กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
ลักษณะงาน :
- ออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจำเคาน์เตอร์),
- แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน,
- ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ,
- ตรวจสอบและติดตามเอกสารของลูกค้าที่มาสมัครบัตร เช่น บัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน statement,
- โดยผู้สมัครจะต้องสามารถออกต่างจังหวัด (จังหวัดใกล้เคียง)ได้ ซึ่งการออกไปติดต่อลูกค้าทั้งในและนอกจังหวัดนั้นจะไปกันเป็นทีม,
- บริษัทฯ มีการอบรมและสอนงานใ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086270

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

งานราชการ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานราชการ : 15,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
- โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ที่สำนักที่ดิน
- ประสานการโอนกรรมสิทธิ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ที่ดิน
- จัดเตรียมและตรวจเอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์
- ดำเนินการจดจำนองและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการขอติดตั้งมิตเตอร์ ไฟฟ้า ประปา และติดตามสถานะการติดตั้งให้กับลูกค้า
- ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และเงินมัดจำการใช้ไฟฟ้า ประปา ให้กับลูกค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086113

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

งานราชการ : เงินเดือน 30K-35K

งานราชการ : 30K-35K กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านการเงิน
- วางแผนจัดทำงบประมาณและตรวจสอบดูแลการใช้ให้เป็นไปตามแผน
- การวิเคราะห์งบประมาณและต้นทุนการผลิต
- การปิดงบการเงินประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- ประสานกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085259

ตำแหน่งงานว่าง(NU) พนักงานขายบัตร สาขาบิ๊กซีลำปาง (ไม่ใช่ตำแหน่งพนักงานหน้าเคาน์เตอร์)

ตำแหน่งงานว่าง(NU) พนักงานขายบัตร สาขาบิ๊กซีลำปาง (ไม่ใช่ตำแหน่งพนักงานหน้าเคาน์เตอร์)

งานราชการ : เงินเดือน 10,000-30,000

งานราชการ : 10,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
แนะนำให้ข้อมูลกับลูกค้า เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ของบัตรแต่ละประเภท


สามารถเลือกสมัครสาขา ที่ท่านต้องการทำงานได้ ดังนี้..................
(1) อิออน สาขาบิ๊กซีลำปาง (โทร 054-209141 054-209100 054-224049)

- ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ,
- ตรวจสอบและติดตามเอกสารของลูกค้าที่มาสมัครบัตร เช่น บัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน Statement,
- โดยผู้สมัครสามารถออกต่างพื้นที่ (เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับเชียงใหม่ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง)ได้ ซึ่งการออกไปติดต่อลูกค้าจะไปกันเป็น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085772

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน-สาขาศรีนครินทร์

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน-สาขาศรีนครินทร์

งานราชการ : เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป อยู่

งานราชการ : 30,000 บาท ขึ้นไป อยู่ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

2. จัดทำงบการเงิน และรายงานทางบัญชี รวมทั้งรายงานข้อมูลทางการบริหาร ให้มีความถูกต้องและเสร็จตามกำหนด

3. วางแผนภาษี วางแผนการควบคุมและตรวจสอบการจัดทำการเงินควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

4. ควบคุมดูแล รับผิดชอบพนักงานแผนกบัญชี รวมทั้งพัฒนาระบบบัญชีให้สอดคล้องกับสถานการณ์

5. ดูแลการทำงานของระบบจัดซื้อ ,สโตร์ และงานซ่อมบำรุง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085750

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายนิติกรรม

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายนิติกรรม

งานราชการ : เงินเดือน 20,000-30,000

งานราชการ : 20,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
- รับผิดชอบงานด้านการขออนุญาตกับหน่วยราชการ
- ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดิน
- โอนกรรมสิทธิ์ สาธารณูปโภคทั้งหมด
- ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างคอนโด (เน้นแนวสูง) สำนักงานโครงการ ขอมิตเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราว
- ติดต่อขออนุญาตดำเนินการติดตั้งรายการสาธารณูปโภคตามรายการและตามระยะเวลาที่กำหนด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086032

ตำแหน่งงานว่างตำแหน่ง SME-Direct Sale Dtac(รายได้เฉลี่ย 15,000-32,000++) สำนักงานใหญ่ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ติดกับ MRT สามย่าน ตรงข้ามวัดหัวลำโพง (ติดต่อ 061-4120710 คุณดาว)

ตำแหน่งงานว่างตำแหน่ง SME-Direct Sale Dtac(รายได้เฉลี่ย 15,000-32,000++) สำนักงานใหญ่ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ติดกับ MRT สามย่าน ตรงข้ามวัดหัวลำโพง (ติดต่อ 061-4120710 คุณดาว)

งานราชการ : เงินเดือน 12,000-32,000++

งานราชการ : 12,000-32,000++ กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
• วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เช่น ลูกค้า SMEs ลูกค้าบริษัทเอกชนต่างๆ หรือหน่วยงานราชการ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท
• ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าของบริษัท
• ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท
• สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทลูกค้า
• ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30 – 17.30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085709

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ/ Secretary

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ/ Secretary

งานราชการ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานราชการ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
- ติดต่อประสานงานและติดตามงานให้กับผู้บริหาร
- ควบคุมการเข้า-ออก และการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน
- จดรายงานการประชุม, จัดทำรายงานประจำเดือน
- สรุปงาน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูล
- ตอบเมลลูกค้าและนายเป็นภาษาอังกฤษ
- เตรียมเอกสารลูกค้าที่เป็นภาษาอังกฤษ
- จำทำเอกสารสัญญาขายบ้าน อังกฤษ/ไทย
- ดูแลเอกสารการขายและการโอน
- ติดต่อขอมิเตอร์น้ำ-ไฟ,ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
- ดูแลความเรียบร้อยในออฟฟิต
- งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084684

ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ

งานราชการ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานราชการ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
1. จัดทำงบประมาณ และแผนงานต่างๆ เช่น แผนกำลังคน แผนเครื่องจักร แผนการจัดจ้างผู้รับเหมา แผนการจัดส่งวัสดุ ฯลฯ
2. กำกับและบริหารงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ทั้งในด้านคุณภาพ ระยะเวลา งบประมาณและความปลอดภัย
3. ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารทางด้านวิศวกรรม และงานสนับสนุนของโครงการ รวมทั้งรายงานผู้บริหารหากพบประเด็นสำคัญที่ต้องหารือ
4. ดูแลโครงการทั้งระบบ และปฏบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา