กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กระบี่ Ø
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่

เลขที่ประกาศ : 070728

หัวหน้าแผนกผลิต

หัวหน้าแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.นำแผนงานการผลิตมาปฏิบัติ พร้อมวางแผนควบคุมการผลิต ให้ได้คุณภาพและปริมาณที่กำหนด
2.บริหารงานบุคคล ภายในหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ปรับปรุง พัฒนา วิธีการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากขึัน
5. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070724

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. รวบรวมรายการจ่ายเงินในแต่ละสัปดาห์และทำเช็คจ่ายให้กับลูกค้า
2. ออกหนังสือรับรองหัก ณ .ที่จ่าย และทำรายงาน เพื่อจะนำส่งสรรพากรในแต่ละเดือน
3. ทำรายการ เบิก- จ่าย เงินสดย่อย
4. จัดทำ CASH FLOW
5. รายงานผลกาปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070725

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.รับโทรศัพท์ และบันทึกการใช้โทรศัพท์ทุกครั้ง
2.ให้ความสะดวกกับแขกที่มาติดต่อ
3.ตรวจเช็คโทรศัพท์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอและแจ้งซ่อมโทรศัพท์เมื่อขัดข้อง
4.ดูแลห้องประชุม ประสานงานการประชุม
5. พิมพ์ประวัติพนักงานที่สมัครงานกับทางบริษัทฯ ส่งทุกวัน
6. พิมพ์รายงานไอคอนส่งทุกวัน
7. จัดเตรียมของไหว้ทุกวันศุกร์และวันพระ
8. เตรียมใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
9.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070726

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.วางแผน ควบควมการผลิต ให้ได้คุณภาพ ทันตามความต้องการ
2.บริหารจัดการทีมงาน จัดกำลังคนให้เหมาะกับงาน มอบหมายงาน และติดตามงานประเมินผล
3.ประสานงานกับบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070727

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อรอง

งานประจำ : เจราจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. เขียนแบบแปลนก่อสร้าง ประมาณการวัสดุ และประมาณการราคา
2. ถอดแบบการก่อสร้าง
3. จัดทำตารางการปฏิบัติงาน และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
4.ให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070720

คนสวน

คนสวน

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
ทำความสะอาดบริเวณรอบๆบริษัท
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070721

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. บันทึกรายการรับจ่ายเงิน,ซื้อ-ขาย
2. บันทึกรายงานภาษีซื้อ - ขาย,ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
3. บันทึกรายการต้นทุนการผลิต
4. รับตรวจสอบใบวางบิลซื้อและใบสั่งสินค้าว่าถูกต้องตามบิลที่สั่งซื้อหรือไม่
5. บันทึกใบรับวางบิล ทำใบเตรียมจ่ายเช็ค เมื่อลูกค้าวางบิล
6. บันทึกรายละเอียดการซื้อสินค้า ราคา จำนวน ลงการ์ดเจ้าหนี้ พร้อมที่จะเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
4. รายงานผลกาปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผู้บังคับบัยชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070722

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.ตรวจสอบควบคุม กระบวนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
2.ตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.ตรวจสอบปริมาณของ คุณภาพของวัตถุดิบ
4.จัดทำรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
5. รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ และปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070716

นิติกร

นิติกร

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
สามารถดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070717

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อรอง

งานประจำ : เจราจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.รักษายอดขาย และเพิ่มยอดขาย ตามเป้าหมาย
2.ตามข้อ 1. ต้องปรับปรุง และพัฒนาทีมงาน
3.บริการหลังการขาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070718

ฝ่ายสินเชื่อ

ฝ่ายสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
มีทักษะการเจรจาต่อรองและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070719

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อ

งานประจำ : เจราจาต่อ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.ปรับปรุง ควบคุม จัดระบบบัญชี ได้ทุกขั้นตอน
2.แก้ปัญหาทีมงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070712

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
ดูแลทำความสะอาดบริษัท
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070713

ช่างไฟฟ้า / ช่างยนต์ / ช่างเชื่อม

ช่างไฟฟ้า / ช่างยนต์ / ช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อรอง

งานประจำ : เจราจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.วางระบบไฟฟ้า ประปา พร้อมแก้ไขได้เมื่อมีปัญหา
2.กำหนดแผนซ่อมบำรุงรักษารถ แก้ไขเมื่อมีปัญหา ให้ทันท่วงที
3.เชื่อมงานเหล็กให้ทันตามกำหนด แผนงานที่วางไว้
4.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
5.งานซ่อมบำรุงบ้านพักโรงงาน
6. งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070714

เจ้าหน้าที่บัญชี สต๊อก

เจ้าหน้าที่บัญชี สต๊อก

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. ตรวจสอบจำนวนและชนิดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละวันจากฝ่ายผลิต
2. บันทึกข้อมูลจำนวนและชนิดของผลิตภัณฑ์ลงบัญชีสต็อคสินค้า เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดส่งสามารถดึงบิลเพื่อส่งลูกค้าได้
3. ติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในโรงงานเปรียบเทียบกับบัญชีสต็อค
4. สรุปและทำรายงานการผลิตสินค้าประจำวัน
5. รับและตรวจสอบบิลสั่งซื้อสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อสินค้าและฝ่ายจัดส่ง (ชั่งน้ำหนักสินค้า)
6. ตรวจสอบฝ่ายจัดซื้อเรื่องการจัดทำเอกสารจัดซื้อ
7. บันทึกข้อมูลจากบิลซื้อสินค้าลงโปรแกรม Express


หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070715

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ( ประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปี )

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ( ประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปี )

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อรอง

งานประจำ : เจราจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.ประสานงานภายใน และภายนอก บริษัทฯ
2. บันทึกการประชุม จัดเตรียมการประชุม รายงานการประชุม
3. ตรวจความถูกต้องของเอกสารก่อนที่จะส่งกรรมการผู้จัดการ
4. ลำดับความสำคัญของเอกสาร งานที่จะนำเสนอกรรมการผู้จัดการ
5. แจ้งกำหนดการ นัดหมาย งานของกรรมการผู้จัดการ
6. ติดตามงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069530

กุ๊ก

กุ๊ก

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน
จัดเตรียมและทำอาหาร ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยในครัว
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068014

ขับรถธุรการ

ขับรถธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
ติอต่อรับส่งเอกสาร

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067998

เจ้าหน้าที่สโตร์

เจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ
2. จัดทำสต็อคของใช้ให้เป็นปัจจุบัน แยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อการตรวจสอบได้สะดวก
3. เติมน้ำมัน เก็บรวบรวมใบสั่ง สรุปยอดการใช้น้ำมันประจำวัน ให้ถูกต้อง 4. การเติมน้ำมัน นอกเหนือจากการเติมปกติประจำวัน ให้โทรแจ้งผู้มีอำนาจทุกครั้ง
5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเบิกของแต่ละชนิด อย่างเคร่งครัด
6. รับของคืนต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง ก่อนเก็บเข้าสต็อค
7. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหรืองานพิเศษอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067999

เจ้าหน้าที่จัดส่ง

เจ้าหน้าที่จัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. วางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามกำหนดเวลาและครบถ้วน
2.จัดทำข้อมูลด้านการจัดส่งสินค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำค่าเที่ยวพนักงานขับรถ
4. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายการขนส่ง
5. ควบคุมพนักงานขับรถ

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 10 วันที่ผ่านมา

หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่