jobin4.com กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กระบี่ Ø
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่

เลขที่ประกาศ : 036606

งานประจำ 10,000 -12,000

เมืองกระบี่ ปากน้ำ

พนักงานธุรการบัญชี-คอมพิวเตอร์

พนักงานธุรการบัญชี-คอมพิวเตอร์

งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ เดินระบบ งานระบบเครือข่าย
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034765

งานประจำ ตามตกลง

Executive Secretary

Executive Secretary

ช่วยผู้บริหารในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพิจารณางานทางด้านการวางแผน งานนโยบาย ตลอดจนเป็นตัวแทนขององค์กร ในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น แต่ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ งานที่ออกมาจะต้องมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำที่ดี ใช้เหตุ ใช้ผลในการตัดสินปัญหา
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034766

ฝึกงาน ตามตกลง

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

ฝึกปฏิบัติงานแผนกต่างๆ ของโรงแรม
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034763

งานประจำ ตามตกลง

Reservation Supervisor /Reservation Officer

Reservation Supervisor /Reservation Officer

รับจองห้องพัก ตอบ E-mail ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037091

งานประจำ ตามตกลง

Front Office Manager

Front Office Manager

มีหน้าที่ดูแลควบคุมให้การดำเนินงาน ของแผนกต้อนรับเป็นไปโดยราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าแผนก ต้องเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคนเข้าทำงานและให้การฝึกอบรม วางงบประมาณของแผนก และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนั้น และคาดคะเนระดับอัตราการเข้าพักในอนาคต
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033398

งานประจำ 9000-12000

พนักงานขาย ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ่าวนาง จ.กระบี่

พนักงานขาย ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ่าวนาง จ.กระบี่

เป็นพนักงานขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ร้านอยู่บริเวณหาดอ่าวนาง ทำงานในบรรยากาศท่องเที่ยว

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032896
เลขที่ประกาศ : 032679

งานประจำ ตามตกลง

ร้าน Kerry express สาขา ปาล์มไอแลนด์ รับสมัคร พนักงานคีย์ข้อมูล

ร้าน Kerry express สาขา ปาล์มไอแลนด์ รับสมัคร พนักงานคีย์ข้อมูล

สอนวิชาสังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031975

งานประจำ ตามตกลง

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

สอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030832
เลขที่ประกาศ : 023871

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

1.แนะนำปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และตักเตือนกรณีพนักงานทำผิดระเบียบ
2.ดูแล ตรวจเช็คความถูกต้องของรายงานต่างๆในฝ่ายก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชา
3.ดูแลความสะอาดอาคารและสถานที่,สภาพแวดล้อมภายนอกกระบวนการผลิต
4.ควบคุมดูแลจัดทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา(งานค่าจ้าง, ค่าเที่ยว ,ประกันสังคม, อื่นๆ)
5.รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา
6.ดูแลยามควบคุมดูแลงานรักษาความปลอดภัย
7.แรงงานต่างด้าว
8.ควบคุมดูแลสวัสดิการต่าง ๆ
9.ควบคุมดูแลคนสวน
10.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่าง

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023872

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

1. รวบรวมรายการจ่ายเงินในแต่ละสัปดาห์และทำเช็คจ่ายให้กับลูกค้า
2. ออกหนังสือรับรองหัก ณ .ที่จ่าย และทำรายงาน เพื่อจะนำส่งสรรพากรในแต่ละเดือน
3. ทำรายการ เบิก- จ่าย เงินสดย่อย
4. จัดทำ CASH FLOW
5. รายงานผลกาปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023868

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

1. เขียนแบบแปลนก่อสร้าง ประมาณการวัสดุ และประมาณการราคา
2. ถอดแบบการก่อสร้าง
3. จัดทำตารางการปฏิบัติงาน และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
4.ให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023869

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการโรงงาน

1.วางแผน ควบควมการผลิต ให้ได้คุณภาพ ทันตามความต้องการ
2.บริหารจัดการทีมงาน จัดกำลังคนให้เหมาะกับงาน มอบหมายงาน และติดตามงานประเมินผล
3.ประสานงานกับบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023870

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

เจ้าหน้าที่บุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล

1. รายงานการมา/ ลา/ ขาด ของพนักงานในแต่ละวัน
2. ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ
3. จัดทำงานรายงานค่าเที่ยว ค่าแรง สถิติต่างๆ 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ติดต่อประสานงานเรื่องการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
6. แรงงานต่างด้าว
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023866

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

ช่างไฟฟ้า / ช่างยนต์ / ช่างเชื่อม ( ด่วน สัมภาษณ์ทันที )

ช่างไฟฟ้า / ช่างยนต์ / ช่างเชื่อม ( ด่วน สัมภาษณ์ทันที )

1.วางระบบไฟฟ้า ประปา พร้อมแก้ไขได้เมื่อมีปัญหา
2.กำหนดแผนซ่อมบำรุงรักษารถ แก้ไขเมื่อมีปัญหา ให้ทันท่วงที
3.เชื่อมงานเหล็กให้ทันตามกำหนด แผนงานที่วางไว้
4.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
5.งานซ่อมบำรุงบ้านพักโรงงาน
6. งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023867

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เหนือคลอง เหนือคลอง

หัวหน้าแผนกผลิต

หัวหน้าแผนกผลิต

1.นำแผนงานการผลิตมาปฏิบัติ พร้อมวางแผนควบคุมการผลิต ให้ได้คุณภาพและปริมาณที่กำหนด
2.บริหารงานบุคคล ภายในหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ปรับปรุง พัฒนา วิธีการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากขึัน
5. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023864

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ( ประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปี )

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ( ประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปี )

1.ประสานงานภายใน และภายนอก บริษัทฯ
2. บันทึกการประชุม จัดเตรียมการประชุม รายงานการประชุม
3. ตรวจความถูกต้องของเอกสารก่อนที่จะส่งกรรมการผู้จัดการ
4. ลำดับความสำคัญของเอกสาร งานที่จะนำเสนอกรรมการผู้จัดการ
5. แจ้งกำหนดการ นัดหมาย งานของกรรมการผู้จัดการ
6. ติดตามงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023865

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

เจ้าหน้าที่บัญชี สต๊อก

เจ้าหน้าที่บัญชี สต๊อก

1. ตรวจสอบจำนวนและชนิดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละวันจากฝ่ายผลิต
2. บันทึกข้อมูลจำนวนและชนิดของผลิตภัณฑ์ลงบัญชีสต็อคสินค้า เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดส่งสามารถดึงบิลเพื่อส่งลูกค้าได้
3. ติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในโรงงานเปรียบเทียบกับบัญชีสต็อค
4. สรุปและทำรายงานการผลิตสินค้าประจำวัน
5. รับและตรวจสอบบิลสั่งซื้อสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อสินค้าและฝ่ายจัดส่ง (ชั่งน้ำหนักสินค้า)
6. ตรวจสอบฝ่ายจัดซื้อเรื่องการจัดทำเอกสารจัดซื้อ
7. บันทึกข้อมูลจากบิลซื้อสินค้าลงโปรแกรม Express


หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023861

งานประจำ เจรจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

1. บันทึกรายการรับจ่ายเงิน,ซื้อ-ขาย
2. บันทึกรายงานภาษีซื้อ - ขาย,ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
3. บันทึกรายการต้นทุนการผลิต
4. รับตรวจสอบใบวางบิลซื้อและใบสั่งสินค้าว่าถูกต้องตามบิลที่สั่งซื้อหรือไม่
5. บันทึกใบรับวางบิล ทำใบเตรียมจ่ายเช็ค เมื่อลูกค้าวางบิล
6. บันทึกรายละเอียดการซื้อสินค้า ราคา จำนวน ลงการ์ดเจ้าหนี้ พร้อมที่จะเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
4. รายงานผลกาปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผู้บังคับบัยชาอย่างเคร่งครัด

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่