กระบี่หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กระบี่หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กระบี่ Ø
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่

เลขที่ประกาศ : 031975

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

กระบี่
สอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032896

พนักงานขายโครงการ, พนักงานขาย freelance เเละ ประจำ กระเบื้องแกรนิตโต้

พนักงานขายโครงการ, พนักงานขาย freelance เเละ ประจำ กระเบื้องแกรนิตโต้

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

กระบี่
สอนวิชาฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034763

Reservation Supervisor /Reservation Officer

Reservation Supervisor /Reservation Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

กระบี่
รับจองห้องพัก ตอบ E-mail ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034765

Executive Secretary

Executive Secretary

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

กระบี่
ช่วยผู้บริหารในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพิจารณางานทางด้านการวางแผน งานนโยบาย ตลอดจนเป็นตัวแทนขององค์กร ในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น แต่ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ งานที่ออกมาจะต้องมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำที่ดี ใช้เหตุ ใช้ผลในการตัดสินปัญหา
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034766

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามตกลง

กระบี่
ฝึกปฏิบัติงานแผนกต่างๆ ของโรงแรม
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037091

Front Office Manager

Front Office Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

กระบี่
มีหน้าที่ดูแลควบคุมให้การดำเนินงาน ของแผนกต้อนรับเป็นไปโดยราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าแผนก ต้องเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคนเข้าทำงานและให้การฝึกอบรม วางงบประมาณของแผนก และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนั้น และคาดคะเนระดับอัตราการเข้าพักในอนาคต
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023862

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. เสนอขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูปและผสมเสร็จ
2. หาลูกค้า,ออกใบเสนอราคาและทบทวน
3. เช็คกับทางฝ่ายผลิต ว่ามีสินค้าพร้อมขายหรือไม่ อย่างไร
4.เมื่อสินค้าพร้อม ประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง แจ้งไปทางลูกค้า
5.รวบรวมเอกสารทั่งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขาย เพื่อแจ้งไปยังฝ่ายบัญชี
5. ติดตามผลของการจัดส่งจากลูกค้า น้อมรับคำติชมและพร้อมแก้ไข
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023867

หัวหน้าแผนกผลิต

หัวหน้าแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.นำแผนงานการผลิตมาปฏิบัติ พร้อมวางแผนควบคุมการผลิต ให้ได้คุณภาพและปริมาณที่กำหนด
2.บริหารงานบุคคล ภายในหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ปรับปรุง พัฒนา วิธีการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากขึัน
5. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023871

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อรอง

กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.แนะนำปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และตักเตือนกรณีพนักงานทำผิดระเบียบ
2.ดูแล ตรวจเช็คความถูกต้องของรายงานต่างๆในฝ่ายก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชา
3.ดูแลความสะอาดอาคารและสถานที่,สภาพแวดล้อมภายนอกกระบวนการผลิต
4.ควบคุมดูแลจัดทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา(งานค่าจ้าง, ค่าเที่ยว ,ประกันสังคม, อื่นๆ)
5.รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา
6.ดูแลยามควบคุมดูแลงานรักษาความปลอดภัย
7.แรงงานต่างด้าว
8.ควบคุมดูแลสวัสดิการต่าง ๆ
9.ควบคุมดูแลคนสวน
10.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่าง

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023872

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อรอง

กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. รวบรวมรายการจ่ายเงินในแต่ละสัปดาห์และทำเช็คจ่ายให้กับลูกค้า
2. ออกหนังสือรับรองหัก ณ .ที่จ่าย และทำรายงาน เพื่อจะนำส่งสรรพากรในแต่ละเดือน
3. ทำรายการ เบิก- จ่าย เงินสดย่อย
4. จัดทำ CASH FLOW
5. รายงานผลกาปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023847

นิติกร

นิติกร

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
สามารถดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023854

วิศวกรโรงงาน

วิศวกรโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อรอง

กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. ดำเนินการจัดแบบแผนกำหนดวิธีการผลิต
2. พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. จัดทำตารางการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
4.ให้คำปรึกษากับสายการผลิต เพื่อให้ได้งานที่มี่คุณภาพ

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023855

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง

1. วางแผนการผลิต
2. ตรวจสอบควบคุม กระบวนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์
3. ตรวจเช็คเครื่องมือ เครื่องจักร ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. ตรวจสอบปริมาณของ คุณภาพของวัตถุดิบ
5. จัดทำรายงานการผลิต ตรวจนับสต็อค จัดเก็บผลิตภัณฑ์เข้ากองเก็บสต็อค
6. รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ และปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดหางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023864

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ( ประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปี )

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ( ประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปี )

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อรอง

กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.ประสานงานภายใน และภายนอก บริษัทฯ
2. บันทึกการประชุม จัดเตรียมการประชุม รายงานการประชุม
3. ตรวจความถูกต้องของเอกสารก่อนที่จะส่งกรรมการผู้จัดการ
4. ลำดับความสำคัญของเอกสาร งานที่จะนำเสนอกรรมการผู้จัดการ
5. แจ้งกำหนดการ นัดหมาย งานของกรรมการผู้จัดการ
6. ติดตามงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023845

สมุห์บัญชี

สมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฎิบัติงานของพนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทเป็นหลัักร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายบัญชีการเงิน จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ประจำปี

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036606

พนักงานธุรการบัญชี-คอมพิวเตอร์

พนักงานธุรการบัญชี-คอมพิวเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 -12,000

กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ
งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ เดินระบบ งานระบบเครือข่าย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033398

พนักงานขาย ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ่าวนาง จ.กระบี่

พนักงานขาย ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ่าวนาง จ.กระบี่

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

กระบี่
เป็นพนักงานขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ร้านอยู่บริเวณหาดอ่าวนาง ทำงานในบรรยากาศท่องเที่ยว

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032679

ร้าน Kerry express สาขา ปาล์มไอแลนด์ รับสมัคร พนักงานคีย์ข้อมูล

ร้าน Kerry express สาขา ปาล์มไอแลนด์ รับสมัคร พนักงานคีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

กระบี่
สอนวิชาสังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030832

พนักงานฝ่ายผลิตประจำโรงงานเอบีพีคาเฟ่(นิคมบางปู ซอย12 B)

พนักงานฝ่ายผลิตประจำโรงงานเอบีพีคาเฟ่(นิคมบางปู ซอย12 B)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว
วิชาเอกภาษาไทย ศิลปศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023868

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อรอง

กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. เขียนแบบแปลนก่อสร้าง ประมาณการวัสดุ และประมาณการราคา
2. ถอดแบบการก่อสร้าง
3. จัดทำตารางการปฏิบัติงาน และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
4.ให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่