jobin4.com กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กระบี่ Ø
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่

เลขที่ประกาศ : 031975

งานประจำ ตามตกลง

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

สอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030832
เลขที่ประกาศ : 023871

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

1.แนะนำปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และตักเตือนกรณีพนักงานทำผิดระเบียบ
2.ดูแล ตรวจเช็คความถูกต้องของรายงานต่างๆในฝ่ายก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชา
3.ดูแลความสะอาดอาคารและสถานที่,สภาพแวดล้อมภายนอกกระบวนการผลิต
4.ควบคุมดูแลจัดทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา(งานค่าจ้าง, ค่าเที่ยว ,ประกันสังคม, อื่นๆ)
5.รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา
6.ดูแลยามควบคุมดูแลงานรักษาความปลอดภัย
7.แรงงานต่างด้าว
8.ควบคุมดูแลสวัสดิการต่าง ๆ
9.ควบคุมดูแลคนสวน
10.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่าง

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023872

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

1. รวบรวมรายการจ่ายเงินในแต่ละสัปดาห์และทำเช็คจ่ายให้กับลูกค้า
2. ออกหนังสือรับรองหัก ณ .ที่จ่าย และทำรายงาน เพื่อจะนำส่งสรรพากรในแต่ละเดือน
3. ทำรายการ เบิก- จ่าย เงินสดย่อย
4. จัดทำ CASH FLOW
5. รายงานผลกาปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023868

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

1. เขียนแบบแปลนก่อสร้าง ประมาณการวัสดุ และประมาณการราคา
2. ถอดแบบการก่อสร้าง
3. จัดทำตารางการปฏิบัติงาน และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
4.ให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023869

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการโรงงาน

1.วางแผน ควบควมการผลิต ให้ได้คุณภาพ ทันตามความต้องการ
2.บริหารจัดการทีมงาน จัดกำลังคนให้เหมาะกับงาน มอบหมายงาน และติดตามงานประเมินผล
3.ประสานงานกับบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023870

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

เจ้าหน้าที่บุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล

1. รายงานการมา/ ลา/ ขาด ของพนักงานในแต่ละวัน
2. ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ
3. จัดทำงานรายงานค่าเที่ยว ค่าแรง สถิติต่างๆ 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ติดต่อประสานงานเรื่องการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
6. แรงงานต่างด้าว
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023866

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

ช่างไฟฟ้า / ช่างยนต์ / ช่างเชื่อม ( ด่วน สัมภาษณ์ทันที )

ช่างไฟฟ้า / ช่างยนต์ / ช่างเชื่อม ( ด่วน สัมภาษณ์ทันที )

1.วางระบบไฟฟ้า ประปา พร้อมแก้ไขได้เมื่อมีปัญหา
2.กำหนดแผนซ่อมบำรุงรักษารถ แก้ไขเมื่อมีปัญหา ให้ทันท่วงที
3.เชื่อมงานเหล็กให้ทันตามกำหนด แผนงานที่วางไว้
4.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
5.งานซ่อมบำรุงบ้านพักโรงงาน
6. งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023867

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เหนือคลอง เหนือคลอง

หัวหน้าแผนกผลิต

หัวหน้าแผนกผลิต

1.นำแผนงานการผลิตมาปฏิบัติ พร้อมวางแผนควบคุมการผลิต ให้ได้คุณภาพและปริมาณที่กำหนด
2.บริหารงานบุคคล ภายในหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ปรับปรุง พัฒนา วิธีการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากขึัน
5. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023864

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ( ประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปี )

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ( ประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปี )

1.ประสานงานภายใน และภายนอก บริษัทฯ
2. บันทึกการประชุม จัดเตรียมการประชุม รายงานการประชุม
3. ตรวจความถูกต้องของเอกสารก่อนที่จะส่งกรรมการผู้จัดการ
4. ลำดับความสำคัญของเอกสาร งานที่จะนำเสนอกรรมการผู้จัดการ
5. แจ้งกำหนดการ นัดหมาย งานของกรรมการผู้จัดการ
6. ติดตามงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023865

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

เจ้าหน้าที่บัญชี สต๊อก

เจ้าหน้าที่บัญชี สต๊อก

1. ตรวจสอบจำนวนและชนิดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละวันจากฝ่ายผลิต
2. บันทึกข้อมูลจำนวนและชนิดของผลิตภัณฑ์ลงบัญชีสต็อคสินค้า เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดส่งสามารถดึงบิลเพื่อส่งลูกค้าได้
3. ติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในโรงงานเปรียบเทียบกับบัญชีสต็อค
4. สรุปและทำรายงานการผลิตสินค้าประจำวัน
5. รับและตรวจสอบบิลสั่งซื้อสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อสินค้าและฝ่ายจัดส่ง (ชั่งน้ำหนักสินค้า)
6. ตรวจสอบฝ่ายจัดซื้อเรื่องการจัดทำเอกสารจัดซื้อ
7. บันทึกข้อมูลจากบิลซื้อสินค้าลงโปรแกรม Express


หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023861

งานประจำ เจรจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

1. บันทึกรายการรับจ่ายเงิน,ซื้อ-ขาย
2. บันทึกรายงานภาษีซื้อ - ขาย,ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
3. บันทึกรายการต้นทุนการผลิต
4. รับตรวจสอบใบวางบิลซื้อและใบสั่งสินค้าว่าถูกต้องตามบิลที่สั่งซื้อหรือไม่
5. บันทึกใบรับวางบิล ทำใบเตรียมจ่ายเช็ค เมื่อลูกค้าวางบิล
6. บันทึกรายละเอียดการซื้อสินค้า ราคา จำนวน ลงการ์ดเจ้าหนี้ พร้อมที่จะเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
4. รายงานผลกาปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผู้บังคับบัยชาอย่างเคร่งครัด

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023862

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เหนือคลอง เหนือคลอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

1. เสนอขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูปและผสมเสร็จ
2. หาลูกค้า,ออกใบเสนอราคาและทบทวน
3. เช็คกับทางฝ่ายผลิต ว่ามีสินค้าพร้อมขายหรือไม่ อย่างไร
4.เมื่อสินค้าพร้อม ประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง แจ้งไปทางลูกค้า
5.รวบรวมเอกสารทั่งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขาย เพื่อแจ้งไปยังฝ่ายบัญชี
5. ติดตามผลของการจัดส่งจากลูกค้า น้อมรับคำติชมและพร้อมแก้ไข
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023863

งานประจำ ตามความสามารถและประสบการณ์

เหนือคลอง เหนือคลอง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

1. จัดหาจัดจ้างผู้จำหน่ายสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี และราคายุติธรรม
2. เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา
3. ติดตามการส่งมอบสินค้า สินค้ามีคุณภาพตรงตามที่ต้องการหรือไม่
4. ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023859

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เหนือคลอง เหนือคลอง

เจ้าหน้าที่จัดส่ง

เจ้าหน้าที่จัดส่ง

1. วางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามกำหนดเวลาและครบถ้วน
2.จัดทำข้อมูลด้านการจัดส่งสินค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำค่าเที่ยวพนักงานขับรถ
4. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายการขนส่ง
5. ควบคุมพนักงานขับรถ

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023860

งานประจำ เจรจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

1.ตรวจสอบควบคุม กระบวนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
2.ตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.ตรวจสอบปริมาณของ คุณภาพของวัตถุดิบ
4.จัดทำรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
5. รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ และปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023856

งานประจำ ตามตกลง

เหนือคลอง เหนือคลอง

เจ้าหน้าที่สโตร์

เจ้าหน้าที่สโตร์

1. เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ
2. จัดทำสต็อคของใช้ให้เป็นปัจจุบัน แยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อการตรวจสอบได้สะดวก
3. เติมน้ำมัน เก็บรวบรวมใบสั่ง สรุปยอดการใช้น้ำมันประจำวัน ให้ถูกต้อง 4. การเติมน้ำมัน นอกเหนือจากการเติมปกติประจำวัน ให้โทรแจ้งผู้มีอำนาจทุกครั้ง
5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเบิกของแต่ละชนิด อย่างเคร่งครัด
6. รับของคืนต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง ก่อนเก็บเข้าสต็อค
7. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหรืองานพิเศษอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023857

งานประจำ ตามตกลง

เหนือคลอง เหนือคลอง

พนักงานขับรถบรรทุก

พนักงานขับรถบรรทุก

1. รับผิดชอบในการส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เสียหาย
2. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่่อสัตย์
3. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า จำนวน ไม่แตกหักเสียหาย
4. แต่งกายตามระเบียบบริษัทฯ การพูดจาสุภาพ เรียบร้อย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023858

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เหนือคลอง เหนือคลอง

พนักงานขับรถโม่ (ด่วน)

พนักงานขับรถโม่ (ด่วน)

1. ดูแลรักษารถ ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก
2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
3. ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
4. ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายไร้อุบัติเหตุ
5. รักษากฎระเบียบและข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดไว้
6. ตรวจดูสภาพโดยรวมของรถว่าใช้งานได้ดี
7. ศึกษาคู่มือการใช้รถที่ขับอยู่
8. ศึกษาและวิเคราะห์อาการเสียในส่วนต่าง ๆ ของรถเบื้องต้น

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023854

งานประจำ เจราจาต่อรอง

เหนือคลอง เหนือคลอง

วิศวกรโรงงาน

วิศวกรโรงงาน

1. ดำเนินการจัดแบบแผนกำหนดวิธีการผลิต
2. พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. จัดทำตารางการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
4.ให้คำปรึกษากับสายการผลิต เพื่อให้ได้งานที่มี่คุณภาพ

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่